Talmanskonferensens framställning 2/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2013-2014

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2014-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Janssons och Brage Eklunds anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

 

 

Motivering

 

Lagtingsledamoten Annette Holmberg-Jansson har i en skrivelse av den 4 juni 2014 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i justeringsutskottet. Lagtingsledamoten Brage Eklund har i en skrivelse av den 27 augusti 2014 likaså anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i justeringsutskottet.

     Enligt arbetsordningens 20 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som hon eller han har utsetts till genom ett val i lagtinget. Enligt samma paragrafs 1 mom. har den som förut blivit vald till ledamot i ett utskott rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott.

     Talmanskonferensen konstaterar att motsvarande anhållan tidigare har beviljats ledamöter som även har andra utskottsuppdrag. Talmanskonferensen tillstyrker därför att anhållan beviljas och konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2011-2015. Beviljas anhållan sker fyllnadsval till uppdraget för återstoden av mandatperioden.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Annette Holmberg-Jansson från hennes uppdrag som medlem i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas samt

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Brage Eklund från hans uppdrag som medlem i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

Mariehamn den 3 september 2014

 

 

Talman

 

 

Britt Lundberg

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson