Stora utskottets betänkande 2/2005-2006

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2005-2006

 

Datum

 

Stora utskottet

2006-05-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ändrad ledningsstruktur inom landskapsregeringens centralförvaltning

·      Landskapsregeringens framställning nr 8/2005-2006

·      Lagmotion nr 1/2004-2005

·      Lagmotion nr 2/2005-2006

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har efter omröstning (6-4) beslutat omfatta lagutskottets förslag. Beslutet har biträtts av ordföranden Anders Eriksson samt ledamöterna Christian Beijar, Johan Ehn, Ragnar Erlandsson, Henrik Lagerberg och Jan-Erik Mattsson.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 maj 2006 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     I utskottets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Eriksson, vice ordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Fredrik Karlström, Ragnar Erlandsson, Jan-Erik Mattsson, Henrik Lagerberg, Christian Beijar, Johan Ehn och Ronald Boman samt ersättaren Raija-Liisa Eklöw.

     Viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Fredrik Karlström och Ronald Boman samt ersättaren Raija-Liisa Eklöw har lämnat en gemensam skriftlig reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i enlighet med lagutskottets förslag samt

 

att lagtinget förkastar de i lagmotionerna nr 1/2004-2005 och 2/2005-2006 ingående lagförslagen.

__________________

 

Mariehamn den 31 maj 2006

 

 

Ordförande

 

 

Anders Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström

 


 

 

 

 

 

 

RESERVATION

 

 

 

Vi undertecknade reserverar oss emot majoritetens beslut i stora utskottet att inte tillåta hörande av sakkunniga under utskottsbehandlingen. Detta förfarande strider emot alla principer om rättvisa, demokrati i beslutsfattande och tidigare praxis i utskottsarbetet. Majoriteten har med sitt beslut frångått alla ovan nämnda principer och driver med maktspråk igenom sin linje.

 

 

 

 

Mariehamn den 1 juni 2006

 

 

 

 

 

 

Roger Eriksson                                                        Ronald Boman    

 

 

 

 

 

Raija-Liisa Eklöw                                                    Fredrik Karlström