Stora utskottets betänkande 1/2000-2001

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Stora utskottet

2001-04-17

STU0120002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stora utskottets betänkande om

Landskapslag om ändring av 9 § landskapslagen om studiestöd

·       Kulturutskottets betänkande nr 1/2000-2001

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 17/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som tagit del av högsta domstolens utlåtande 12.1.2001 angående lagtingets beslut om antagande av landskapslag om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, har beslutat omfatta kulturutskottets förslag med följande tillägg.

     Utskottet konstaterar att det i kulturutskottets betänkande nämnda besvärsförbudet i 30 § landskapslagen om studiestöd har förfallit på grund av presidentens veto.

     Beslutet, som fattats efter omröstning (5-3), har biträtts av vice ordföranden Lindeman samt ledamöterna Eklöw, Lisbeth Eriksson, Lundberg och Wickström-Johansson.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 januari 2001 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson och lagberedaren Diana Mörn.

     Vice ordföranden Lindeman har utsetts att redogöra för utskottets betänkande.

     Ordföranden Sundback och ledamoten Häggblom har fogat reservationer till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sundback, vice ordföranden Lindeman, ledamöterna Andersson, Eklöw, Lisbeth Eriksson, Häggblom och Wickström-Johansson samt ersättaren Christer Jansson.

 


Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i enlighet med kulturutskottets förslag.

 

 

Mariehamn den 17 april 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström