Talmanskonferensens framställning 1/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2011-2012

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2011-11-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Vicetalman Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman

 

Motivering

 

Lagtinget valde den 1 november 2011 vicetalman Gunnar Jansson till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2011-2012. I en skrivelse av den 25 november 2011 meddelar vicetalman Gunnar Jansson att han anhåller om att lagtinget befriar honom från det uppdraget. Motiveringen är att genom genom val av en ny förste vicetalman kan medlemmarna av lagtingets presidium bättre återspegla valresultatet i senaste val till lagtinget och skapa en jämnare balans mellan könen i presidiet. Vicetalman Gunnar Janssons skrivelse utdelas separat till lagtingsledamöterna.

   Enligt arbetsordningens 20 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på grund av ett annat förhinder, på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som hon eller han har utsetts till genom ett val i lagtinget. I arbetsordningens 57 § sägs att ”Om inte annat bestämts särskilt ska i tillämpliga delar samma regler gälla för övriga organ som för utskotten.” Enligt arbetsordningens 10 § 4 mom. ska en ny talman eller vicetalman väljas utan dröjsmål om talmannen eller en vicetalman avlider eller avgår från sitt uppdrag under arbetsåret.

     Av dessa bestämmelser framgår indirekt att lagtinget kan bevilja en vicetalman befrielse från sitt uppdrag och lagtinget har tidigare bifallit ansökningar om befrielser från talmansuppdrag.

 

Förslag

 

Talmanskonferensen konstaterar att det ankommer på lagtinget att ta ställning till vicetalmannens skrivelse. Med hänvisning till parlamentarisk praxis tillstyrker talmanskonferensen att vicetalman Gunnar Jansson befrias från sitt uppdrag.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget med hänvisning till vicetalman Gunnar Janssons skrivelse av den 25 november 2011 med omedelbar verkan befriar honom från uppdraget som lagtingets första vicetalman för återstoden av lagtingsåret 2011-2012.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 november 2011

 

 

Vicetalman

 

 

Roger Jansson 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson