Social- och miljöutskottets betänkande 9/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2017-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av lagstiftning om utkomststöd

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 15/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning av lagen om utkomststöd ändras i syfte att undvika otydlighet och underlätta tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd. De föreslagna ändringarna innebär inga förändringar av stödnivåer eller rätten till utkomststöd.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med den ändring som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet har inga invändningar mot lagförslaget och föreslår att det antas. På initiativ av landskapsregeringen föreslås dock att lagens 7 § kompletteras med att även de förvaltningsuppgifter som ankommer på Folkpensionsanstalten enligt 18 § 3 mom. i lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) ska handhas av en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

Detaljmotivering

 

7 § I den ändring av rikets lag om utkomststöd (FFS 1107/2016) som trädde i kraft den 1 januari 2017 har ett nytt tredje moment fogats till 18 §. Det nya momentet tillämpas på Åland. Enligt det nya momentet får Folkpensionsanstalten justera det grundläggande utkomststödets belopp utan ett särskilt beslut, om justeringen av förmånen beror på godkännande av en utgift som i sin helhet täcks med det grundläggande utkomststödet och gäller den tid för vilken sökanden redan har fått ett positivt beslut om grundläggande utkomststöd. Enligt motiveringen till lagen syftar bestämmelsen till att minska onödigt administrativt arbete och förfarandet motsvarar praxis i flera kommuner.

Eftersom det på Åland är kommunerna som sköter de uppgifter som gäller det grundläggande utkomststödet föreslår landskapsregeringen att en förtydligande avvikelse införs i blankettlagens 7 § så att de förvaltningsuppgifter som enligt 18 § 3 mom. ankommer på Folkpensionsanstalten på Åland ska handhas av en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 mars 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, lagberedaren Lotta Wickström och socialinspektören Martha Hannus.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 och 7 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 1 punkten och 7 § landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd sådana de lyder i landskapslagen 2016/75 samt

     fogas till 2 § sådan den lyder i landskapslagen 2016/75 en ny 19 punkt som följer:

 

2 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

                                                       7 §

                                            Myndighetsutövning

     De förvaltningsuppgifter som enligt 4 § 2 mom., 7 b § 2 mom., 14 f § 2 mom., 18 § 3 mom. och 20 § ankommer på Folkpensionsanstalten ska i landskapet handhas av en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

    

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).

__________________

 

 

Mariehamn den 23 mars 2017

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand