Spörsmål 9/2001-2002

Tillhör ärendet: Förmåner i statsbeskattningen
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 9/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand

2002-03-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förmåner i statsbeskattningen

 

 

Den 13 mars har Finlands regering beslutat att från och med 1 januari 2003 avlyfta de sociala avgifterna för privata företag i ett antal kommuner i Lappland och i de åboländska skärgårdskommunerna Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu och Velkua, för att befrämja den svaga näringsutvecklingen i och inflyttningen till dessa kommuner.

Särskilt minister Jan-Erik Enestam och statsminister Paavo Lipponen påstås ha drivit på beslutet.

     Bägge dessa ministrar är väl insatta i självstyrelsen och vet därför att Åland inte själv kan fatta beslut i en sådan fråga utan att den helt och fullt faller under regeringens och riksdagens behörighet också för Åland del. Ur Finlands synpunkt och inte minst beaktande grundlagens klara stadganden bör kommuner i likartad ställning inom landet behandlas lika.

     På Åland är kommunerna Brändö, Kumlinge, Kökar, Vårdö, Föglö och Sottunga i samma eller sämre ställning än de kommuner i Åboland som nu beviljas dessa lättnader.

     Strävandena i riket att uppnå resultat för dessa kommuner i Lappland och Åboland har under flera månader varit kända för oss på Åland via rikets massmedia. Trots det har landskapsstyrelsen inte veterligen gjort någon som helst ansträngning att i likabehandlingens namn få med åländska skärgårdskommuner i försöket. Att nu i detta sena efterskede låta göra en utredning på näringsavdelningen, när ärendet hör till den finansansvarige och lantrådets områden, är ett ovärdigt spel efter en uppvisad total passivitet.

     Om de åländska skärgårdskommunerna skulle delta i experimentet, så kunde ett av många motiv för att Åland borde överta den direkta statsbeskattningen ges ett praktiskt användbart exempel över hur vi kunde utnyttja en sådan behörighet. Just en sådan skatterabattåtgärd har ofta nämts som ett exempel på hur vi kunde utnyttja en egen beskattningsbehörighet.

 

Med hänvisning till ovanstående och enligt 48§ i lagtingsordningen efterfrågar vi

 

på vilket aktivt sätt har landskapsstyrelsen inför regeringens beslut i frågan försäkrat sig om att de åländska skärgårdskommunerna skall ges samma förmåner i statsbeskattningen för att främja företagandet och inflyttningen som nu ges i riket för Åbolands del från 1 januari 2003?

 

 

 

Mariehamn den 20 mars 2002

 

 

Jörgen Strand

Harriet Lindeman

 

 

Roger Jansson

 

 

Dennis Jansson

 

 

Danne Sundman

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm

Olof Salmén