Stora utskottets betänkande 3/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2008-2009

 

Datum

 

Stora utskottet

2009-08-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ny lag om landskapsbidrag till bildningsförbund

·      Landskapsregeringens framställning nr 4/2008-2009

·      Kulturutskottets betänkande nr 2/2008-2009

 

INNEHÅLL


Utskottets synpunkter................................................................................ 1

Ärendets behandling.................................................................................. 2

Utskottets förslag..................................................................................... 2


 

Utskottets synpunkter

 

Språkfrågan

 

I kulturutskottets betänkande framförs synpunkter angående beaktandet av undervisningsspråket vid bidragsprövningen mot bakgrund av landskapets enspråkiga status, utan att utskottet föreslagit någon ändring av lagtexten i lagförslaget i detta avseende.

     Undervisningsspråket i skolor regleras i 40 § självstyrelselagen. Med skolor avses i lagrummet också andra skolor än läropliktsskolor, t.ex. förskolor. I enlighet härmed har i 12 § barnomsorgslagen för landskapet Åland intagits bestämmelser om verksamhetsspråket inom barnomsorgen.

     Utskottet anser att det med beaktande av landskapets enspråkiga status och regleringen av undervisningsspråket i självstyrelselagen är motiverat att komplettera lagförslaget så att användandet av svenska som verksamhetsspråk vid bildningsförbundet är villkor för erhållande av bidrag enligt denna lag. Stadgandet hindrar dock inte användandet av främmande språk vid bildningsarbetet.

      Utskottet föreslår att lagförslaget i framställningen antas med i detta betänkande föreslagna ändringar.

 

Detaljmotivering

 

6 § Utskottet anser att det med beaktande bl.a. av landskapets småskaliga förhållanden t.ex. i skärgården är tillräckligt att studiecirkeln för att vara bidragsberättigad enligt denna lag består av minst tre personer i stället för föreslagna fem personer och att det inte har framförts skäl för att bibehålla åldersgränsen för studiecirkelns deltagare vid femton år, vilken gräns föreslås bli sänkt till lämpliga tretton år.

 

7 § 2 mom. Utskottet anser att det med hänsyn till landskapsbidragets syfte enligt lagförslagets 2 § att främja livslångt lärande, ett aktivt medborgarskap och demokrati samt verksamhet i medborgarsamhället ska vara tillräckligt att någon medlemsförening i bildningsförbundet är medarrangör till kursen för att landskapsbidrag ska kunna beviljas. Eftersom lagförlagets 6 § 2 mom. har föreslagits utgå beträffande studiecirkelverksamhet finns det inte skäl att bibehålla motsvarande villkor för kursverksamhet.

 

9 § 2 mom. Utskottet anser att lagrummet behöver kompletteras så att landskapsregeringen i samband med bidragsprövningen kan uppställa villkor avseende verksamhetsspråket enligt vad som redogjorts för ovan i språkfrågan.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 1 juni 2009 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Britt Lundberg, chefen för datainspektionen Susanne Björkholm, verksamhetsledaren Mikael Erickson vid Ålands bildningsförbund r.f., lagberedningschefen Lars Karlsson, byråchefen Jan-Ole Lönnblad, lagberedaren Hans Selander och studiesekreteraren Inga-Britt Wirta vid Arbetarnas bildningsförbund r.f.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Eriksson, vice ordföranden Gun Carlson samt ledamöterna Leo Sjöstrand, Gunnar Jansson, Torsten Sundblom, Veronica Thörnroos, Roger Slotte, Fredrik Karlström, Jörgen Strand och Barbro Sundback.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G

om landskapsbidrag till bildningsförbund

 

     (Ingressen lika som i kulturutskottets betänkande).

 

1-5 §§

     (Lika som i kulturutskottets betänkande).

 

6 §

Studiecirkelverksamhet

     För att en studiecirkelverksamhet ska vara bidragsberättigad enligt denna lag ska den bestå av minst tre personer som ordnar minst fem studiemöten. Studiecirkelns deltagare ska ha fyllt tretton år.

     (2 mom. uteslutes)

 

 

 

7 §

Kursverksamhet

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Det landskapsbidrag som beviljas ett bildningsförbund för kursverksamhet ska ha medlemsförening i bildningsförbundet som medarrangör. (Uteslutning).

 

8 §

     (Lika som i kulturutskottets betänkande).

 

9 §

Beslut

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Av beslutet ska mottagaren, ändamålet, beloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalningen framgå. Om inget stöd beviljas ska orsaken framgå av beslutets motivering. Landskapsregeringens beslut ska vara skriftligt. Villkor för erhållande av bidrag är att verksamhetsspråket är svenska. Vid bildningsarbete kan främmande språk användas.

 

10-19 §§

     (Lika som i kulturutskottets betänkande).

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 24 augusti 2009

 

 

Ordförande

 

 

Anders Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström