Stora utskottets betänkande 2/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Stora utskottet

2000-09-26

STU0219992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stora utskottets betänkande om

Ny arbetsmarknadslagstiftning

·       Näringsutskottets betänkande nr 3/1999-2000

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 5/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

L A N D S K A P S L A G  om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 2

R e s e r v a t i o n. 5

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet föreslår vissa ändringar i förslaget till landskapslag om arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Utskottet har dessutom fogat en hemställningskläm till betänkandet avseende behovet av att se över och utfärda i näringsutskottets betänkande nämnda överenskommelseförordningar och av att se över lagstiftningen. I övrigt har utskottet beslutat omfatta näringsutskottets förslag.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

4 § 2 mom. Utskottet föreslår att lagrummet kompletteras med en bestämmelse om individuella sysselsättningsplaner.

     Utskottet betonar att full sysselsättning är önskvärd både ur individens och samhällets synvinkel. För att detta mål skall uppnås behövs arbetsmarknadsservice som är individualiserad i form av planer som följs upp och förändras i takt med individens behov. Avsikten är att anpassad utbildning, rehabilitering och andra specialåtgärder skall intas i planen som skall göras upp i samråd med den arbetslösa eller arbetssökande.

 

24 § 2 mom. Utskottet föreslår ett tillägg till lagrummet, enligt vilket kommissionens medlemmar skall ha personliga ersättare i syfte att säkerställa att kommissionen kan fungera effektivt.

 

26 § 2 mom. Utskottet föreslår att momentet utgår, vilket innebär en modernisering av lagstiftningen. Enligt utskottets uppfattning är ordningsreglerna i 1 mom. tillräckliga för att uppnå det avsedda syftet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 april 2000 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ordföranden för Ålands Arbetsgivarförening r.f. Kjell Clemes, regionchefen för FFC Kurt Gustafsson och byråchefen Harry Sjölund.

     Utskottet har enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt utlåtande i ärendet av lagutskottet. Utlåtandet fogas till betänkandet.

     Ordföranden Sundback har fogat skriftlig reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Sundback, vice ordföranden Lindqvist, ledamöterna Andersson, Eklöw, Per-Erik Eriksson, Häggblom, Lundberg och Sarin Grufberg samt ersättarna K-G Eriksson och Viveka Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar de i framställningen ingående andra, tredje, fjärde och femte lagförslagen i enlighet med näringsutskottets förslag

 

samt

 

att Lagtinget antar det i framställningen ingående första lagförslaget med följande ändringar:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

(Ingressen lika som i näringsutskottets betänkande.)

 

1 kap.

Allmänna bestämmelser

 

1- 3 §§

 

(Lika som i näringsutskottets betänkande).

 

4 §

Sysselsättningsfrämjande  verksamhet

     (1 mom. lika som i näringsutskottets betänkade).

     Sysselsättningsfrämjande åtgärder skall erbjudas dem för vilka ett arbete eller en utbildning inte kunnat erbjudas. Vid behov uppgörs individuella sysselsättningsplaner för att långsiktigt trygga arbete åt alla.

 

5-7 §§

     (Lika som i näringsutskottets betänkande).

 

2 kap.

Arbetsmarknadsservice

 

8-12 §§

     (Lika som i näringsutskottets betänkande).

 

3 kap.

Förmåner i samband med arbetsmarknadsservice

 

13-14 §§

     (Lika som i näringsutskottets betänkande).

 

4 kap.

Sysselsättningsfrämjande verksamhet

 

15-16 §§

     (Lika som i näringsutskottets betänkande).

 

5 kap.

Utkomstskydd

 

17-18 §§

     (Lika som i näringsutskottets betänkande).

 

6 kap.

Förvaltning och personal

 

19-23 §§

(Lika som i näringsutskottets betänkande).

 

24 §

Arbetsmarknadskommission

     (1 mom. lika som i näringsutskottets betänkande).

     Arbetsmarknadskommissionen tillsätts av landskapsstyrelsen för en bestämd mandatperiod. Kommissionen består av fem medlemmar jämte personliga ersättare av vilka två företräder arbetsgivarna och två arbetstagarna.  Landskapsstyrelsen utser kommissionens ordförande och dess vice ordförande.

     (3-5 mom. lika som i näringsutskottets betänkande).

 

25 §

     (Lika som i näringsutskottets betänkande).

 

26 §

Ordningsregler

     (1 mom. lika som i näringsutskottets betänkande).

     (2 mom. utesluts).

 

7 kap.
Arbetsförmedling av annan än landskapet

 

27 - 29 §§

     (Lika som i näringsutskottets betänkande).

 

8 kap.

Personregister

 

30-31 §§

     (Lika som i näringsutskottets betänkande).

 

9 kap.

Särskilda bestämmelser

 

32-37 §§

     (Lika som i näringsutskottets betänkande).

 

 

Utskottet föreslår vidare

 

att Lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen i skyndsam ordning tillser att i näringsutskot-tets betänkande nämnda överens-kommelseförordningar ses över och utfärdas och att lagstiftningen med anledning av detta ses över.

 

 

Mariehamn den 26 september 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström

 


 

R e s e r v a t i o n

 

 

Med hänvisning till ILO- konventionen nr 88 om arbetsförmedlingens organisation reserverar jag mig mot utskottets beslut i 20, 21 och 22 §§ landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet. I nämnda paragrafer bestäms att arbetsmarknadsbyrån skall ledas av en styrelse vars sammansättning skall fastställas av landskapsstyrelsen. Denna styrelse skall också ha uppgifter av myndighetskaraktär.

     I  landskapsstyrelsens framställning 18, 19 och 20 §§ kallas motsvarande organ ledningsgrupp. Denna ledningsgrupp har till uppgift att biträda landskapsstyrelsen. Sammansättningen består av representanter för arbetsmarknadens organisationer, landskapsförvaltningen och landskapsstyrelsen (politiker).

     Båda förslagen strider enligt min uppfattning mot ILO- konventionens bestämmelser. I  artikel 4 talas om rådgivande nämnder och partsammansättning för att trygga samverkan inom arbetsförmedlingens verksamhet och utveckling.

     I artikel 9 talas om betydelsen att trygga personalens oberoende av politiska förändringar och obehöriga inflytelser. Näringsutskottets förslag om en styrelse som skall leda verksamheten vid arbetskraftsbyrån garanterar inte detta oberoende. Lagutskottet talar också i  sitt utlåtande om att man borde överväga att särskilja organ som har rådgivande funktioner och andra som har karaktären av myndighetsutövning.

     För att uppfylla ILO-konventionen borde man låta arbetskraftsbyrån förbli en ren administrativ enhet under näringsavdelningen. En rådgivande delegation kunde tillsättas för att tillhandhålla den information och sakkunskap som arbetsmarknadsorganisationerna har. Ifall man tillsätter politiker i den föreslagna styrelsen kan den inte sägas vara oberoende av politiskt inflytande vilket ILO-konventionen förutsätter.

     Följande förslag torde uppfylla konventionens krav.

 

20 §

Rådgivande kommission

     Arbetsmarknadsbyrån kan biträdas av en rådgivande delegation som tillsätts av landskapsstyrelsen för en bestämd mandatperiod.

     Medlemmarna i den rådgivande delegationen består av representanter för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna samt representanter för arbetsmarknadsbyrån och landskapets närings- och utbildningsavdelning.

     (3 mom. lika som i framställningens 18 § 3 mom.).

     (4 mom. lika som i näringsutskottets betänkande).

 

21 §

Rådgivande delegationens uppgifter

     (Lika som i framställningens 18 §).

 

22 §

Personal

     (1-2 mom. lika som i framställningens 20 § 1-2 mom.).

     Arbetsmarknadschefen utnämns av landskapsstyrelsen. Övriga tjänstemän och personal i privaträttsligt anställningsförhållande utnämns eller anställs av arbetsmarknadschefen.

     (4 mom. lika som i näringsutskottets betänkande).

 

Dessutom anser undertecknad att landskapsstyrelsen bör komplettera lagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet med bestämmelser om rätt till sjömansförmedling samt yrkesexamina och annan kompetenshöjande utbildning.

 

 

 

Mariehamn den 26 september 2000

 

 

 

Barbro Sundback