Talmanskonferensens framställning 2/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2009-2010

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2009-12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot

 

 

Sammanfattning

 

Talmanskonferensen föreslår att lagtinget ändrar sitt beslut om arvode för lagtingsledamot så att måltidsersättningar och dagtraktamenten inte längre ska utgå för deltagande i lagtingets möten såsom plenum och utskottsmöten samt i lagtingsgruppernas möten.

 

Allmän motivering

 

Gällande bestämmelser

 

Lagtingsledamöternas rätt till arvoden, övriga tillägg och resekostnader regleras i Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot av den 10 november 1977. Beslutet har ändrats den 27 oktober 1995, den 1 november 1999 och den 19 december 2007. Nämnda ändringar har gällt lagtingsledamöternas rätt till arvoden och har inte berört rätten till reseersättning.

     Enligt lagtingsbeslutet är en lagtingsledamot för fullgörande av lagtingsledamotsuppdraget berättigad att erhålla ersättning för resekostnader samt dagtraktamente enligt samma grunder som vid varje tidpunkt är gällande för tjänsteman inom landskapsförvaltningen hörande till reseklass I. Bestämmelserna reglerar således dels när en ledamot har rätt till ersättning för en företagen resa, dels på vilka grunder som reseersättningen ska utgå.

     Rätten till ersättning infaller enligt bestämmelsen då en ledamot fullgör sitt lagtingsledamotsuppdrag vilket i praktiken har tolkats som att ledamoten deltar i möten i lagtinget eller i partigruppsmöten som hålls under sessionstid. För deltagande i partigruppsmöten utom sessionstid har dock ersättning inte utgått enligt ett uttryckligt beslut av kanslikommissionen. Grunderna för ersättningen skall vara desamma som vid varje tidpunkt varit gällande för tjänstemännen inom landskapsförvaltningen. Detta har bland annat inneburit att beloppen för kilometerersättning och dagtraktamenten varit desamma liksom kilometergränserna för traktamenten och måltidsersättningar.

     Storleken av de belopp som utgår är för närvarande följande (från 1.1.2009):

Buss eller annat allmänt kommunikationsmedel: Enligt fastställd taxa.

Kilometerersättning för egen bil: 0,45 euro

Fullt dagtraktamente (minst 15 km:s resa som varar över 10 timmar) 35 €

Deltraktamente (minst 15 km resa som varar över 6 och högst 10 timmar) 16 €

Måltidsersättning (egentligt traktamente utgår inte, minst 10 km:s resa som varar över 4 timmar) 8,75 €

Nattresepenning (erläggs åt den som övernattar utan särskilda kostnader för nattlogi), 10 euro

 

     Till grund för lagtingets beslut om resekostnader låg talmanskonferensens framställning av den 12 september 1977. I framställningen sägs att närmare bestämmelser beträffande rätt till ersättning för resor och arvode föreslås mot bakgrund av att talmanskonferensen ansett att i stort sett samma regler bör gälla som för riksdagsmännen. Eftersom de för riksdagsman gällande ersättningarna för resor, som innefattade bl.a. dagpenning i vissa fall samt rätt till fria resor på tåg och postbussar, inte enligt talmanskonferensen ansågs vara direkt tillämpbara för landstingsmän, baserades ersättningarna i stället på de inom stats- och landskapsförvaltningen för tjänstemän gällande bestämmelserna i reseklass I.

 

Föreslagen ändring

 

Talmanskonferensen konstaterar att lång tid har förflutit sedan lagtinget fattade beslut om reseersättningar och dagtraktamenten för lagtingsledamöterna. Beslutet tillkom för att ledamöterna skulle få motsvarande ersättningar som riksdagsledamöterna. Riksdagens beslut har därefter ändrats. Talmanskonferensen föreslår därför att lagtingets beslut ska ändras så att några dagtraktamenten eller måltidsersättningar inte ska utgå för ledamöter som deltar i lagtingets sedvanliga arbete, såsom i utskottsmöten och plenum, eftersom ledamöter som bor längre än tio respektive femton kilometer från Mariehamn med dagens kommunikationsmedel inte längre kan betraktas ha en sådan högre kostnad för sitt deltagande i möten som motiverar en måltidsersättning eller ett dagtraktamente.

     Eftersom lagtingsledamöternas faktiska kostnader för att ta sig till lagtingets möten varierar beroende på bosättningsort anser talmanskonferensen att ersättning för buss eller annat allmänt kommunikationsmedel enligt fastställd taxa alternativt kilometerersättning för egen bil fortsättningsvis ska utgå. Bestämmelsen om ersättning för resekostnader bör dock ändras så att rätten till ersättning uttryckligen gäller deltagande i plenum och andra möten i lagtingets egen regi samt i lagtingsgruppernas möten. Ersättning utgår för resa som företas mellan hemmet och mötesplatsen. Resekostnadsersättning utgår endast om en resa mellan mötesplasten och hemmet är längre än 5 km. Beloppet för resekostnadsersättningen ska vara detsamma som vid varje tidpunkt är gällande för tjänsteman inom landskapsförvaltningen hörande till reseklass I .

     Vidare föreslås att det uttryckligen ska framgå att lagtingsledamot dessutom är berättigad att för företagen resa i lagtingets uppdrag erhålla ersättning för resekostnader samt dagtraktamente. Det uttryck som används i andra stycket motsvarar uttrycket i 10 punkten i kanslikommissionens gällande beslut om erläggande av arvode och resekostnadsersättning i vissa fall. I fråga om företagen resa i lagtingets uppdrag, vilket kan vara exempelvis av ett utskott företagen studieresa inom eller utom Åland eller deltagande i Nordiska rådets möten, gäller samma bestämmelser som för tjänstemännen i reseklass I. För sådana resor kan således utgå dagtraktamenten vilket förutsätter att övriga villkor i tjänstekollektivavtalet såsom villkoren för resans längd angiven i timmar är uppfyllda.

     Talmanskonferensen har erfarit att kanslikommissionen kommer att ändra och komplettera sitt beslut av den 9 mars 1996 om erläggande av arvode och resekostnadsersättning i särskilda fall i syfte att ytterligare förtydliga och förenkla reglerna för ersättningar.

 

Förslagets verkningar

 

De nya reglerna innebär att anslaget i landskapets budget för lagtingets reseersättningar kan minskas med  30.000 euro, eftersom måltidsersättningar och dagtraktamenten inte längre ska utgå, vilket beaktats i kanslikommissionens förslag till lagtingets budget för år 2010. Förslaget innebär vissa administrativa förenklingar.

 

Förslagets beredning

 

Det föreliggande förslaget har informellt beretts i kontakter mellan lagtingsgrupperna. Den egentliga beredningen har utförts i lagtingets kanslikommission, varefter framställningen behandlats och slutligt utformats av talmanskonferensen.

 

Ikraftträdande

Talmanskonferensen föreslår att de föreslagna ändringarna träder i kraft från och med den 1 januari 2010.

 

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen att lagtinget antar

 

Ålands lagtings beslut

om ändring av Ålands lagtings beslut om

 arvode för lagtingsledamot

 

     Med stöd av 12 § 1 mom. lagtingsordningen (1972:11) för landskapet Åland

     ändras punkten "Resekostnader" i lagtingets beslut den 10 november 1977 om arvode för lagtingsledamot som följer:

 

Resekostnader

Lagtingsledamot är för deltagande i plenum, möten i utskott och andra lagtingsorgan samt i lagtingsgruppernas möten berättigad att erhålla ersättning för resekostnader för resor mellan hemmet och mötesplatsen vilka är längre än 5 kilometer, till belopp som motsvarar vad som vid varje tidpunkt är gällande för tjänstemän inom landskapsförvaltningen hörande till reseklass I.

     Lagtingsledamot är dessutom för resa som företas i lagtingets uppdrag berättigad att erhålla ersättning för resekostnader samt dagtraktamente enligt samma grunder som vid varje tidpunkt är gällande för tjänstemän inom landskapsförvaltningen hörande till reseklass I.

     Ersättning för verkliga och godtagbara logikostnader och merkostnader för dubbelt boende erläggs i enlighet med vad kanslikommissionen närmare bestämmer.

     Kanslikommissionen är berättigad till att vid behov ge närmare föreskrifter om ersättning för resekostnader, dagtraktamenten och logiersättning.

 

     Detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2010.

 

_________________________

 

Mariehamn den 16 december 2009

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson