Talmanskonferensens framställning 1/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2007-2008

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2007-11-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Ltl Camilla Gunells anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot

 

 

Motivering

 

Ltl Camilla Gunell innehar enligt valresultatet från lagtingsvalet den 21 november 2007 ett ordinarie mandat i lagtinget. På grund av att hon varit medlem av landskapsregeringen har hon  emellertid frånträtt uppdraget enligt 6 § 1 mom. lagtingsordningen. Då ny landskapsregering nu tillsatts har  Camilla Gunell erhållit fullmakt som lagtingsledamot.

     I en skrivelse till lagtinget av den 26 november 2007 har Camilla Gunell anhållit om befrielse från sitt uppdrag som lagtingsledamot för återstoden av lagtingsåret 2007-2008 med hänvisning till moderskapsledighet.

     Enligt 7 § lagtingsordningen kan den som förklarats vald till lagtingsledamot inte befrias från uppdraget om han eller hon inte "förmår visa laga förfall eller annat skäl, som av lagtinget godkännes". Som laga förfall har ansetts t.ex. långvarig sjukdom eller utnämning till vissa offentliga tjänster. Annan grund för befrielse, som bör godkännas av lagtinget, kan vara om en lagtingsledamot framhåller andra tvingande skäl som avsevärt försvårar deltagandet i lagtingsarbetet. Av 8 § 2 mom. framkommer att befrielse kan beviljas för viss tid varvid ersättaren inträder i lagtinget för den tiden.

     Talmanskonferensen konstaterar att de i ltl Gunells anhållan anförda motiven är att betrakta som ett godtagbart skäl till temporär befrielse från lagtingsuppdraget och föreslår därför att ltl Gunells anhållan bifalls.

     Ltl Gunells ersättare är enligt valresultatet från lagtingsvalet 21.10.2007 fältaren Göte Winé, Sund.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget med godkännande av ltl Camilla Gunells anhållan med omedelbar verkan befriar henne från uppdraget som lagtingsledamot för återstoden av lagtingsåret 2007-2008.

 

Mariehamn den 28 november 2007

 

 

Talman

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson