Talmanskonferensens framställning 1/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Talmanskonferensen

2000-11-13

TMK0120002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Talman Ragnar Erlandssons anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i lagutskottet

 

 

Motivering

 

Talman Ragnar Erlandsson har i skrivelse av den 2 november 2000 anhållit om att bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i lagutskottet.

     Enligt 18 § arbetsordningen ankommer det på lagtinget att pröva om utskottsledamot kan befrias från sådant uppdrag.

 

Förslag

 

Talmanskonferensen tillstyrker att talman Ragnar Erlandssons anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottens ledamöter är valda till utgången av lagtingets mandatperiod 1999-2003. Beviljas anhållan sker enligt 68a § arbetsordningen fyllnadsval till uppdraget med kandidatlistor för återstoden av mandattiden.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget besluter befria talman Ragnar Erlandsson från uppdraget som ersättare i lagutskottet, räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

 

 

Mariehamn den 13 november 2000

 

 

 

Vicetalman

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson