Stora utskottets betänkande 2/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2001-2002

 

Datum

 

Stora utskottet

2002-05-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Godkännande av den reviderade Europeiska sociala stadgan och lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i reviderade Europeiska sociala stadgan

·      Republikens presidents framställning nr 2/2001-2002

·      Lagutskottets betänkande nr 13/2001-2002

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet stöder de synpunkter lagutskottet anfört på ärendets beredning.

     Åsidosättandet av landskapets påverkningsmöjligheter under förhandlingsskedet  och beredningen av propositionen visar enligt utskottets mening att det finns behov av att införa ett system framförallt hos utrikesministeriet som säkerställer att landskapets intressen kan tillvaratas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 april 2002 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Barbro Sundback, vice ordföranden Harriet Lindeman, ledamöterna Bert Häggblom, Ronald Boman, Lisbeth Eriksson, Raija-Liisa Eklöw och Per-Erik Eriksson samt ersättarna Hasse Svensson, Jörgen Strand och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar stadgan faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den  31 maj 2002

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström