Talmanskonferensens framställning 1/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2017-2018

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2017-11-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i lag- och kulturutskottet, finans- och näringsutskottet och social- och miljöutskottet

 

Motivering

 

Lagtinget valde den 3 november 2017 lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm till lagtingets talman för arbetsåret 2017-2018. I en skrivelse av den 3 november 2017 meddelar talman Gun-Mari Lindholm att hon anhåller om att lagtinget befriar henne från uppdraget som ersättare i lag- och kulturutskottet, finans- och näringsutskottet och social- och miljöutskottet.

   Enligt arbetsordningens 27 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på grund av ett annat förhinder, på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som hon eller han har utsetts till genom ett val i lagtinget. I arbetsordningens 28 § sägs att ”Om inte annat bestämts särskilt ska i tillämpliga delar samma regler gälla för övriga organ som för utskotten.” Enligt arbetsordningens 10 § 4 mom. ska en ny talman eller vicetalman väljas utan dröjsmål om talmannen eller en vicetalman avlider eller avgår från sitt uppdrag under arbetsåret.

     Av dessa bestämmelser framgår indirekt att lagtinget kan bevilja en talman befrielse från uppdrag.

 

Förslag

 

Talmanskonferensen konstaterar att det ankommer på lagtinget att ta ställning till talmannens skrivelse. Med hänvisning till parlamentarisk praxis tillstyrker talmanskonferensen att talman Gun-Mari Lindholm befrias från sitt uppdrag.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget med hänvisning till talman Gun-Mari Lindholms anhållan av den 3 november 2017 befriar henne från uppdraget som ersättare i lag- och kulturutskottet, finans- och näringsutskottet samt social- och miljöutskottet för återstoden av lagtingsperioden 2015-2019 räknat från och med att fyllnadsval förrättats.

__________________

 

Mariehamn den 6 november 2017

 

 

Vicetalman

 

 

Veronica Thörnroos 

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand