Talmanskonferensens framställning 2/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2008-2009

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2009-09-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamoten Danne Sundmans anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtings-ledamot

 

Motivering

 

I en skrivelse till lagtinget av den 31 augusti 2009 anhåller lagtingsledamoten Danne Sundman om temporär befrielse från sitt uppdrag som ledamot av Ålands lagting under tiden 1.11.2009 - 31.1.2010.

 

Enligt 7 § lagtingsordningen kan den som förklarats vald till lagtingsledamot inte befrias från sitt uppdrag som lagtingsledamot om han eller hon inte "förmår visa laga förfall eller annat skäl, som av lagtinget godkännes". Som laga förfall har ansetts t.ex. långvarig sjukdom eller utnämning till vissa offentliga tjänster. Annan grund för befrielse som bör godkännas av lagtinget kan vara om en lagtingsledamot framhåller andra tvingande skäl som avsevärt försvårar deltagandet i lagtingsarbetet. Av 8 § 2 mom. framkommer att befrielse kan beviljas för viss tid varvid ersättaren inträder i lagtinget för den tiden.

     Talmanskonferensen konstaterar att de i lagtingsledamoten Danne Sundmans anhållan anförda motiven är att betrakta som ett godtagbart skäl till temporärbefrielse från lagtingsuppdraget och föreslår därför att lagtingsledamoten Danne Sundmans anhållan bifalls.

     Lagtingsledamoten Danne Sundmans ersättare är enligt valresultatet från lagtingsvalet 21.10.2007 brandmannen John Hilander, Eckerö.

     I sin skrivelse ber lagtingsledamoten Danne Sundman lagtinget att överväga möjligheten att för honom välja ersättare i utskott temporärt under den tid han är befriad. Talmanskonferensen konstaterar att lagtingets praxis hittills har varit att fyllnadsval förrättats till utskott och andra organ både då en ersättare inträder i lagtinget och då ordinarie ledamot återtar sin plats i lagtinget. Frågan om möjligheten att, åtminstone i fråga om kortare uppehåll i uppdraget som lagtingsledamot, medge en ökad flexibilitet vid val av utskottsmedlemmar kan lämpligen tas upp i den arbetsgrupp som gör en översyn av lagtingsordningen och arbetsordningen.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget med godkännande av lagtingsledamoten Danne Sundmans anhållan befriar honom från uppdraget som lagtingsledamot för tiden 1.11.2009 - 31.1.2010.

__________________

 

 

Mariehamn den 7 september 2009

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson