Stora utskottets betänkande 1/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1a/1999-2000

 

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

 

Stora utskottet

2000-05-22

STU01a19992000

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stora utskottets betänkande om

Landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

Hänvisning

·       Stora utskottets betänkande nr 1/1999-2000

·       Kulturutskottets betänkande nr 2/1999-2000

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 13/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Utskottets synpunkter

 

Ärendets andra behandling

 

Vid lagförslagets andra behandling har lagtinget inte oförändrat godkänt stora utskottets förslag i ärendet. Lagtinget har därför enligt 54 § 3 mom. lagtingsordningen remitterat ärendet till stora utskottet för fortsatt behandling.

     Med anledning härav har utskottet behandlat ärendet och konstaterat att lagtinget godkänt följande ändring av stora utskottets betänkande angående förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd.

 

- - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Landskapsborgen för studielån

     Rätt till landskapsborgen för studielån har en studerande som har antagits till studier och bedriver studier på det sätt som nämns i 4 §.

     Den vars studielån indrivs av landskapsstyrelsen på grundval av borgensansvar har inte rätt till landskapsborgen för studielån, om inte landskapsstyrelsen av särskilda skäl beslutar annat.

     Om det är sannolikt att en studerande kommer att missköta studielånet har han eller hon inte rätt till landskapsborgen för studielån.

     Närmare bestämmelser om rätten till landskapsborgen för studielån kan ges i landskapsförordning.

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

Utskottets ställningstagande

 

Utskottet konstaterar att bestämmelserna angående ändringssökande skiljer sig från varandra i landskapet och i riket. Enligt 30 § 1 mom. landskapslagen om studiestöd kan rättelse i landskapsstyrelsens beslut sökas hos landskapsstyrelsen, men ändring i landskapsstyrelsens beslut får inte sökas genom besvär. Enligt rikets motsvarande lagstiftning får ändring sökas hos besvärsnämnden för studiestöd och över nämndens beslut får ändring sökas hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär (29 § 1 mom. lagen om studiestöd).

     Utskottet konstaterar vidare att det allmänna enligt 16 § 2 mom. grundlagen skall säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv enligt vad som närmare bestäms genom lag.

     Utskottet har efter omröstning (5-5 med ordförandens röst som utslagsgivande) beslutat att 11 § i lagförslaget bör utgå. Beslutet har biträtts av ordföranden Sundback samt ledamöterna Boman, Eklöw, Sarin Grufberg och Wickström-Johansson.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 maj 2000 återremitterat ärendet till stora utskottet för fortsatt behandling.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Sundback, vice ordföranden Lindqvist, ledamöterna Andersson, Boman, Eklöw, Per-Erik Eriksson, Lundberg, Sarin Grufberg och Wickström-Johansson samt ersättaren K-G Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda meddelar utskottet

 

att stora utskottet beslutat vidbli sitt i betänkandet nr 1/1999-2000 framställda förslag.

 

 

 

Mariehamn den 22 maj 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström