Stora utskottets betänkande 4/2002-2003

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2002-2003

 

Datum

 

Stora utskottet

2003-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 Stora utskottets betänkande

Landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 20/2001-2002

·      Lagutskottets betänkanden nr 15/2001-2002 och 5/2002-2003

·      Hemställningsmotion nr 5/2000-2001

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter1

Ålandsprotokollets bestämmelser1

Övrigt1

Detaljmotivering. 1

Landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Utskottets synpunkter

 

Ålandsprotokollets bestämmelser

 

Enligt protokoll 2 om Åland som fogades till Finlands anslutningsavtal till Europeiska unionen skall bestämmelserna i Romfördraget inte hindra att de bestämmelser om Åland tillämpas som är i kraft den 1 januari 1994 och som gäller bland annat inskränkningar, på ickediskriminerande grund, i rätten för fysiska personer som inte har hembygdsrätt på Åland samt för juridiska personer att förvärva och inneha fast egendom på Åland utan tillstånd av Ålands behöriga myndigheter. Protokollets formuleringar är sådana att en skärpning av de bestämmelser om jordförvärv som gällde i landskapet den 1 januari 1994 inte är möjliga. Lagförslaget är förenligt med protokollets bestämmelser. Utskottet konstaterar i likhet med lagutskottet att Ålandsprotokollets bestämmelser inte hindrar lagtinget att senare företa ändringar i de nu aktuella bestämmelserna, med den begränsningen att bestämmelserna inte får skärpas i förhållande till situationen den 1 januari 1994. En annorlunda tolkning skulle innebära att innehållet av gemenskapens primärrätt vore beroende av lagtingets lagstiftningsåtgärder.

 

Övrigt

 

Utskottet har beslutat omfatta lagutskottets förslag, dock så att förslaget till 4 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd förtydligats. 

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

 

4 §  Ändringsförslaget har gjorts i förtydligande syfte så att av lagtexten klart framgår att jordförvärvsrätten i detta fall är oberoende av tidigare markinnehav och att jordförvärvsrätten omfattar ett eller flera förskott på arv såvida övriga förutsättningar uppfylls.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 januari 2003 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört administrationschefen Susanne Björkholm och ordföranden för Ålands producentförbund Anders Englund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Barbro Sundback, ledamöterna Lisbeth Eriksson, Per-Erik Eriksson och Ragnar Erlandsson samt ersättarna Mats Perämaa, Jörgen Strand, Danne Sundman och Hasse Svensson.

     Ersättaren Sundman har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i enlighet med lagutskottets förslag, dock så att 4 § i det första lagförslaget erhåller följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G

om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

4 §

Bröstarvingar

     (1 mom. lika som i framställningen).

     En bröstarvinge har, oberoende av tidigare markinnehav, jordförvärvsrätt till fast egendom som förvärvats som ett eller flera förskott på arv och som uppgår till sammanlagt högst tre hektar, förutsatt att överlåtaren har lagfart på egendomen och har varit ägare till den under minst åtta år vid tidpunkten för överlåtelsen.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

__________________

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotionen nr 5/2000-2001.

 

 

 

Mariehamn den 24 april 2003

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström

 


R E S E R V A T I O N

 

till stora utskottets betänkande nr 4/2002-2003 gällande lagutskottets betänkande (LU-bet. 15/2001-2002 och 5/2002-2003) över framställning till landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (FR20/2001-2002) och hemställningsmotion (HM 5/2000-2001).

 

Utskottets majoritet föreslår för lagtinget i förslagets 4 § att personer utan åländsk hembygdsrätt och personer icke bosatta i landskapet genom ”förskott på arv” skall kunna erhålla mark enligt trehektars-regeln helt oberoende av storleken och omfattningen av tidigare markinnehav. Detta betyder att person med även mycket svag anknytning till landskapet kan komma att äga omfattande områden produktiv mark i landskapet – någon övre gräns finns inte enligt utskottsmajoritetens förslag.

     I Nationernas Folkförbunds Råds beslut den 24 juni 1921 stadgas i 3:dje punkten:

”De nya garantier som bör inflyta i självstyrelselagen böra särskilt avse att bibehålla det svenska språket i skolorna, att bevara jordegendomen i invånarnas händer, att …”

     Målsättningen i Geneve-beslutet avseende jorden var att de hemmavarande skulle äga, använda och bruka produktionsmedlet mark för sin egen utkomst. Avsikten var att förhindra att personer som inte är bosatta i landskapet skall äga den producerande marken och därmed ställa de lokala producenterna i hyres- eller arrendeförhållande avseende marken.

     Denna målsättning har kommit i strid med arvsrättslagstiftningen i landet. För ärvd mark skall jordförvärvsrätt gälla. Därför är redan idag betydande delar av den åländska marken i annan ägo än invånarnas. I delar av Ålands skärgård är detta särskilt markant. Så t.ex. är enligt en redan gammal utredning över 50% av Kökars jordbruksmark externt ägd.

     Förskott på arv motsvarar givande av gåva. För att följa skyddsbestämmelsen i Genévebeslutet från 1921 bör inte för stora avvikelser från målsättningen i beslutet tas om inte tvingande andra bestämmelser så erfordrar. Jag föreslår därför att lagtinget begränsar jordförvärvsrätten vid förskott på arv till sammanlagt  tre hektar så att tidigare innehav också skall inräknas, precis såsom förslagen varit i tidigare förslag till lagstiftning i landskapet.

 

Med hänvisning till dessa motiveringar föreslår jag att 4 § 2 mom. ges följande lydelse:

 

4 §

Bröstarvingar

     (1 mom. lika som i framställningen)

     En bröstarvinge som tidigare inte äger fast egendom i landskapet har jordförvärvsrätt till fast egendom som förvärvats som förskott på arv och som uppgår till sammanlagt högst tre hektar,  förutsatt att överlåtaren har lagfart på egendomen och har varit ägare till den under minst åtta år vid tidpunkten för överlåtelsen. Om förvärvaren tidigare äger fast egendom i landskapet gäller den i detta moment avsedda jordförvärvsrätten endast ett område av en sådan storlek att det uppgår till högst tre hektar tillsammans med den tidigare ägda egendomen.

 

 

Mariehamn den 28 april 2003

 

  

Danne Sundman