Stora utskottets betänkande 5/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2002-2003

 

Datum

 

Stora utskottet

2003-09-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ändrad lagstiftning om behandling av rörliga arbetsplatser vid fördelning av samfundsskatten mellan kommunerna

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 25/2002-2003

·      Näringsutskottets betänkande nr 10/2002-2003

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har efter omröstning (7-2) beslutat omfatta näringsutskottets förslag. Beslutet har biträtts av ledamöterna Andersson, Eklöw, Lisbeth Eriksson, Per-Erik Eriksson, Erlandsson och Häggblom samt ersättaren Perämaa.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 september 2003 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Olof Erland och lagberedaren Diana Mörn.

     Ordföranden Sundback och ersättaren Strand har inlämnat en gemensam reservation mot betänkandet.

     Ledamoten Andersson har utsetts att presentera utskottets betänkande.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Barbro Sundback, ledamöterna Ulf Andersson, Raija-Liisa Eklöw, Lisbeth Eriksson, Per-Erik Eriksson, Ragnar Erlandsson och Bert Häggblom samt ersättarna Mats Perämaa och Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i enlighet med näringsutskottets förslag.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 september 2003

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström

 


Reservation

 

Vi reserverar oss mot utskottsmajoritetens beslut och anser att förslaget till ändring av lagstiftningen om behandling av rörliga arbetsplatser vid fördelningen av samfundsskatten mellan kommunerna borde förkastas i detta skede eftersom förslaget inte ingår i den helhet om samfundsskatten som stora utskottet hemställde om i sitt betänkande 2/2000-2001.

 

"Utskottet föreslår vidare

att lagtinget hemställer om att effekterna av den nya fördelningen av samfundsskatten och kompensationen för kapitalskatten utvärderas och att erforderliga åtgärder vidtas i samband med landskapsandelsreformen och att landskapsstyrelsen utreder möjligheterna att i fördelningen av skatteinkomster ta hänsyn till rörliga arbetsplatser."

 

Denna hemställan tolkar landskapsstyrelsen och majoriteten som så att lagtinget hemställt om att en ändring av samfundsskattelagen skall göras med hänsyn till de rörliga arbetsplatserna.

 

Detta är inte en riktig bedömning av landskapsstyrelsen. Man negligerar lagtingets uppmaning att se över helheten av transfereringarna till kommunerna och att i denna helhetsbedömning väga in fördelningen av samfundsskatten för de rörliga arbetsplatserna efter att den frågan skärskilt utretts.

 

Risken med detta förfaringssätt är att man ytterligare komplicerar systemet med samfunds- och kapitalskattens fördelning samt landskapsandelssystemets allmänna funktion att kompensera kommunerna för lagstadgade och andra uppgifter.

 

Näringsutskottet konstaterar att Ålands kommunförbund påpekat att den översyn som stora utskottet hemställt om inte gjorts av landskapsstyrelsen och att den inte heller omnämns i framställningen. Näringsutskottet håller med kommunförbundet.

 

Landskapsstyrelsen har således inte uppfyllt stora utskottets hemställningskläm sådan den godkändes av lagtinget hösten 2001 och därför bör näringsutskottets betänkande om landskapsstyrelsens framställning 25/2002-2003 förkastas.

 

 

Mariehamn den 26 september 2003

 

 

 

Barbro Sundback                                                            Jörgen Strand