Stora utskottets betänkande 1/2001-2002

Tillhör ärendet: Landskapslag om fritidsbåtar
Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2001-2002

 

Datum

 

Stora utskottet

2002-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Landskapslag om fritidsbåtar

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 12/2000-2001

·      Lagutskottets betänkande nr 3/2001-2002

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Utskottets synpunkter

 

Detaljmotivering

 

1 § Utskottet har omfattat lagutskottets förslag att definitionen av vattenskoter i framställningens 2 § 2 mom. utesluts. Beslutet, som fattats efter omröstning (5-5), har biträtts av ordföranden Sundback, vice ordföranden Lindeman, ledamöterna Häggblom och Wickström-Johansson samt ersättaren Strand.

 

6 § Utskottet anser att bestämmelsen om straffrihet i vissa fall i framställningens 6 § skall införas i lagen med de motiveringar som anges i framställningen. Beslutet har fattats efter omröstning (6-4) och biträtts av ledamöterna Boman, Lisbeth Eriksson, Per-Erik Eriksson, Häggblom, Lundberg samt ersättaren Perämaa.

 

13 § Paragrafen motsvarar 12 § i lagutskottets betänkande.

     Utskottet har efter omröstning (4-1) beslutat omfatta lagutskottets förslag. Beslutet har biträtts av vice ordföranden Lindeman, ledamöterna Häggblom och Wickström-Johansson samt ersättaren Strand.

 

14 § Paragrafen motsvarar 13 § i lagutskottets betänkande.

     Utskottet har beslutat omfatta lagutskottets förslag, dock så att paragrafen föreslås kompletterad i klargörande syfte så att vattenägarens samtycke skall inhämtas.

     Beslutet har fattats efter omröstning (5-0) och biträtts av ordföranden Sundback, vice ordföranden Lindeman, ledamöterna Häggblom och Wickström-Johansson samt ersättaren Strand.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 april 2002 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Barbro Sundback, vice ordföranden Harriet Lindeman, ledamöterna Ronald Boman, Lisbeth Eriksson, Per-Erik Eriksson, Bert Häggblom, Britt Lundberg, Lotta Wickström-Johansson samt ersättarna Mats Perämaa och Jörgen Strand.

     Ledamöterna Ronald Boman, Lisbeth Eriksson och Per-Erik Eriksson samt ersättaren Mats Perämaa har fogat en gemensam reservation och ledamoten Lotta Wickström-Johansson en egen reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

LANDSKAPSLAG

om fritidsbåtar

 

1 kap.

Inledande bestämmelser

 

1 §

(Lika som i lagutskottets betänkande).

 

2 kap.

Krav på ägare och förare av fritidsbåtar

 

2-5 §§

(Lika som i lagutskottets betänkande).

 

6 §

(Lika som i framställningen).

 

7 §

(Lika som 6 § i lagutskottets betänkande).

 

3 kap.

Krav på fritidsbåtar och deras utrustning

 

8- 11 §§

(Lika som 7-10 §§ i lagutskottets betänkande).

 

4 kap.

Begränsningar och förbud

 

12-13 §§

(Lika som 11-12 §§ i lagutskottets betänkande).

 

14 §

Anhängiggörande och behandling

Landskapsstyrelsen fattar beslut enligt 13 § på eget initiativ eller på framställning från en kommun eller från en myndighet, en sammanslutning eller en vattenägare som berörs av saken. Innan förbud eller begränsningar utfärdas skall landskapsstyrelsen höra den kommun inom vilket området befinner sig, inhämta vattenägarens samtycke samt ge övriga berörda möjlighet att yttra sig.

 

5 kap.

Registrering av fritidsbåtar

 

15-22 §§

(Lika som 14-21 §§ i lagutskottets betänkande).

 

 

 

6 kap.

Avslutande bestämmelser

 

23-26 §§

(Lika som 22-25 §§ i lagutskottets betänkande).

 

__________________

 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagutskottets betänkande).

 

 

Mariehamn den 28 maj 2002

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström

 


                                                         RESERVATION

 

Mot bakgrund av miljöhänsyn och med hänvisning till följande motiveringar i landskapsstyrelsens framställning om landskapslag om fritidsbåtar reserverar vi oss mot stora utskottets förslag.

        I kap.6 i den allmänna motiveringen till landskapsstyrelsens framställning nr 12 2000-2001 sägs följande:

”En vattenskoter är en motordriven vattenfarkost som med allmänt språkbruk inte kan betecknas som en båt och som är konstruerad att plana vid framfart och framföras av någon som står, sitter eller ligger på farkosten.

Vi omges av allt mer buller, även på fritiden. Därför är det viktigt att slå vakt om de möjligheter som finns att uppleva tystnad och stillhet i naturen.

Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område ger höga och oregelbundna ljudnivåer som kan upplevas som mycket störande. Det kan också medföra skador på växt- och djurliv. I mycket grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador på växt- och djurliv. Mjukbottnar är näringsrika och har stor betydelse för såväl fågellivet som fiskbeståndet. Vattenskotern kan också ställa till med skada i områden med störningskänsligt fågelliv. Dessutom är det lätt hänt att vattenskotrarna sprider kräftpest.”

Särskilt mot bakgrund av miljöskäl föreslår undertecknade att körning med vattenskoter skall vara beroende av tillstånd enligt givna villkor som bestäms av en kommun. Kommunerna kan också avsätta vissa områden där de anser att det skall vara tillåtet att köra med vattenskoter.

I Sverige förbjöds körning med vattenskoter redan 1993 överallt utom där länsstyrelsen uttryckligen tillåtit det. På uppdrag av den svenska regeringen utförde det svenska naturvårdsverket år 1996, en utvärdering av det generella vattenskoterförbudet. Utvärderingen visade klart, enligt naturvårdsverket, att den införda regleringen gett positiva resultat.     

Samma sak är det i Danmark där ett generellt förbud infördes 1995. I Norge förbjöds vattenskoterkörning så sent som 2000.

Vi reserverar oss mot utskottets förslag att i 12 § och 13 § möjliggöra för landskapsstyrelsen att införa begränsningar och förbud mot användning av fritidsbåtar. Ett förbud mot användning av fritidsbåtar kan strida mot grundlagen för att individernas rätt till fri rörlighet kraftigt begränsas. Ett förbud mot fritidsbåtar är även miljömässigt tveksamt eftersom situationer torde uppstå där användningen av fritidsbåtar försvåras då invanda leder för trafik utanför det officiella farledsnätet bryts vilket leder till en ökad trafikmängd. Vi anser att 2 § i lagutskottets förslag räcker till för att reglera de eventuella olägenheter som ”vanliga ” fritidsbåtar kan förorsaka. Noteras bör att stora utskottet inte föreslår någon skyltning eller motsvarande för att uppmärksamma ägare av fritidsbåtar då ett område har förbjudits för trafik av fritidsbåtar. Att i sjöfartsstyrelsens sjökort införa de områden som förbjudits för trafik av fritidsbåtar är, enligt sjöfartsstyrelsens utsago inte möjligt i dagens läge och torde ej heller bli så under överskådlig framtid.

Vi föreslår att lagtinget antar följande ändringar:

                                                  

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas på fritidsbåtar.

     Med fritidsbåt avses i denna lag varje farkost med en skrovlängd på minst 2,5 och högst 24 meter som används eller kan användas till transport på vattnet och som är avsedd för sport- eller fritidsändamål.

     En vattenskoter är en motordriven vattenfarkost som med allmänt språkbruk inte kan betecknas som en båt och som är konstruerad att plana vid framfart och framföras av någon som står, sitter eller ligger på farkosten

12 §

Användning av vattenskoter

Vattenskoter får användas endast på områden med tillstånd enligt 2 mom.

       En kommun kan besluta om eller på ansökan ge tillstånd till att vattenskotrar kan användas enligt angivna villkor inom närmare avgränsade vattenområden där de inte medför olägenheter för allmänheten genom buller eller andra störningar eller kan medföra risk för skador av betydelse för djur- eller växtlivet eller spridande av smittsamma djursjukdomar.      

Kommunen får också fatta beslut om skyltning av sådana områden.

Kommunen skall höra berörda och angränsande vatten- och markägare innan beslut om tillstånd för vattenskotrar fattas.

Kommunen skall underrätta polismyndigheten om beslutet.

                                                                  

 

                                                                      13 §

( utgår )

                      Vi föreslår dessutom att till betänkandets detaljmotivering fogas följande:

 

12 §

Användning av vattenskoter. En kommun kan fatta beslut om de villkor som skall uppfyllas för att det skall vara tillåtet att använda vattenskotrar, till exempel tid, plats och omfattning av användningen.

 

 

Mariehamn den 31.5. 2002                                            

 

 

 

 

Mats Perämaa                                          Per-Erik Eriksson

 

 

 

 

Lisbeth Eriksson                                                            Ronald Boman

 

 


RESERVATION

 

Jag stöder inte stora utskottets betänkande om landskapslagen om fritidsbåtar till den del utskottet föreslår att 6 § landskapsstyrelsens framställning om ny lag om fritidsbåtar skall ingå i lagen.

        Framställningens 6 § innehåller ett förslag till straffrihet i vissa fall. Enligt den paragrafen skulle bestämmelserna i 2 kapitlet inte gälla för den som framför eller försöker framföra en båt för att rädda en person eller gods från allvarlig fara, om båtföraren ansåg att faran för personen eller godset var mer betydande än faran som framförandet kunde medföra.

        Jag anser att det inte finns några motiv att avvika från de allmänna nödrättsbestämmelser som finns i 3 kap. 10 § strafflagen. Där bestäms att domstolen kan besluta om straffrihet om någon begått en straffbar handling för att rädda sig själv, någon annan eller egendom ur trängande fara. Jag anser att strafflagens bestämmelse på ett tillräckligt sätt tar hänsyn till de olika situationer som kan uppkomma.

        Jag anser det inte ändamålsenligt att, på det sätt landskapsstyrelsen föreslagit och stora utskottet omfattat, låta båtförarens subjektiva bedömning av situationen vara det avgörande för straffrihet. I de fall där straffrihet är motiverat blir slutresultatet detsamma med den allmänna bestämmelsen i strafflagen, men det är domstolen som avgör - inte den enskilda båtföraren.

        Jag konstaterar även att ett enigt lagutskott i sitt betänkande (nr 3/2001-2002) ansåg att det inte finns några skäl att ta in den föreslagna 6 § i lagen. Nya uppgifter har inte framkommit under behandlingen i stora utskottet angående behovet av den föreslagna 6 § och medlemmarna i stora utskottet har inte anfört argument som skulle motivera ett införande av 6 §.

 

Jag anser således att den föreslagna 6 § skall utgå ur lagtexten.

 

 

Mariehamn den 30 maj 2002

 

 

Lotta Wickström-Johansson