Stora utskottets betänkande 2/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Stora utskottet

2001-10-26

STU0220002001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Fördelning av skatteintäkter från företagssektorn mellan kommunerna

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 14/2000-2001

·       Näringsutskottets betänkande nr 7/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

Reservationer3

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har beslutat omfatta näringsutskottets förslag, dock så att till betänkandet fogats en kläm. Beträffande fördelningen av skatt mellan kommunerna för sjöarbetsplatser i förslaget till 5a § 3 mom. landskapslagen om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland samt kapitalinkomstskatten som skall fördelas och fördelningen av kapitalinkomstskatten mellan kommunerna i 2a § 2 mom. och 2b § 2 mom. i förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna har beslutet fattats efter omröstning (7-3). Beslutet har biträtts av vice ordföranden Lindeman, ledamöterna Boman, Eklöw, Lisbeth Eriksson, Per-Erik Eriksson och Wickström-Johansson samt ersättaren Christer Jansson.

     Utskottet har särskilt behandlat frågeställningarna om den kapitalskatt som skall fördelas till kommunerna och fördelningen av skatteinkomster för sjöarbetsplatser.

     Utskottet anser att det finns omständigheter som talar för att samtliga kapitalinkomstskatter kunde beaktas vid fördelningen. Sådana omständigheter är bl.a.

 

·       att inkomsttagare som erhåller endast dividendinkomster inte direkt med skattemedel deltar i finansieringen av den kommunala servicen

 

·       svårigheten att separera den personliga kapitalinkomstskatten från den kapitalinkomstskatt som hänför sig till näringsverksamheten för jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare.

 

Utskottet anser dock att lagförslagen bör bringas i kraft och en utvärdering av effekterna av den nya fördelningen av samfundsskatten och kompensationen för kapitalskatt göras och erforderliga åtgärder vidtas i samband med landskapsandelsreformen och att landskapsstyrelsen utreder möjligheterna att i fördelningen av skatteinkomster ta hänsyn till rörliga sjöarbetsplatser. Till betänkandet har fogats en hemställningskläm i detta syfte.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 september 2001 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Olof Erland, finanschefen Dan E. Eriksson, lagberedaren Diana Mörn, förbundsdirektören för Ålands kommunförbund Sigurd Lindvall, vice ordföranden för Ålands kommunförbunds förbundsstyrelse Roger Slotte, utredaren vid Ålands statistik- och utredningsbyrå Katarina Fellman, skattedirektören Elof Asplund, kommundirektörerna Niklas Eriksson och Tomas Fellman samt f.d. kommundirektören Robert Lindfors och finanschefen i Mariehamn Peter Carlsson.

     Vice ordföranden Harriet Lindeman har utsetts att redogöra för utskottets betänkande.

     Ordföranden Sundback och ledamöterna Andersson och Häggblom har fogat en gemensam reservation och ledamoten Häggblom dessutom en egen reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sundback, vice ordföranden Lindeman, ledamöterna Andersson, Boman, Eklöw, Lisbeth Eriksson, Per-Erik Eriksson, Häggblom och Wickström-Johansson samt ersättaren Christer Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i enlighet med näringsutskottets förslag.

 

Utskottet föreslår vidare

 

att Lagtinget hemställer om att effekterna av den nya fördelningen av samfundsskatten och kompensationen för kapitalskatt utvärderas och att erforderliga åtgärder vidtas i samband med landskapsandelsre-form­en och att landskapsstyrelsen utreder möjligheterna att i fördelningen av skatteinkomster ta hänsyn till rörliga sjöarbetsplatser.

 

 

Mariehamn den 26 oktober 2001

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström


 

Reservationer

 

·       Ltl Ulf  Anderssons och ltl Bert Häggbloms reservation

·       Ltl Bert Häggbloms reservation