Talmanskonferensens framställning 2/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2021-2022

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2022-04-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtings-ledamot

 

Motivering

 

Lagtinget beslöt den 22 november 2021 att med godkännande av lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan befria honom från uppdraget som lagtingsledamot från beslutsdagen till den 12 april 2022. Beslutet fattades på basen av talmanskonferensens framställning nr 1/2021-2022 i vilken motiven för beslutet anfördes.

     I en skrivelse till lagtinget av den 18 mars 2022 anhåller lagtingsledamoten Stephan Toivonen om förlängning av den temporära befrielsen från uppdraget som lagtingsledamot fram till den 15 maj 2022. Till ansökan har fogats intyg från Cityläkarna Mariehamn Ab.

     Eftersom ledamoten Toivonen nu anhåller om förlängning av den redan beviljade befrielsen det enligt talmanskonferensens mening fortsatt fråga om sjukdom som är så varaktig att den är att betrakta som ett godtagbart skäl till temporär befrielse från lagtingsuppdraget. Talmanskonferensen föreslår därför att lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan bifalls.

     Talmanskonferensen konstaterar att ersättaren Johan Lindström förklarats vald till ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet samt justeringsutskottet för den tid han är ersättare i lagtinget varför nya fyllnadsval inte behöver förrättas med anledning av Toivonens förlängda befrielse.

 

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget med godkännande av lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan befriar honom från uppdraget som lagtingsledamot från den 12 april 2022 till och med den 15 maj 2022.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 11 april 2022

 

 

Talman

 

 

Bert Häggblom

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson