Stora utskottets betänkande 1/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2006-2007

 

Datum

 

Stora utskottet

2007-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ny plan- och bygglag för landskapet Åland

·      Landskapsregeringens framställning nr 23/2006-2007

·      Social- och miljöutskottets betänkande nr 11/2006-2007

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets andra behandling. 1

Utskottets bedömning. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Utskottets synpunkter

 

Ärendets andra behandling

 

Vid lagförslagets andra behandling har lagtinget inte oförändrat godkänt social- och miljöutskottets förslag i ärendet. Lagtinget har därför enligt 54 § 3 mom. lagtingsordningen remitterat ärendet till stora utskottet för fortsatt behandling.

     Med anledning härav har utskottet behandlat ärendet och konstaterat att lagtinget godkänt följande ändring i det i social- och miljöutskottets betänkande nr 11/2006-2007 framställda första lagförslaget:

 

31 §

     Innan en plan antas skall kommunen ställa ut förslaget under minst 30 dagar. Kommunmedlemmar och de som anges i 30 § 1 mom. har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. Ett förslag till ändring av en detaljplan som har ringa verkningar behöver dock inte vara utställd under mer än 14 dagar.

     (2 mom. lika som i betänkandet).

 

Utskottets bedömning

 

Enligt social- och miljöutskottets ändringsförslag skulle den tid under vilken en plan är utställd förlängas till 60 dagar. Med hänvisning till framställningen anser stora utskottet att en tid om 30 dagar är tillräcklig. Utskottet omfattar därför lagtingets beslut.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 21 september 2007 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     I utskottets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Eriksson, vice ordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Ragnar Erlandsson, Fredrik Karlström, Jan-Erik Mattsson, Henrik Lagerberg, Christian Beijar, Johan Ehn och Ronald Boman samt ersättaren Raija-Liisa Eklöw.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar det första lagförslagets 31 § i enlighet med lagtingets beslut i andra behandlingen.

 

 

 

Mariehamn den 21 september 2007

 

 

Ordförande

 

 

Anders Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson