Talmanskonferensens framställning 3/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 3/2007-2008

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2007-12-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Vicetalman Gun Carlsons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman

 

Motivering

 

Lagtinget valde den 1 november 2007 lagtingsledamoten Gun Carlson till lagtingets första vicetalman för arbetsåret 2007-2008. I en skrivelse av den 3 december 2007 meddelar vicetalman Carlson att hon genom att avgå från sin plats som vicetalman ställer platsen till lagtingets förfogande med omedelbar verkan. Vicetalman Carlson motiverar sin anhållan med att "därmed möjliggöra en parlamentariskt ändamålsenlig sammansättning av lagtingets presidium". Vicetalman Carlsons skrivelse utdelas separat till lagtingsledamöterna.

     Lagtingsordningen reglerar inte särskilt frågan om befrielse från uppdrag som talman eller vicetalman. I lagtingsordningens 20 § 4 mom. anges dock följande: "Avlider talman eller vicetalman under arbetsåret eller avgår han eller hon från sin befattning, skall ny talman eller vicetalman väljas." Av bestämmelsens formulering framgår indirekt att talman eller vicetalman kan befrias från uppdraget.

     Under arbetsåret 1995-1996 begärde dåvarande vicetalman Olof Salmén befrielse från sitt vicetalmansuppdrag "för att möjliggöra en rättvisare politisk fördelning av platserna i lagtingets presidium". Anhållan bifölls av lagtinget.

     Bifaller lagtinget anhållan skall ny första vicetalman väljas. Talmanskonferensen fastställer enligt arbetsordningens 56 § 2 mom. tidpunkt för valet som förrättas enligt arbetsordningens 55 §.

 

Förslag

 

Talmanskonferensen konstaterar att det ankommer på lagtinget att ta ställning till vicetalmannens skrivelse. På grund av de anförda skälen och med hänvisning till parlamentarisk praxis tillstyrker talmanskonferensen att vicetalman Carlson befrias från sitt uppdrag.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget med hänvisning till vicetalman Gun Carlsons skrivelse av den 3 december 2007 med omedelbar verkan befriar henne från uppdraget som lagtingets första vicetalman och enligt 20 § 4 mom. lagtingsordningen förrättar val av ny första vicetalman.

__________________

 

 

Mariehamn den 3 december 2007

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson