Spörsmål 12/2001-2002

Tillhör ärendet: Älgjaktsförordningen
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 12/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson

2002-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Älgjaktsförordningen

 

 

Landskapsstyrelsen har vid plenum den 28 maj 2002 på föredragning av ledamoten Sune Eriksson inför fulltalig landskapsstyrelse beslutat att slopa 3§ i förordningen om jakt på älg (42/97).

     Denna paragraf har innehaft en mycket central ställning i strävandena att liksom frivilligt skett i landskapets övriga 14 älgjagande kommuner, också i Lemland skapa rättvisa och möjlighet för alla marker där ägarna så önskar att stå till älgjaktens förfogande och för alla älgjägare att kunna delta på likartade villkor i den årliga älgjakten.

     De förfördelade älgjägarna i kommunen har fört en lång kamp för att uppnå likabehandling med övriga älgjägare i landskapet. Dessa strävanden har stötts av tidigare landskapsstyrelser och också av justitiekanslern vid stadsrådet i dennes avgöranden i frågan anhängiggjorda ärenden.

     I denna tvist i Lemland har jaktlagens 39§ (undantaglösningar på synnerliga skäl) och älgförordningens 3 och 7 paragrafer (likabehandlingskrav) använts av landskapsstyrelserna för att särskilt inför landskapsstyrelsens kvottilldelning för nästa treårsperiod 2003-2005 kunna lösa älgtvisten i Lemland.

     När nu landskapsstyrelsen stryker 3§ i förordningen river man ner rättsskyddet och likabehandlingskravet som landskapsstyrelsen haft som verktyg för att som övervakande myndighet finna fungerande vägar ur den oacceptabla situationen i Lemland.

     Att detta gjorts med stöd och direkt medverkan av de enda tre älgjägare i Lemland som har förtroendeposter och samhällsuppdrag i Ålands lagting och Ålands landskapsstyrelse är mycket allvarligt. Tilltaget liknar svågerpolitik och politiskt mygel ovärdigt vår västerländska demokrati och bör därför av landskapsstyrelsen synnerligen noggrant motiveras inför lagtinget.

 

Med hänvisning till ovanstående ställer vi med stöd av 48§ i 1 mom. i lagtingsordningen följande spörsmål till landskapsstyrelsen:

 

Hur motiverar landskapsstyrelsen sitt beslut att slopa 3§ i älgjaktsförordningen och hur avser man nu att i Lemland fullfölja landskapsstyrelsens tidigare strävanden att alla älgmarker och älgjägare i kommunen skall behandlas likvärdigt och i enlighet med jaktlagens anda och mening?

 

 

Mariehamn den 10 september 2002

 

 

Roger Jansson

Jörgen Strand

 

 

Harriet Lindeman

Dennis Jansson

 

 

Olof Salmén

Danne Sundman

 

 

Bert Häggblom

Lasse Wiklöf