Stora utskottets betänkande 1/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Stora utskottet

2000-05-19

STU0119992000

 

 

 

 

 

 


Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

Stora utskottets betänkande om

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

·       Kulturutskottets betänkande nr 2/1999-2000

 

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 13/1999-2000

 

 

Innehåll

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om studiestöd. 2

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet anser att förslaget till ny 11 § 3 mom., enligt vilket rätten till landskapsborgen för studielån inte tillkommer studerande om det är sannolikt att studielånet missköts, från rättssäkerhetssynpunkt är otillfredsställande på grund av att det förutsätter förhandsbedömning av studerandens möjligheter att återbetala lånet. Förslaget är svårt att tillämpa på ett rättvist sätt och bör därför utgå. Utskottets beslut innebär att 11 § i gällande lag förblir i kraft oförändrad.

     Utskottet anser att problemet med misskötsel av studielån i första hand bör skötas genom utökad information, utbetalning av studielånet i rater och genom eventuella andra åtgärder.

     Utskottets beslut har tillkommit efter omröstning (5-4). Beslutet biträddes av ordföranden Sundback, samt ledamöterna Boman, Eklöw, Sarin Grufberg och Wickström-Johansson.

     I övrigt har utskottet omfattat kulturutskottets förslag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 maj 2000 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Sundback, viceordföranden Lindqvist samt ledamöterna Andersson, Boman, Eklöw, Per-Erik Eriksson, Häggblom, Lundberg, Sarin Grufberg och Wickström-Johansson.

 

 


Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 9 § (uteslutning) landskapslagen den 26 oktober 1995 (94/1995) som följer:

 

9 §

     (Lika som i framställningen).

 

11 §

     (Uteslutes).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

Utskottet föreslår vidare

 

att landskapsstyrelsen genom utökad information, bestämmelser om utbetalning av studielån i rater och eventuella andra åtgärder minimerar riskerna för misskötsel av studielån.

 

 

 

Mariehamn den 19 maj 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström