Stora utskottets betänkande 1/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2008-2009

 

Datum

 

Stora utskottet

2009-01-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Lag om konsumentrådgivning och lagar om ändring av 1 § i lagen om Konsumentverket och 30 § i självstyrelselagen för Åland

·      Republikens presidents framställning nr 4/2008-2009

·      Lagutskottets betänkande nr 6/2008-2009

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att efter att uppgifterna om konsumentrådgivning från 1.1.2009 överförts från kommunerna till magistraterna, i landskapet till länsstyrelsen på Åland, kan bestämmelsen i 30 § 11 punkten självstyrelselagen inte längre tillämpas i gällande lydelse som förutsätter att avtal ingås mellan landskapsmyndigheterna och kommunerna. Konsumentrådgivningen i landskapet fungerar det oaktat på åtgärd av länsstyrelsen på Åland som har för avsikt att ingå avtal med landskapsregeringen i saken.

     Lagutskottet har i sitt betänkande detaljerat redogjort för självstyrelselagens bestämmelser, tidigare ändringar av självstyrelselagen, beredningen av ärendet och riksdagens behandling av den aktuella ändringen av självstyrelselagen. Lagutskottet har bland annat förutsatt

·        att ändringar i lagstiftningen om grunderna för Ålands självstyrelse alltid ska ingå i en separat proposition, vilken beretts i samråd med landskapsregeringen, till riksdagen och samtidigt överlämnas till lagtinget och till riksdagen för att ärendet ska genomgå parallell behandling i båda parlamenten i syfte att uppfylla självstyrelselagens krav på överensstämmande beslut samt

·        att varje ändring av självstyrelselagen ska, mot bakgrund av att den är med grundlagen jämförbar lag, i riksdagen genomgå förberedande behandling i grundlagsutskottet och att bestämmelser om detta införs i riksdagens arbetsordning.

     Utskottet omfattar lagutskottets slutsatser och anser att den aktuella ändringen av självstyrelselagen har skett med avvikelse från godtagbar gällande praxis på ett oacceptabelt sätt.

     Med beaktande av den fungerande konsumentrådgivningen i landskapet anser utskottet att den omständigheten att bestämmelsen i 30 § 11 punkten självstyrelselagen inte längre kan tillämpas i gällande lydelse är en mindre olägenhet jämfört med att den avvikande praxisen som tillämpats vid den aktuella ändringen av självstyrelselagen, som utskottet ser allvarligt på, kunde accepteras. Utskottet föreslår därför att lagtinget för sin del inte godkänner förslaget.

     Utskottet anser att ändringen av den aktuella bestämmelsen i självstyrelselagen ska ske på ovan beskrivet sätt som en ny presidentframställning redan nu för att tillse att bestämmelserna i självstyrelselagen är aktuella eller senast i samband med nästa ändring av självstyrelselagen.

     Beslutet har fattats efter omröstning (7-3). Beslutet har biträtts av ordföranden Anders Eriksson, viceordförande Gun Carlson samt ledamöterna Veronica Thörnroos, Roger Slotte, Fredrik Karlström, Barbro Sundback och Jörgen Strand .

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 21 januari 2009 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, landshövdingen Peter Lindbäck, förvaltningschefen Arne Selander och finanschefen Dan E. Eriksson.

     Ledamöterna Gunnar Jansson, Leo Sjöstrand och Torsten Sundblom  har inlämnat en gemensam reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Eriksson, vice ordföranden Gun Carlson samt ledamöterna Leo Sjöstrand, Gunnar Jansson, Torsten Sundblom, Veronica Thörnroos, Roger Slotte, Fredrik Karlström, Barbro Sundback  och Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget för sin del inte godkänner förslaget till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland i den lydelse förslaget har enligt riksdagens svar nr 141/2008 rd.

__________________

 

 

Mariehamn den 27 januari 2009

 

 

Ordförande

 

 

Anders Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström


Reservation

till Lt/SU bet. nr 1/2008-2009/RP framst. nr 4/2008-2009

 

 

 

Utskottsmajoriteten anser att lagtinget inte skall samtycka till ändringen av självstyrelselagen enligt riksdagens svar nr 141/28 rd. av hänsyn till att ärendet skötts dåligt och att ifrågavarande konsumentrådgivning ändå förefaller bli tillhandahållen.

 

 

Vi godkänner inte utskottets förslag. Våra skäl är följande:

 

1.

Syftet med självstyrelsen är att säkerställa och garantera Ålands befolkning bevarandet av dess svensk språk, kultur och traditioner. Materialiseringen av detta grundläggande syfte sker i självstyrelselagen för Åland (och jordförvärvs-lagen för Åland).

 

 

2.

Självstyrelselagen bygger på uteslutande lagstiftnings- och förvaltningskompetens, dvs. delad behörighet med rätt för landskapet att påverka rikslagar av särskild betydelse för landskapet (28 §) och samrådsförfarande i förvalt-ningsärenden (30 §) inom rikets behörighet - allt för att uppnå ovannämnda syfte med självstyrelsen.

 

 

3.

Föreliggande ändring av självstyrelselagen syftar till att landskapsregeringen skall ha fortsatt inflytande över konsumentrådgivningen från synpunkter av sakenlig rådgivning på svenska språket även efter att rådgivningen i riket flyttas från kommunerna till staten.

 

 

4.

Ifall ändringen av 30 § 11 punkten självstyrelselagen inte genomförs, blir den nuvarande bestämmelsen i kraft, men förlorar sin betydelse. Landskapsregeringen förlorar därmed inflytandet över den statliga konsumentrådgivningen i landskapet.

Landskapsregeringen kommer inte heller att ha en legal grund i självstyrelselagen att ingå eventuellt avtal med staten och landskapsregeringen riskerar att degraderas till en serviceproducent i förhållande till staten enligt rikslag-stiftningen om konsumentrådgivning ifall landskapsrege-ringen över huvudtaget anser sig ha befogenhet att ingå ett sådant avtal med staten.

 

Mycket längre bort från självstyrelsens syfte är det svårt att komma.

 

 

5.

Ledamoten för Åland i Finlands riksdag har i egenskap av företrädare för Ålands folk godkänt både behandlings-ordningen för ändringen av självstyrelselagen och innehållet i ändringen.

 

 

6.

Garantier saknas om att ett nej från lagtinget leder till en ny proposition av regeringen till riksdagen.

Utskotts majoriteten har inte heller hemställt att lagtinget lämnar lagmotion i ärendet till riksdagen.

 

 

I likhet med lagutskottet anser vi att detta ärende skötts på ett ansvarslöst sätt. Lagutskottet har anvisat vägar för att förhindra att misskötsel upprepas. Vi nöjer oss med dem. Vi vill inte av prestigeskäl hemfalla åt en överreaktion vars både självstyrelsepolitiska och språkpolitiska följder inte kn överblickas.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget godkänner ändringen av självstyrelselagen för Åland i den lydelse ändringen har enligt riksdagens svar nr 141/2008 rd. och med de motiveringar lagutskottet anser i betänkandet nr 6/2008-2009.

 

 

 

Mariehamn den 27 januari 2009.

 

 

 

 

 

Gunnar Jansson                  Leo Sjöstrand                    Torsten Sundblom