Talmanskonferensens framställning 1/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2003-2004

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2003-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Landskapsrevisorn Tuula Mattssons anhållan om befrielse från sitt uppdrag

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

 

Motivering

 

Lagtinget valde den 16 december 2002 organisationschefen Tuula Mattsson till landskapsrevisor för finansåret 2003. Tuula Mattsson har den 26 november 2003 utsetts till medlem av landskapsstyrelsen. Hon har därför i skrivelse av den 26 november 2003 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som landskapsrevisor med omedelbar verkan med motiveringen att uppdragen inte är förenliga med varandra.

     I landskapslagen om landskapsrevisionen (7/1996) ingår inte några valbarhetshinder för landskapsrevisorerna. I lagens 6 § bestäms om jäv för revisorerna. En landskapsrevisor är jävig och får inte delta i handläggningen bland annat om ett ärende som revisorskollegiet befattar sig med rör en landskapsrevisors tjänsteåtgärder.

     Talmanskonferensen konstaterar att landskapsrevisorernas uppgift är att övervaka landskapets hushållning, budgetens iakttagande, verkställigheten av lagtingets beslut samt att landskapsförvaltningen sköts på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt. Enligt talmanskonferensens åsikt är det klart att ett uppdrag som medlem av landskapsstyrelsen inte går att förena med uppdraget som landskapsrevisor. Talmanskonferensen tillstyrker därför att anhållan beviljas.

     Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att lagtinget enligt 3 § 1 mom. landskapslagen om landskapsrevisionen skall välja en ny landskapsrevisor om en revisor befrias från sitt uppdrag. Om lagtinget beviljar befrielse enligt föreliggande anhållan, föreslår talmanskonferensen  att fyllnadsvalet förrättas med kandidatlistor trots att detta förfaringssätt vid fyllnadsval av revisorer inte särskilt omnämns i arbetsordningens 68a § 2 mom. Lagtinget kan enligt 74 § 1 mom. arbetsordningen besluta om avvikelse från arbetsordningens bestämmelser. I annat fall måste val med slutna sedlar förrättas.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget beslutar bevilja organisationschefen Tuula Mattsson befrielse från hennes uppdrag som landskapsrevisor för finansåret 2003 med omedelbar verkan samt

 

att Lagtinget med stöd av 74 § 1 mom. arbetsordningen beslutar att fyllnadsval till uppdraget förrättas med kandidatlistor.

__________________

 

 

Mariehamn den 1 december 2003

 

 

Talman

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson