Social- och miljöutskottets betänkande 9/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2001-2002

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2002-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 18/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd  2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagstiftningen om miljöskydd och miljötillstånd ändras för att mer exakt innesluta vissa bestämmelser i rådets direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med några mindre tekniska ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med en ändring av ikraftträdelsebestämmelsen och två mindre tekniska korrigeringar. Enligt förslaget skall lagen träda i kraft den 1 september 2002. Utskottet föreslår att tidpunkten för ikraftträdandet lämnas öppen eftersom tiden mellan lagtingets beslut och den föreslagna ikraftträdelsetidpunkten är för snäv med hänsyn till den i självstyrelselagen stipulerade tiden för lagstiftningskontrollen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 april 2002 remitterat framställningen till social- och miljöutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Ulf Andersson, vice ordföranden Lasse Wiklöf samt ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Sune Mattsson och Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd

 

(Uteslutning).

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

3 §

      (Lika som i framställningen).

 

25 §

Tillståndsvillkor för förebyggande av förorening

     I ett miljötillstånd skall ingå tillräckliga villkor om

     1) utsläpp, förebyggande och begränsning av utsläpp samt utsläppsplat­sens läge, varvid utsläppsgränsvärden skall anges för sådana förorenande ämnen som kan antas finnas i betydande mängder, med angivande av lämpliga utsläppskontrollkrav avseende mätmetod, mätfrekvens (uteslutning) och utvär­deringsmetod,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (3 mom. lika som i framställningen).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

26 §

     (Lika som i framställningen).

 

28 §

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

Ikraftträdelse

     Denna lag träder i kraft den (uteslutning).

 

 


 

__________________

 

 

Mariehamn den 14 maj 2002

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson