Talmanskonferensens framställning 3/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 3/2012-2013

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2013-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talmannens representationsersättning

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

Talmanskonferensen föreslår att talmannens representationsersättning för innevarande år fastslås till 3.825 euro.

 

Motivering

 

Enligt 12 § 5 punkten lagtingets arbetsordning ska talmanskonferensen väcka förslag om den ersättning för representationskostnader som ska tillkomma talmannen.

     Talmannens arvode regleras enligt lagtingets beslut dels i samband med behandlingen av årsstaten för 1981, dels med anledning av talmanskonferensens framställning nr 3/1987-88. Framställning från talmanskonferensen behövs därför endast beträffande talmannens representationsersättning för löpande lagtingsår.

     För år 2012 fastställdes beloppet till 3.825 euro. Beloppet ska höjas i proportion till lagtingsledamöternas dagsarvode. Dagsarvodets belopp har på grund av förändringen i lönetabellerna höjts med 1,4 procent. Detta skulle medföra en höjning av ersättningsbeloppet med 53,55 euro.

     Med beaktande av utvecklingen av dagsarvodenas belopp föreslår talmanskonferensen sålunda att ersättningsbeloppet för år 2013 fastställs till 3.879 euro.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget måtte besluta tillerkänna talmannen ett belopp om 3.879 euro som ersättning för representationskostnader år 2013.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 11 mars 2013

 

 

Vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson