Social- och miljöutskottets betänkande 9/2017-2018

Tillhör ärendet: Ändring av miljöskyddslagen
Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2017-2018

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2018-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av miljöskyddslagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 18/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att miljöskyddslagen ändras för att implementera Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar. Implementeringstiden för direktivet gick ut den 19 december 2017.

     En av de viktigaste föreslagna förändringarna är att gränsvärden för utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxid och partiklar fastställs för medelstora förbränningsanläggningar samt att den verksamhetsansvariga ska övervaka och föra register över övervakningsresultaten. Kravet på när miljötillstånd krävs för medelstora förbränningsanläggningar sänks så att miljötillstånd krävs för medelstora förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt om 20 megawatt mot nuvarande 5 megawatt. Som en följd av detta föreslås även att gränsen för när miljögranskning för medelstora anläggningar krävs ändras så att miljögranskning krävs för medelstora förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt om minst 1 och under 20 megawatt.

     Landskapsregeringen föreslår även att miljöskyddslagen ändras för att genomföra vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008.

     Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några ändringar av språklig eller teknisk natur.  

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet har inte några invändningar mot lagförslaget, vars syfte är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar och vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser att anta rikets förordning om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar som blankettförordning. Förordningen innehåller enligt uppgift bestämmelser som kompletterar och förtydligar, inte strängerar direktivets bestämmelser.  

 

Detaljmotivering

 

Ingressen Ändringarna är av språklig eller teknisk karaktär.

 

3 §                 Utskottet föreslår att ”om minst 1 megawatt och mindre än 50 megawatt” ersätts med ”minst 1 men mindre än 50 megawatt” i överensstämmelse med formuleringen i övergångsbestämmelserna.

 

31c § Ändringarna är av språklig karaktär.

 

53b § Ändringen är av språklig karaktär.

 

53k § Ändringen är av språklig karaktär.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Ändringen i 5 mom. föreslås i förtydligande syfte. Ändringen i 6 mom. är av språklig karaktär.

    

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 april 2018 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, byråchefen Helena Blomqvist och miljöingenjören Mia Westman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring
av miljöskyddslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 39 § 1 mom. e punkten landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, sådan den lyder i landskapslag 2015/14,

     ändras 10 § 2 mom. a punkten, 12 § 1 mom., 15 § 2 mom., 30 § 1 mom., 35 § 2 mom. e punkten och 53k §, av dessa lagrum 30 § 1 mom. sådan den lyder i landskapslagen 2011/40, 12 § 1 mom., (uteslutning) 35 § 2 mom. e punkten (uteslutning) och 53k § sådana de lyder i landskapslagen 2015/14 samt

     fogas till 3 § 1 mom. nya n och o punkter, en ny 14a §, en ny 31c § samt till 53b § ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir ett nytt 4 mom., av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i landskapslagen 2015/14 och 53b § sådan den lyder i landskapslagen 2017/72, som följer:

 

3 §

Definitioner

I denna lag använda begrepp ska ha den betydelse som anges i denna paragraf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     n) Medelstor energiproducerande enhet en panna, gasturbin, förbränningsmotor eller annan teknisk anordning i vilken bränslen oxideras för att den frigjorda värmen ska kunna utnyttjas och vilken har en bränsleeffekt om minst 1 (uteslutning) men mindre än 50 megawatt.

     o) Medelstor energiproducerande anläggning en eller flera energiproducerande enheter vilka har en bränsleeffekt om minst 1 (uteslutning) men mindre än 50 megawatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

10,12, 14a, 15 och 30 §§

     (Lika som i lagförslaget).

    

31c §

Exceptionella situationer i tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet gällande medelstora energiproducerande enheter och anläggningar

     Om det i en medelstor energiproducerande enhet eller anläggning som är tillståndspliktig eller kräver miljögranskning, på grund av en olycka eller en oförutsedd produktionsstörning eller av någon annan därmed jämförbar oväntad exceptionell orsak som inte beror på verksamheten, uppstår utsläpp på så sätt att det uppstår en situation på grund av vilken miljötillståndet eller kraven i landskapslagstiftning som gäller verksamheten inte kan iakttas ska den som ansvarar för verksamheten (uteslutning) utan dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten.

     Den som ansvarar för verksamheten ska utan dröjsmål efter anmälan lämna in en plan till tillsynsmyndigheten enligt vilken utsläpp från verksamheten och förorening av miljön på grund av utsläppen kan begränsas under den exceptionella situationen.

     (3 mom. lika som i lagförslaget).  

 

35 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

53b §

Luftkvalitetsplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen ska som ett led i uppgörandet av luftkvalitetsplanen bedöma om det finns ett behov att tillämpa strängare utsläppsgränsvärden på medelstora energiproducerande anläggningars område än de som anges i direktivet om medelstora förbränningsanläggningar, om tillämpningen av sådana utsläppsgränsvärden effektivt skulle bidra till en märkbar förbättring av luftkvaliteten. Vid bedömningen ska det tas hänsyn till resultatet av det informationsutbyte som organiseras av Europeiska kommission enligt artikel 6.10 i det direktivet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

53k §

     (1 mom. lika som i lagförslaget).  

     Vid tillsynen över att artiklarna 7, 8.1-3, 11, 12, 13.1, 13.3 och 14 i kvicksilverförordningen följs, iakttas vad som föreskrivs om tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser som utfärdats och villkor och förelägganden som meddelats med stöd av dem.

 

 

__________________

 

     (1-4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget).    

     Sådana ansökningar om miljötillstånd och miljögranskning för medelstora energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 men mindre än 50 megawatt som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag ska behandlas och avgöras slutligt med iakttagande av denna lag och med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser.

     Bestämmelserna i 53b § 3 mom. i denna lag tillämpas inte på luftvårdsplaner som håller på att utarbetas när denna lag träder i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 22 maj 2018

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand