Spörsmål 1/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 1/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2001-11-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Med stigande förvåning har vi undertecknade tillsammans med den åländska allmänheten kunnat följa hur ett närmast rutinartat inspektionsärende berörande en kycklingfarm i Hammarland genom landskapsstyrelsens försorg gestaltat sig till ett sekretessbelagt drama.

     När inspektionen förrättades var innehavarparet inte på plats och följaktligen erhöll de senare möjligheten att ge sin syn på den kritik som föranleddes av inspektörens rapport. Delar av inspektionens resultat har nått offentligheten. Landskapsstyrelsen har däremot förmenat den berörda parten att i offentligheten få bemöta inspektörens kritik genom att skretessbelägga  ifrågavarande handling och inte lämna ut den till massmedia. Att en av dem som vanligt föremål för inspektionens klander är minister i Ålands landskapsstyrelse ger i offentligheten sken av att här skall någon skyddas även om bemötandet knappast innehåller något att dölja och berörd minister kanske helst av allt ville se att det givna bemötandet nådde offentligheten.

     Medan man inom EU och i dess medlemsländer nu arbetar mycket aktivt för att öka insynen i bland annat de offentliga förvaltningarnas arbete och inte minst Finland i sin offentlighetslagstiftning påbjudit en aktiv informationsskyldighet från myndigheternas sida för att närma sig medborgarna, arbetar Ålands landskapsstyrelse i motsatt riktning och för allmän insyn sekretessbelägger ärenden som inte alls förtjänar detta. Detta uppammar en ytterligare misstänksamhet och skapar ett politikerförakt som den åländska demokratin inte har något att vinna på.

     I detta rutinärende har landskapsstyrelsen under hänvisning till en paragraf och ett moment i vår offentlighetslagstiftning grundlagt en misstänksamhet som detta ärende inte alls förtjänar och som bara är ägnat att skada berörda personer.

     Chefstjänstemannen inom social- och miljöavdelningen har på föredragning för ansvarig minister föreslagit sekretessbeläggning med hänvisning till 4 § 3 mom. i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet som enligt vår mening inte alls är relevant att åberopa i detta ärende.

     Vi undertecknade bibringas uppfattningen att rättssäkerheten åter flyter inom vår landskapsförvaltning.

     Principen även inom vår åländska lagstiftning är offentlighet såvida man inte verkligt konkret och med säkerhet kan påvisa och belägga att ett ärende är konfidentiellt och inte bör ges offentlighet. Så är inte fallet i detta ärende.

     För oss undertecknade är det uppenbart att detta sekretessbelagda beslut inte underkastats kanslichefens (vår förvaltnings rättschefs) konsultationer och bedömning. I så fall hade ingen sekretessbeläggning skett. Vi menar nämligen att rättschefen aldrig kunnat komma till nuvarande slutsats om hon, som vi tar för givet, följt offentlighetslagstiftningens verkliga intentioner där offentlighet verkligen är huvudprincipen.

     Vi undertecknade har svårt att inse att berörd part som varit föremål för inspektion skulle ha så konfidentiella inslag i sitt bemötande att ärendet måste hemligstämplas och munlås sättas på hela den berörda tjänstemannakåren. Sannolikt är det väl så att det aktuella paret på ett sakligt sätt och utifrån sina bevekelsegrunder försökt förklara varför det inträffat som föranlett inspektörens kritik. Det kan knappast vara någonting att hemligstämpla och dölja.

     Enligt vår mening måste också Ålands landskapsstyrelse arbeta för maximal öppenhet i stället för att föra bunkerpolitik och närma sig medborgarna och medierna genom aktivare information om vad som sker i vår förvaltning.

 

Med hänvisning till det ovanstående och lagtingsordningen ställer vi undertecknade följande spörsmål:

 

Varför arbetar inte Ålands landskapsstyrelse som Finland och övriga EU-länder för en ökad och aktiv öppenhet mot medborgarna i stället för att besluta om sekretessbeläggning av ärenden som saknar laglig grund?

 

 

Mariehamn den 29 november 2001

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Anne-Helena Sjöboom

Jörgen Strand

 

Roger Jansson

Harriet Lindeman

 

Dennis Jansson

Bert Häggblom

 

Olof Salmén

Gun-Mari Lindholm

 

Danne Sundman