Stora utskottets betänkande 1/2005-2006

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2005-2006

 

Datum

 

Stora utskottet

2006-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om fornminnen

·      Lagmotion nr 8/2004-2005

·      Kulturutskottets betänkande nr 1/2005-2006

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Landskapslag om ändring av 2 och 5 §§ landskapslagen om fornminnen. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet har inte funnit att landskapslagen om fornminnen i allmänhet skulle ha förorsakat några omfattande problem. Skyddet av fasta fornlämningar har dock vid tillämpningen av lagen i vissa fall förorsakat svårigheter för fastighetsägare. Enligt utskottets mening finns det ingen orsak att försämra skyddet för fasta fornlämningar men lagstiftningen behöver kompletteras för att tillgodose fastighetsägarnas berättigade och grundläggande rättigheter på ett bättre sätt.

     Utskottet har efter omröstning (5-4) beslutat lägga lagmotionen till grund för behandlingen. Beslutet har biträtts av ordföranden Anders Eriksson, viceordföranden Roger Eriksson samt ledamöterna Boman, Karlström och Perämaa.

     Utskottet föreslår utgående från förslaget i lagmotionen att lagstiftningen kompletteras med bestämmelser som rör förfarandet vid registreringen av fasta fornlämningar. De av utskottet föreslagna ändringarna gäller hörande av fastighetsägare, anmälan till fastighetsägare och rättelseförfarande i samband med registrering av fast fornlämning. Dessutom föreslås att övergångsbestämmelser införs, genom vilka fataljetiden för sökande av ersättning enligt lagens 12 § 1 mom. (55/1999) förlängs, en tid inom vilken registreringsförfarandet skall inledas införs och att de ersättningsgrunder som har införts i lagens 12 § 1 mom. (55/1999) tillämpas retroaktivt.

     Enligt 5 § 2 mom. landskapslagen om fornminnen skall landskapsregeringen fastställa gränserna för fasta fornlämningar som inte har fastställts vid fastighetsförrättning eller expropriation. Om inte gränserna har fastställts går gränserna enligt lagrummets 3 mom. så att skyddsområdet blir två meter brett räknat från fornlämningens synliga ytterkanter. Utskottet anser det vara viktigt att landskapsregeringen med ändrad tillämpning av gällande lag vid behov fastställer fornlämningens gränser då några synliga ytterkanter av fornlämningar inte finns. Också den s.k. Valettakonventionen (FördrS 26/1995) förutsätter att skyddsområden fastställs.

     Utskottet anser att det inte finns skäl att ändra 5 § landskapslagen om fornminnen på i lagmotionen föreslaget sätt. Förslaget att registeruppgifterna skulle anslås på kommunernas anslagstavlor enligt landskapslagen om antagande av lagen om offentliga kungörelser (17/1926) anser utskottet vara oändamålsenligt.

     Enligt 2 § 2 mom. landskapslagen om fornminnen skall kända fasta fornlämningar i landskapet antecknas i ett register som landskapsregeringen upprättat för ändamålet. Registret har införts genom landskapslagen om ändring av  landskapslagen om fornminnen (55/1999) som trädde i kraft 1.9.1999. Lagen saknar övergångsbestämmelser. Utskottet anser att de fornminnesinventeringar som gjorts före registret infördes 1.9.1999 inte automatiskt har kunnat bli en del av registret. Detsamma gäller övriga tidigare kända fornlämningar.

     Landskapslagen om fornminnen har stiftats år 1965. Det är möjligt att en översyn av lagen behöver göras för att precisera begränsningar av grundläggande rättigheter enligt Finlands grundlag. Till betänkandet har fogats en hemställningskläm i detta syfte.

     Uppgifter om fasta fornlämningar finns i fastighetsregistret om fornlämningen jämte skyddsområde har fastställts vid fastighetsförrättning. Sådana uppgifter framgår också av grundkartan på basen av uppgifter från Museiverket. I praktiken är fastighetsregistret det register som används vid kontroll av fastighetens status. Utskottet anser att landskapsregeringen borde utreda möjligheterna av att få uppgifterna om fasta fornlämningar införda i fastighetsregistret. Till betänkandet har också fogats en hemställningskläm i detta syfte.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av 2 och 5 §§ landskapslagen om fornminnen

 

2 § 3 mom. I landskapslagen om fornminnen har bestämts när fastighetsägare skall höras. Lagen förutsätter inte hörande vid registrering av fast fornlämning. Utskottet föreslår att en sådan regel införs. Bedömningen av fast fornlämning förutsätter arkeologisk sakkunskap men fastighetsägaren kan ha egna kunskaper om vad som finns på fastigheten. Hörande behöver inte verkställas om initiativet till registreringen har tagits av fastighetsägaren.

 

4 mom. Förslaget motsvarar nuvarande praxis och är nödvändig, eftersom det börjar löpa en fatalj enligt lagens 12 § 1 mom. från registreringen.

 

5 mom. Förslaget görs i syfte att förbättra registrets tillförlitlighet och ger möjlighet till att på laga grund enkelt, smidigt och kostnadseffektivt göra rättelser i registret.

 

5 §. Med hänvisning till vad som anförts i allmänna motiveringen föreslår utskottet att förslaget till ändring av lagrummet utgår.

 

Övergångsbestämmelser. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen först från år 2005 har börjat meddela fastighetsägare om registreringar av fasta fornlämningar som har skett på landskapsregeringens initiativ. Det är möjligt att fornlämning som har påträffats efter 1.9.1999 har införts i registret utan fastighetsägarens vetskap. Eftersom tiden för sökande av ersättningen enligt lagens 12 § 1 mom. räknas från den dag registrering gjorts är det nödvändigt att förlänga fataljetiden. I syfte att uppnå en rättvis behandling av fastighetsägarna föreslår utskottet dessutom att en tid inom vilken registreringsförfarandet skall inledas införs och att de ersättningsgrunder som har införts i lagens 12 § 1 mom. tillämpas retroaktivt. Enligt 12 § 1 mom. (i ursprunglig lydelse) utgick skälig ersättning för betydande olägenhet. Enligt gällande lagrum har sökande rätt till full ersättning för olägenhet som inte är ringa. Avsikten är att ersättning skall kunna utgå för olägenhet fastän fornlämningen har påträffats före 1.9.1999.

     Beträffande förslaget till övergångsbestämmelser har beslutet fattats efter omröstning (5-4). Beslutet har biträtts av ordföranden Anders Eriksson, viceordföranden Roger Eriksson samt ledamöterna Boman, Karlström och Perämaa.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 november 2005 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, lantmäteriingenjören Nils-Erik Bäckblom, vicehäradshövdingen Gunnar Jansson, lagberedningschefen Lars Karlsson, överantikvarien Marita Karlsson, fastighetsmäklaren Sven-Olof Karlsson, t.f. landskapsantikvarien Viveka Löndahl, fastighetsägaren Johan Mörn, jordbrukaren Klas Mörn, verkställande direktören Julia Rudels, planeringschefen Marianne Schaumann-Lönnqvist, skogsbruksingenjören Roger Slotte och antikvarien Jan-Erik Tomtlund.

     Ledamöterna Beijar, Ehn, Erlandsson och Lagerberg har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Eriksson, vice ordföranden Roger Eriksson samt ledamöterna Christian Beijar, Ronald Boman, Johan Ehn, Ragnar Erlandsson, Fredrik Karlström, Henrik Lagerberg och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i lagmotionen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

LANDSKAPSLAG

om ändring av 2 § (uteslutning) landskapslagen om fornminnen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     (Uteslutning).

     fogas till 2 § i landskapslagen om fornminnen (1965:9), sådan den lyder enligt landskapslagen 1999/55, nya 3-5 mom. och

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelse" i olika böjningsformer med "landskapsregering" i motsvarande former som följer:

 

2 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Fastighetsägare skall ges tillfälle att bli hörd innan anteckning i det register som nämns i 2 mom. görs om initiativet till anteckningen har tagits av landskapsregeringen.

     Landskapsregeringen skall göra en skriftlig anmälan till fastighetsägaren när anteckning i registret gjorts.

     Fastighetsägare har rätt att framställa skriftligt rättelseyrkande hos landskapsregeringen inom 30 dagar från delfåendet av anmälan om registrering om anteckning i registret anses vara felaktig. Landskapsregeringen kan också på eget initiativ rätta felaktig anteckning i registret, varvid fastighetsägare skall ges tillfälle att bli hörd innan rättelse görs.

 

 

5 §

     (Utesluts)

 

_______________

 

     Denna lag träder i kraft den (uteslutning).

     Fastighet som finns i registret enligt lagens (uteslutning) 2 § 2 mom. skall strykas ur det om inte registreringsförfarandet enligt denna lag inletts inom 12 månader från denna lags ikraftträdande. Tiden för sökande av ersättning enligt lagens 12 § 1 mom. räknas från den dag anmälan om registrering gjorts till fastighetsägaren enligt denna lag. Härvid skall de ersättningsgrunder som gäller enligt lagens 12 § 1 mom. tillämpas.

 

_____________

 

Utskottet föreslår

att lagtinget hemställer att landskapsregeringen utreder behovet av översyn av fornminneslagen med beaktande av stadgandena om grundläggande rättigheter i Finlands grundlag och

 

att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen utreder möjligheterna av att få uppgifterna i landskapets register om fasta fornlämningar införda i fastighetsregistret.

 

 

 

Mariehamn den 19 januari 2006

 

 

Ordförande

 

 

Anders Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström


 

 

R e s e r v a t i o n

 

 

Undertecknade reserverar oss mot stora utskottets beslut angående ikraftträdelsebestämmelsen. Innehållet i bestämmelsen formulerades i all hast utan en i god lagstiftningsordning förutsatt konsekvensanalys.

 

Vi anser att utskottet i en kläm borde ha föreslagit att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att inkomma med en framställan om bl.a. en ikraftträdelsebestämmelse åtföljd av en konsekvensbedömning utgående från fornminneslagens nu gällande innehåll och de ändringar som utskottet föreslår som tillägg till 2 §.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknade

 

att 2 mom. i utskottets förslag till ikraftträdelsebestämmelse förkastas samt

 

att landskapsregeringen uppmanas att utarbeta ett nytt förslag till övergångsbestämmelser som föreläggs lagtinget i brådskande ordning.

 

 

Mariehamn den 20 januari 2006

 

 

 

Christian Beijar                                        Johan Ehn

 

 

Ragnar Erlandsson                                    Henrik Lagerberg