Talmanskonferensens framställning 2/2012-2013

Tillhör ärendet: Ändringar av arbetsordningen
Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGFÖRSLAG nr 2/2012-2013

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2013-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens lagförslag

Ändringar av arbetsordningen

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Talmanskonferensens förslag. 1

Talmanskonferensens synpunkter 1

Aktuella förändringar i lagstiftningen. 1

Talmanskonferensens förslag. 3

Ärendets beredning. 5

Talmanskonferensens förslag. 5

 

 

Sammanfattning

 

Talmanskonferensens förslag

 

Talmanskonferensen föreslår vissa ändringar av lagtingets arbetsordning. Ändringarna föranleds huvudsakligen dels av den landskapslag om Landskapsrevisionen som nyligen antagits av lagtinget, dels av den nya finansförvaltningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2013.

     Ändringarna tar sikte på lagtingets hantering av landskapsregeringens årsredovisning samt av de olika berättelserna och rapporterna från Landskapsrevisionen. Med anledning av den nya finansförvaltningslagen föreslås en precisering av motionstiden för budgetmotionerna.

     Vidare föreslås en ändring av 85 § i arbetsordningen för Ålands lagting så att revisionen av lagtingets och Ålands delegations i Nordiska rådet förvaltning ska skötas av den nya Landskapsrevisionen. 

     Talmanskonferensen föreslår vidare att beslutet om talmannens årliga representationsersättning ska fattas av talmanskonferensen. I förtydligande syfte föreslås även vissa bestämmelser som gäller gemensam diskussion och behandling av ärenden i lagtinget.

    

Talmanskonferensens synpunkter

 

Aktuella förändringar i lagstiftningen

 

Landskapsrevisionens rapportering

Enligt 7 § i den nya landskapslagen om Landskapsrevisionen ska myndigheten rapportera på fyra olika sätt:

1)      Landskapsrevisionen sammanställer årligen före utgången av februari månad en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen (nedan kallad effektivitetsberättelsen). Berättelsen lämnas till lagtinget som delger landskapsregeringen den.

2)      Landskapsrevisionen kan även lämna granskningsrapporter som avser effektivitetsrevision under finansåret. Om en separat granskningsrapport har lämnats under året ska den ingå som ett referat i den årliga berättelsen. Granskningsrapporterna lämnas till lagtinget som delger landskapsregeringen dem.

3)      Landskapsrevisionen lämnar en revisionsberättelse med resultaten från den årliga revisionen (nedan kallad sifferberättelsen)till landskapsregeringen inom en månad efter att landskapsregeringen har fastställt årsredovisningen.

4)      Landskapsrevisionen lämnar årligen före utgången av september en berättelse om sin verksamhet till lagtinget.

 

Landskapsregeringens årsredovisning och Landskapsrevisionens sifferberättelse

 

Enligt den ändring av 25 § landskapslagen om Ålands landskapsregering som trädde i kraft den 1 januari 2013, ersätts landskapsregeringens årliga berättelse till lagtinget av en årsredovisning för hela landskapsförvaltningen Årsredovisningen ska omfatta landskapsbokslutet och en förvaltningsberättelse.

     Enligt den ändrade finansförvaltningslagens19 § fastställs årsredovisningen av landskapsregeringen före utgången av påföljande februari månad och ställs samtidigt till Landskapsrevisionens förfogande. Landskapsrevisionen ska i sin tur enligt 7 § 2 mom. i landskapslagen om Landskapsrevisionen lämna en revisionsberättelse över den årliga revisionen (sifferberättelsen) till landskapsregeringen inom en månad efter att årsredovisningen har fastställts. Årsredovisningen överlämnas tillsammans med sifferberättelsen till lagtinget före utgången av mars månad enligt 19 § 3 mom. finansförvaltningslagen.

 

Effektivitetsberättelsen och granskningsrapporter

 

Enligt 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen ska Landskapsrevisionen före utgången av februari månad årligen sammanställa en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen (effektivitetsberättelse) och lämna den till lagtinget som delger landskapsregeringen berättelsen.

     För att större granskningar inom effektivitetsrevisionen ska kunna publiceras redan när granskningen är avslutad kan Landskapsrevisionen, i stället för att avvakta den årliga berättelsen, löpande lämna granskningsrapporter. Även granskningsrapporterna lämnas till lagtinget och delges landskapsregeringen. Om en separat granskningsrapport lämnas under året ska ett utförligt referat av rapporten ingå i den årliga berättelsen.

 

Landskapsregeringens återrapportering

 

Landskapsregeringen ska enligt 8 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen meddela vilka åtgärder som vidtagits eller som landskapsregeringen avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens effektivitetsberättelse inom tre månader från att landskapsregeringen delgivits berättelsen. Detsamma föreslås också gälla om myndigheten har lämnat en separat rapport från en effektivitetsgranskning. Återrapporteringen ska också ske inom tre månader.

 

Landskapsrevisionens egen berättelse

Landskapsrevisionen ska slutligen årligen före utgången av september lämna en berättelse om sin verksamhet till lagtinget.

 

Granskningen av lagtingets och Ålands delegations förvaltning

 

Gällande arbetsordnings 85 § reglerar revisionen av lagtinget och Ålands delegation i Nordiska rådet. Om det inte bestäms annorlunda i en landskapslag ska granskningen av hur lagtingets och Ålands delegations i Nordiska rådet medel bokförts och använts skötas av landskapsrevisorerna. En särskild berättelse över granskningen ska avges till lagtinget senast den 1 september året efter finansåret. När den nya landskapslagen om Landskapsrevisionen träder i kraft upphör landskapslag om landskapsrevisorerna att gälla.

 

Talmanskonferensens förslag

 

Lagtingets behandling av årsredovisningen och sifferberättelsen

 

I lagtingsordningen finns bestämmelser om årsredovisningen i 28 § som hänvisar till att landskapsregeringen kan överlämna en årsredovisning i enlighet med 25 § landskapslagen om Ålands landskapsregering. Några bestämmelser om hur årsredovisningen ska behandlas i lagtinget ingår dock inte i gällande arbetsordning.

     Talmanskonferensen anser att årsredovisningarna i regel bör tas upp till diskussion samtidigt med Landskapsrevisionens sifferberättelse. Årsredovisningen och sifferberättelsen behöver dock inte remitteras till ett utskott om lagtinget inte så besluter. Samma regel gällde tidigare landskapsregeringens förvaltningsberättelser. Om en remittering till utskott blir aktuell bör den gälla såväl årsredovisningen som sifferberättelsen och de behandlas båda av finans- och näringsutskottet som bör kunna avge ett gemensamt betänkande i ärendet.

     Talmanskonferensen föreslår därför ändringar av arbetsordningen så att regler införs för behandlingen av den nya årsredovisningen. Ändringarna rör arbetsordningens 15 § om finans- och näringsutskottets uppgifter och 45 § om behandlingsordningen i utskotten. Någon ändring av 44 § om remittering av ärenden till utskotten är inte nödvändig eftersom lagtinget enligt paragrafen kan besluta att en sifferberättelse och en årsredovisning ska remitteras till ett utskott.

 

Lagtingets behandling av effektivitetsberättelsen och landskapsregeringens meddelande om åtgärder

Landskapsrevisionens årliga berättelse med resultaten från Landskapsrevisionens effektivitetsrevision (effektivitetsberättelsen) ska lämnas till lagtinget inom februari månad. Tre månader senare, det vill säga senast före utgången av maj månad, ska landskapsregeringen komma med sin återrapportering i form av ett meddelande till lagtinget.

     Enligt gällande regler (arbetsordningens 30 § 1 mom. och 44 § 1 mom.) kan lagtinget besluta att ärendena ska remitteras till utskott. På motsvarande sätt som med årsredovisningen och sifferberättelsen anser talmanskonferensen att om en remittering till ett utskott blir aktuell bör den gälla såväl effektivitetsberättelsen och landskapsregeringens meddelande och de ska båda behandlas av finans- och näringsutskottet som bör kunna avge ett gemensamt betänkande i ärendet.

 

Lagtingets behandling av eventuella granskningsrapporter

Om Landskapsrevisionen under finansåret har lämnar en granskningsrapport till lagtinget ska rapporten omedelbart brevledes delges landskapsregeringen. Även här ska landskapsregeringen enligt landskapslagen om Landskapsrevisonen, inom tre månader lämna ett meddelande till lagtinget med en redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits eller som landskapsregeringen avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens rapport. Granskningsrapporterna och landskapsregeringens meddelanden med anledning av rapporterna kan enligt arbetsordningens 30 § 1 mom. respektive 44 § 1 mom. remitteras till ett utskott. Lagtinget kan på så sätt från fall till fall besluta om ärendet ska remitteras och även här bör de båda ärendena följas åt på motsvarande sätt som med övriga berättelser från Landskapsrevisionen. Om ingen remiss sker kommer saken ändå till behandling i lagtinget i samband med effektivitetsberättelsen eftersom utförliga referat av alla rapporter ska ingå i berättelsen.

     Någon skyldighet för lagtinget att delge landskapsregeringen berättelser och rapporter föreslås inte i arbetsordningen eftersom skyldigheten framgår av 7 § i landskapslagen om Landskapsrevisionen.

 

Den sammanlagda tidtabellen 

Talmanskonferensen konstaterar upplysningsvis att ovan nämnda regler innebär följande tidtabell:

     Februari månad: Landskapsregeringen fastställer årsredovisningen. Landskapsrevisonens effektivitetsberättelse lämnas till lagtinget för vidarebefordran till landskapsregeringen.

     Mars månad: Landskapsregeringen överlämnar årsredovisningen och landskapsrevisionens sifferberättelse till lagtinget.

     Senast maj månad: Landskapsregeringen lämnar sitt meddelande till lagtinget med en återrapportering angående effektivitetsrevisionen. Meddelandet debatteras och remitteras eventuellt tillsammans med effektivitetsberättelsen till finans- och näringsutskottet. Talmanskonferensen uttrycker här en förhoppning om att meddelandet i praktiken ska lämnas inom april månad.

 

Granskningen av lagtingets och Ålands delegations förvaltning

Bestämmelsen i 85 § föreslås ändrad eftersom landskapsrevisorerna försvinner när den nya landskapslagen om Landskapsrevisionen träder i kraft. Enligt förslaget ska granskningen av lagtingets och Ålands delegation i Nordiska rådets förvaltning skötas av landskapsrevisionen. Med tanke på omfattningen av lagtingsförvaltningens samt Ålands delegations i Nordiska rådets förvaltning kan det inte anses motiverat med en särskild årlig berättelse utan resultatet av granskningen kan ingå i Landskapsrevisionens berättelser.

     Någon återrapportering motsvarande den som landskapsregeringen ska avge i form av ett meddelande föreslås inte eftersom lagtinget inte behöver rapportera till sig själv. Ledamöterna i kanslikommissionen och delegationen har dessutom möjlighet att delta i debatten i plenum och finans- och näringsutskottet har därtill möjlighet att höra berörda.

 

Motionstiden för budgetmotioner

I den nya lagtingsordningen fastslås inte dagen för lagtingets öppnande utan enligt 16 § sammankommer lagtinget vid den tidpunkt som lagtinget beslutar. Samtidigt stadgar den nya finansförvaltningslagens 12 § att landskapsregeringens förslag till budget ska överlämnas till lagtinget senast den 1 november året före finansåret.

     För att möjliggöra en flexibilitet i fråga om tidpunkten för lagtingets öppnande utan en förskjutning av tidtabellen för budgetbehandlingen föreslår talmanskonferensen att arbetsordningens 28 § 2 mom. ändras så att budgetmotionerna ska lämnas in senast klockan 12.00 den tionde november året före det finansår som budgeten avser. Tidpunkten för inlämnande av budgetmotioner med anledning av tilläggsbudgeter eller ett kompletterande budgetförslag föreslås inte ändrad.

 

Talmannens representationsersättning

Enligt gällande 12 § 1 mom. 5 punkten i arbetsordningen fattar lagtinget beslut om talmannens årliga representationsersättning på basen av en framställning från talmanskonferensen. Talmanskonferensen föreslår att bestämmelsen ska ändras så att beslutet istället ska fattas av talmanskonferensen. Beslut om motsvarande ersättning för lantrådet fattas av en minister vid en enskild föredragning.

 

Gemensam behandling av ärenden

Talmanskonferensen föreslår även i förtydligande syfte en ändring av arbetsordningens 54 § om utskottens betänkanden och utlåtanden. Enligt bestämmelsen kan ett betänkande eller utlåtande vara gemensamt för flera ärenden. Ärendena bör i regel ansluta sig till varandra men i undantagsfall kan ett betänkande eller utlåtande vara gemensamt för t.ex. flera motioner. Bestämmelsen motsvarar gällande praxis.

     Samtidigt föreslås i förtydligande syfte en ändring av arbetsordningens 61 § så att det uttryckligen framgår att lagtinget kan besluta att tillåta en gemensam diskussion i ärenden som ansluter sig till varandra. Förfaringssättet är tämligen vanligt och beslut om en gemensam diskussion har hittills fattats i enlighet med arbetsordningens 108 § om avvikelser från arbetsordningen eller 74 § i den tidigare gällande arbetsordningen. 

 

Ikraftträdande

Talmanskonferensen föreslår att ändringarna av arbetsordningen träder i kraft den 1 juli 2013 tillika med landskapslagen om Landskapsrevisionen. Ändringen av 25 § landskapslagen om Ålands landskapsregering som träder visserligen i kraft den 1 januari 2013 men eftersom ingen årsredovisning kommer att överlämnas till lagtinget före den 1 juli torde arbetsordningens ikraftträdelsedatum inte innebära något problem.

     Gällande bestämmelser om landskapsrevisorernas berättelse ska dock äga tillämpning i fråga om berättelsen över granskningen av finansåret 2012.

 

Ärendets beredning

 

Vid talmanskonferensens avgörande behandling deltog ordföranden, talman Britt Lundberg, vicetalmännen Viveka Eriksson och Roger Jansson  samt ledamöterna Tony Asumaa, Christian Beijar, Anders Eriksson, Mika Nordberg, Jörgen Pettersson och Katrin Sjögren.

 

Talmanskonferensens förslag

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget i enlighet med 63 § 1 mom. lagtingsordningen (2011:97) för Åland, antar

 

 

ÅLANDS LAGTINGS BESLUT

om ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet på det sätt som bestäms i 63 § 1 mom. lagtingsordningen (2011:97) för Åland,

     ändras 12 § 1 mom.5 punkten, 15 § 1 mom. 3 punkten, 28 § 2 mom., 45 § 5 punkten, 54 § 1 mom. och 85 § arbetsordningen (2011:98) för Ålands lagting samt

     fogas till arbetsordningens 61 § ett nytt 4 mom., varvid tidigare 4 mom. blir 5 mom., som följer:

 

12 §

Talmanskonferensens uppgifter

Talmanskonferensen har till uppgift att

     1) föreslå ändringar i lagtingsordningen, arbetsordningen eller andra be-stämmelser som rör lagtingets eller Ålands delegation i Nordiska rådets or-ganisation eller arbete,

     2) avge yttranden över sådana ändringar i lagtingsordningen, arbetsord-ningen och Ålands delegation i Nordiska rådets organisation eller arbete som en ledamot eller någon annan tagit initiativ till,

     3) planera tidtabellen för verksamheten under lagtingsåret,

     4) väcka förslag om tillsättande av tillfälliga utskott,

     5) väcka förslag om de arvoden och övriga ersättningar som enligt 106 § tillkommer ledamöterna samt talmannens arvode och fatta beslut om den ersättning för representationskostnader som ska tillkomma talmannen samt

     6) i övrigt lägga fram förslag till och utfärda anvisningar om hur lag-tingsarbetet ska ordnas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

15 §

Finans- och näringsutskottets ansvarsområde

     Till finans- och näringsutskottets uppgifter hör att bereda:

     1) landskapsregeringens förslag till budget och tillägg till budgeten samt budgetmotioner,

     2) förslag till framställningar om extra anslag samt förslag till bemyndiganden att bevilja landskapsgarantier och andra ekonomiska åtaganden,

     3) revisionsberättelser som lämnats till lagtinget samt landskapsregeringens årsredovisningar,

     4) lagförslag angående:

     a) näringarna och stöd till näringslivet,

     b) skatter och avgifter,

     c) byggande, expropriation och fysisk planering,

     d) trafik och vägar samt

     e) övriga ärenden som remitterats till utskottet och

     5) bifall till ikraftträdandet av sådana internationella avtal som hör till utskottets ansvarsområde.  

 

28 §

Motioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En budgetmotion får inte väckas innan landskapsregeringen har lämnat sitt budgetförslag till lagtinget och motionen ska lämnas in senast klockan 12.00 den tionde november året före finansåret. En budgetmotion med anledning av ett förslag till en tilläggsbudget eller ett kompletterande budgetförslag ska lämnas in senast klockan 12.00 den fjärde dagen efter det att förslaget upptagits för kännedom på föredragningslistan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

45 §

Behandlingsordningen

     Om det inte finns särskilda skäl för en annan behandlingsordning ska ett utskott ta upp de ärenden som remitterats till utskottet i följande ordning:

     1) framställningar från republikens president, landskapsregeringens skrivelser med förslag till samråd i ärenden som gäller Europeiska unionen,

     3) utlåtanden till andra utskott över framställningar från republikens president och över lagförslag och budgetförslag från landskapsregeringen,

     4) landskapsregeringens lagförslag med eventuella anslutningsmotioner samt landskapsregeringens budgetförslag,

     5) berättelser, årsredovisningar samt utlåtanden till andra utskott över berättelser och meddelanden,

     6) meddelanden,

     7) lagmotioner,

     8) utlåtanden till andra utskott över motioner samt

     9) åtgärdsmotioner

 

54 §

Utskottens betänkanden och utlåtanden

     Utskottens betänkanden och utlåtanden ska vara kortfattade. Utskottens förslag ska läggas fram i form av klämmar. Ett betänkande eller utlåtande kan vara gemensamt för flera ärenden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

61 §

Föredragningslistan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagtinget kan besluta att en gemensam diskussion tillåts i ärenden som ansluter sig till varandra.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

85 §
Revisionen av lagtinget

     Granskningen av hur lagtingets och Ålands delegations i Nordiska rådet medel bokförts och använts ska skötas av Landskapsrevisionen i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (  ) om Landskapsrevisionen.

 

__________________

 

 

     Denna ändring träder i kraft den 1 juli 2013. Tidigare gällande bestämmelser ska dock i tillämpliga delar gälla i fråga om landskapsrevisorernas berättelse över granskningen av finansåret 2012.

 

 

 

Mariehamn den 18 mars 2013

 

 

Ordförande

 

 

Britt Lundberg

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson