Talmanskonferensens framställning 2/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2002-2003

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2003-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Ltl Roger Janssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot

 

 

Motivering

 

Ltl Roger Jansson har i en skrivelse till lagtinget av den 23 mars 2003 anhållit om befrielse från sitt uppdrag som lagtingsledamot för återstoden av innevarande mandatperiod med hänvisning till att han den 16 mars 2003 valts till riksdagsledamot. Ltl Roger Janssons skrivelse utdelas separat till lagtingsledamöterna.

     Enligt 7 § lagtingsordningen kan den som förklarats vald till lagtingsledamot inte befriats från uppdraget om han eller hon inte "förmår visa laga förfall eller annat skäl, som av lagtinget godkännes". Som laga förfall har ansetts t.ex. långvarig sjukdom eller utnämning till vissa offentliga tjänster. Annan grund för befrielse, som bör godkännas av lagtinget, kan vara om en lagtingsledamot framhåller andra tvingande skäl som kan omöjliggöra  eller avsevärt försvåra deltagande i lagtingsarbetet.

     Talmanskonferensen konstaterar att den omständigheten att en medlem av landstinget/lagtinget valts till riksdagsman har betraktats som ett skäl till befrielse från uppdraget. Detta gäller bl.a. dåvarande riksdagsmannen Evald Häggblom som efter invalet till riksdagen år 1966 befriades från sitt landstingsuppdrag och dåvarande riksdagsmannen Gunnar Häggblom som under åren 1976-1979 beviljades befrielse för ett arbetsår i sänder. Däremot beslöt landstinget år 1992 att inte bifalla en motsvarande anhållan av dåvarande riksdagsmannen Gunnar Jansson som under den period han var medlem av riksdagen även hade valts till medlem av landstinget.

     Talmanskonferensen bedömer att ltl Roger Jansson anfört sådana skäl som kan godkännas och föreslår att hans anhållan bifalls.

     Ltl Janssons ersättare är enligt valresultatet från lagtingsvalet 17.10.1999 studeranden Fredrik Lindqvist, Mariehamn.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget med godkännande av ltl Roger Janssons anhållan befriar honom från uppdraget som lagtingsledamot med omedelbar verkan.

 

Mariehamn den 24 mars 2003

 

 

Talman

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson