Talmanskonferensens framställning 2/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2007-2008

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2007-11-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talman Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från talmansuppdraget

 

Motivering

 

Lagtinget valde den 1 november 2007 lagtingsledamoten Gunnar Jansson till lagtingets talman för arbetsåret 2007-2008. I en skrivelse av den 27 november 2007 meddelar talman Jansson att han genom att avgå från sin plats som talman ställer platsen till lagtingets förfogande med omedelbar verkan. Talmannen hänvisar till lagtingets beslut 26.11.2007 om tillsättande av ny landskapsregering med ltl Viveka Eriksson som lantråd och motiverar sin anhållan med att han därmed önskar "åstadkomma en parlamentariskt ändamålsenlig sammansättning av lagtingets presidium". Talman Janssons skrivelse utdelas separat till lagtingsledamöterna.

     Lagtingsordningen reglerar inte särskilt frågan om befrielse från uppdrag som talman eller vicetalman. I lagtingsordningens 20 § 4 mom. anges dock följande: "Avlider talman eller vicetalman under arbetsåret eller avgår han eller hon från sin befattning, skall ny talman eller vicetalman väljas." Av bestämmelsens formulering framgår indirekt att talman eller vicetalman kan befrias från uppdraget.

     Under arbetsåret 1995-1996 befriade lagtinget dåvarande talmannen Roger Jansson från talmansuppdraget. Talmannens motivering för sin anhållan var då att han av lagtinget utsetts till lantrådskandidat och att han avsåg förelägga lagtinget ett förslag till landskapsstyrelse. Sedan talman Janssons anhållan bifallits och ny talman valts, anhöll dåvarande vicetalman Olof Salmén om befrielse från sitt vicetalmansuppdrag "för att möjliggöra en rättvisare politisk fördelning av platserna i lagtingets presidium". Också denna anhållan bifölls av lagtinget.

     Bifaller lagtinget talmannens anhållan skall ny talman väljas. Talmanskonferensen fastställer enligt arbetsordningens 56 § 2 mom. tidpunkt för valet som förrättas enligt arbetsordningens 55 §.

     Om anhållan bifalls intar ltl Gunnar Jansson sin plats i plenisalen.

 

Förslag

 

Talmanskonferensen konstaterar att det ankommer på lagtinget att ta ställning till talmannens skrivelse. På grund av de anförda skälen och med hänvisning till parlamentarisk praxis tillstyrker talmanskonferensen att talmannen befrias från sitt uppdrag.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget med hänvisning till talman Gunnar Janssons skrivelse av den 27 november 2007 med omedelbar verkan befriar honom från uppdraget som lagtingets talman och enligt 20 § 4 mom. lagtingsordningen förrättar val av ny talman.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 november 2007

 

 

Vicetalman

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson