Talmanskonferensens framställning 3/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGFÖRSLAG nr 3/2013-2014

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2014-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens lagförslag

Landskapslag om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Talmanskonferensens förslag. 1

Talmanskonferensens synpunkter 1

Gällande regler 1

En arvodeskommission. 3

Arvodet en garanti för ledamöternas oberoende. 3

Detaljmotivering. 3

Ärendets beredning. 6

Talmanskonferensens förslag. 6

 

 

Sammanfattning

 

Talmanskonferensens förslag

 

Talmanskonferensen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar enligt vilken lagtinget tillsätter en arvodeskommission som står utanför lagtinget och som självständigt fattar beslut om arvodets belopp. Förslaget är tillkommet eftersom det inte kan anses ändamålsenligt att lagtinget själv bestämmer om ledamöternas arvoden.

 

Talmanskonferensens synpunkter

 

Gällande regler

 

Enligt lagtingsordningens 5 § utgår för ledamotsuppdraget i lagtinget ett arvode samt övriga ersättningar i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen. I arbetsordningen kan också bestämmas att ersättning i särskilda fall ska utgå till tidigare ledamöter under en begränsad period. Om pension för ledamöterna bestäms i en landskapslag.

     Enligt arbetsordningens 12 § har talmanskonferensen till uppgift att bland annat väcka förslag om de arvoden och övriga ersättningar som enligt 106 § tillkommer ledamöterna samt talmannens arvode och fatta beslut om den ersättning för representationskostnader som ska tillkomma talmannen och enligt 106 § utgår arvoden samt övriga ersättningar till ledamöterna ur landskapets medel i enlighet med lagtingets beslut eller enligt vad som bestäms i en landskapslag. I lagtingets beslut eller i en landskapslag kan det även intas bestämmelser om att ersättningar av särskilda skäl under en begränsad period ska utgå till tidigare ledamöter av lagtinget. Om ledamöternas pensionsskydd stadgas i en landskapslag.

     En ledamot som är förhindrad att delta i lagtingsarbetet på grund av sjukdom eller annat laga förfall ska under tiden för förfallet inte gå miste om sitt arvode. Kanslikommissionen kan besluta att arvode inte ska utgå till ledamöter som av någon annan orsak uteblir från lagtingsarbetet.

     Om en utskottsmedlem utan laga förfall eller särskilt tillstånd uteblir från ett utskotts sammanträde kan utskottet anmäla detta till lagtinget som kan döma henne eller honom förlustig sitt arvode eller en del av det.

Närmare bestämmelser om ledamöternas arvoden finns i lagtingets beslut av den 10 november 1977 om arvode för landstingsmannauppdrag. Beslutet har genomgått vissa deländringar åren 1990, 1995, 2007 och 2010.

     Följande regler är för närvarande gällande:

     Arvode. En lagtingsledamot är berättigad till ett årsarvode som utgör 67 procent av det årsarvode inklusive dyrortstillägg för första dyrortsklassen jämte sex ålderstillägg som utgår enligt löneklass A 28.

     Årsarvodet erläggs förhöjt med fem procent till en lagtingsledamot som valts till vicetalman, ordförande i något av lagtingets utskott eller ordinarie medlem i Nordiska rådet samt till en lagtingsledamot som valts till ordförande för en lagtingsgrupp bestående av minst två medlemmar. Har samma person valts till två eller flera sådana uppdrag, erläggs det förhöjda arvodet endast för ett av dem.

     Övriga tillägg. Övriga allmänna lönetillägg och tilläggsarvoden beaktas vid uträknandet av arvodet enligt samma grunder som gäller för motsvarande avlöningsklass inom förvaltningen för såvitt icke kanslikommissionen annorlunda förordnar.

     Resekostnader. Lagtingsledamot är för deltagande i plenum, möten i utskott och andra lagtingsorgan samt i lagtingsgruppernas möten berättigad att erhålla ersättning för resekostnader för resor mellan hemmet och mötesplatsen vilka är längre än 5 kilometer, till belopp som motsvarar vad som vid varje tidpunkt är gällande för tjänstemän inom landskapsförvaltningen hörande till reseklass I.

     Lagtingsledamot är dessutom för resa som företas i lagtingets uppdrag berättigad att erhålla ersättning för resekostnader samt dagtraktamente enligt samma grunder som vid varje tidpunkt är gällande för tjänstemän inom landskapsförvaltningen hörande till reseklass I.

     Ersättning för verkliga och godtagbara logikostnader och merkostnader för dubbelt boende erläggs i enlighet med vad kanslikommissionen närmare bestämmer.

     Kanslikommissionen är berättigad att vid behov ge närmare föreskrifter om ersättning för resekostnader, dagtraktamenten och logiersättning.

     Särskilda uppdrag. Under tid då lagtinget inte sammanträder utgår resekostnadsersättning men inte särskilt arvode för sammanträden med utskott eller annat organ inom lagtinget eller annat uppdrag på lagtingets vägnar. Kanslikommissionen kan av synnerliga skäl medge rätt till särskilt arvode utöver vad som anges i detta beslut.

     Utbetalning. Till lagtingsledamot utbetalas den 15 i varje månad ett belopp motsvarande 1/12 av det sammanlagda årsarvode lagtingsledamot enligt bestämmelserna i detta beslut är berättigad till. Beloppet justeras i enlighet med förändringar i de vid varje särskilt tillfälle gällande lönetabellerna.

     Resekostnadsersättning erläggs mot räkning. Reseräkning skall inlämnas till lagtingets kansli snarast möjligt efter utgången av varje månad lagtinget varit samlat. Avser räkningen resor under tid då lagtinget inte i sin helhet varit samlat ska räkningen inlämnas snarast möjligt efter avslutad förrättning och godkännas av talmannen eller vederbörande utskottsordförande.

     Olycksfallsförsäkring. För lagtingsledamöterna tecknas olycksfallsförsäkring enligt samma grunder som för de i landskapets tjänst anställda att gälla under den tid lagtinget är samlat till session, lagtingsledamöterna deltar i utskottssammanträde eller utför annat uppdrag för lagtinget samt för resor i samband därmed.

     Hälsovård. I fråga om hälsovård och hälsoundersökningar gäller vad kanslikommissionen särskilt förordnar.

     Talmannens arvode. Talmannens utöver lagtingsledamotsuppdraget tillkommande arvode samt ersättning för representationskostnader beslutas av talmanskonferensen.

     Kommunikationsersättning. Lagtinget erlägger som ersättning för mobiltelefonsamtal och annan kommunikation till varje ledamot som naturaförmån ett belopp per månad som kanslikommissionen årligen fastställer.


En arvodeskommission

 

Talmanskonferensen anser det inte ändamålsenligt att lagtinget själv ska bestämma om ledamöternas arvoden och föreslår därför att lagtinget antar en landskapslag om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar enligt vilken lagtinget ska tillsätta en arvodeskommission som står utanför lagtinget och som självständigt fattar beslut om arvodets och ersättningarnas belopp.

     Lagtinget föreslås tillsätta arvodeskommissionen genom proportionella val. Arvodeskommissionen fastställer lagtingsledamöternas arvoden, tilläggsarvoden och kostnadsersättningar och beslutar även om den ersättning för representationskostnader som ska tillkomma talmannen.

     Reformen utgör en ändring i fråga om förfarandet vid fastställande av ersättningar men förslaget tar inte ställning till arvodets och ersättningarnas storlek. I sitt utlåtande över motsvarande lagförslag i riket har grundlagsutskottet inte sett något hinder mot att det i lagen om riksdagsmannaarvode inte föreskrivs om grunderna för arvodets storlek. Det torde därför vara möjligt att förfara på motsvarande sätt i en landskapslag trots bestämmelsen i självstyrelselagens 21 § 1 mom., enligt vilken grunderna för individens rättigheter och skyldigheter hör till området för lag.

     Arvodeskommissionen utgörs av en ordförande och två medlemmar. Enligt förslaget väljs arvodeskommissionen av lagtinget för fyra år. Arvodeskommissionen är ett organ som står utanför lagtinget.

 

Arvodet en garanti för ledamöternas oberoende

 

Enligt 11 § lagtingsordningen är varje lagtingsledamot skyldig att i sitt uppdrag handla som rätt och sanning bjuder och ledamoten ska därvid iaktta lag och är inte bunden av andra bestämmelser. Lagtingsledamöternas oberoende utgör en hörnsten i demokratibygget och ur principiell synvinkel är det viktigt att arvodet till lagtingsledamöterna kan ses som en garanti för detta oberoende.

     Mot denna bakgrund ingår det i lagförslaget en generell och grundläggande bestämmelse om att det till en lagtingsledamot ska betalas ett arvode av sådan storlek att uppdraget som lagtingsledamot kan skötas på ett behörigt sätt.

 

Detaljmotivering

 

1 § Arvodeskommissionen.  Enligt förslaget tillsätter lagtinget en arvodeskommission i enlighet med bestämmelserna om val av flera personer i lagtingets arbetsordning. Enligt arbetsordningens 90 § ska det, då två eller flera personer utses samtidigt, förrättas proportionella val med kandidatlistor. Valet ska förrättas efter det att talmanskonferensen avgivit ett förslag men eftersom valet förrättas på basen av inlämnade kandidatlistor kan även andra personer än de som föreslås av talmanskonferensen bli valda.

     För att trygga arvodeskommissionens oberoende föreslås att det bör anges direkt i lag att en lagtingsledamot eller en tjänsteman vid lagtinget inte kan vara medlem av kommissionen. Några behörighetskrav för ledamöterna i arvodeskommissionen föreslås inte men det är önskvärt att kommissionen består av personer som representerar arbetsgivare respektive arbetstagare samt av en person som har god kännedom om arbetet i lagtinget men som inte längre är verksam i parlamentet.

     Arvodeskommissionen fastställer lagtingsledamöternas arvoden, tilläggsarvoden och kostnadsersättningar och beslutar även om den ersättning för representationskostnader som ska tillkomma talmannen. För att ledamöternas sammantagna förmåner ska behandlas som en helhet fattar arvodeskommissionen beslut även om hälsovårdsförmåner, försäkringar och motsvarande förmåner samt om närmare bestämmelser gällande utbetalningen av förmånerna.

 

2 § Arvoden till ledamöterna.                   Lagtingsledamöterna bör sammantaget tillförsäkras adekvata ekonomiska möjligheter att sköta sitt ledamotsuppdrag och ersättningarna för de kostnader som ledamotsuppdraget ger upphov till bör i tillräcklig mån täcka dessa kostnader. Förmånsgrunderna bör vara klara och tillämpliga i enlighet med sin lydelse och dessutom så enkla som möjligt i administrativt hänseende. Förmånerna måste fastställas så att ledamöterna behandlas lika. Det bör dock, liksom hittills, vara möjligt att bevilja ett högre arvode till vissa ledamöter på grund av uppdrag inom samt utanför lagtinget eftersom en del uppdrag är mer arbetskrävande än andra.

     Enligt talmanskonferensens förslag kan kanslikommissionen utfärda kompletterande bestämmelser om arvodeskommissionens verksamhet. Detta bör tolkas så att det avser vissa tekniska synpunkter på kommissionens arbete i praktiken och att det inte inverkar på den substans som kommissionen ska behandla.

     Till medlemmarna i arvodeskommissionen utgår enligt förslaget ett arvode som fastställs av kanslikommissionen som även anslår medel för arvodeskommissionens övriga utgifter. För att syftet att tillförsäkra lagtingsledamöterna ett arvode som utgör en garanti för ledamöternas oberoende är det viktigt att också ledamöterna i arvodeskommissionen tillförsäkras ett arvode som kompenserar kommissionsmedlemmarna för det ansvar som ligger i uppdraget att fastslå arvodet för ledamöterna i landskapets lagstiftande församling.

 

3 § Arvoden till tidigare ledamöter. Föreslås att det till en person som varit ersättare i lagtinget ska utgå ett arvode under en tid om högst tre månader efter det att uppdraget som ledamot i lagtinget har upphört under förutsättning att uppdraget som lagtingsledamot varat längre än två månader och att det upphör under en pågående mandatperiod vars återstod är mer än tre månader. Bestämmelsen föreslås mot bakgrund av ersättarnas osäkra ekonomiska situation som bottnar i att förändringar av landskapsregeringens och därmed av lagtingets sammansättning kan äga rum med mycket kort varsel. Ersättningen bör dock inte betalas ut under en tid som överstiger tre månader eftersom denna tidsperiod kan anses som rimlig för arbetssökande.

     Det förutsätts också att en ledamot för att få ersättning ska anhålla om arvodet hos lagtingets kanslikommission samt intyga att någon annan motsvarande ersättning inte samtidigt utgår. Med motsvarande ersättning avses huvudsakligen lön. Ersättning kan utgå också för att under den angivna tremånadersperioden täcka mellanskillnaden mellan exempelvis en temporär deltidsanställning och ett lagtingsarvode.

     Den som får ett arvode är skyldig att till kanslikommissionen anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka arvodets storlek.

     Talmanskonferensen föreslår vidare i förtydligande syfte att över beslut som kanslikommissionen fattat i enlighet med denna paragraf anförs besvär hos Ålands förvaltningsdomstol.

     Lagtinget är inte ett förvaltningsorgan och förvaltningslagens bestämmelser är därför i princip inte tillämpliga på beslut som lagtinget fattar. Enligt 1 § i förvaltningslagen för landskapet Åland ska lagen tillämpas på landskapets myndigheter, kommunala myndigheter och till Ålands lagting ansluten förvaltning. Med förvaltning avses lagtingets kansli (inkl. lagtingsbiblioteket) samt det till Ålands delegation i Nordiska rådet knutna delegationssekretariatet.

     Motsvarande bestämmelse återfinns i rikets förvaltningslag (FFS 434/2003) som motiveras enligt följande: ”Riksdagen är inte en statlig förvaltningsmyndighet och förvaltningslagens bestämmelser skall således inte tillämpas på beslut om riksdagens fattar. Riksdagens ämbetsverk, som sköter riksdagens interna förvaltning, omfattas däremot av det myndighetsbegrepp som avses i lagen. Lagen gäller således riksdagens kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli, statsrevisorernas kansli samt statens revisionsverk som finns i anknytning till riksdagen.”

     Utvecklingen har dock resulterat i att synen på möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut fattade av riksdagen vidgats. Enligt 19 § lagen om riksdagsgrupperna (FFS 979/2012) ska förvaltningslagen tillämpas när kanslikommissionen och riksdagens kansli behandlar ärenden enligt lagen. Besvär kan således numera anföras också över kanslikommissionens beslut till den del det handlar om förvaltningsärenden. Besvärsrätten hör till rättsskipningen och därmed till rikets behörighet enligt självstyrelselagens 27 § 23 punkt och enligt 4 § i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996) kan besvär anföras över beslut i förvaltningsärenden. Besvärsrätt torde således föreligga till den del lagtingets kanslikommission fattar beslut som i materiellt hänseende utgör förvaltningsärenden varför en bestämmelse föreslås om att besvär över beslut som kanslikommissionen fattat i enlighet med denna paragraf kan anföras hos Ålands förvaltningsdomstol införs i förtydligande syfte.

     Valet av instans sammanhänger med att republikens president vid lagstiftningskontrollen av landskapslagen om Landskapsrevisionen (LTB 46/2012) fann att lagens 15 §, enligt vilken sökande av ändring skulle anföras hos högsta förvaltningsdomstolen, utgjorde en behörighetsöverskridning eftersom självstyrelselagens 25 § inte är tillämplig på ändringssökande av sådana beslut i förvaltningsärenden som fattats av en myndighet under Ålands lagting. Detsamma torde enligt talmanskonferensens bedömning gälla beslut fattade av lagtingets kanslikommission.

 

4 § Tiden för vilken arvode utgår. Arvode utgår från och med den dag lagtinget sammankommer första gången efter val. Enligt lagtingsordningen 5 § inleds lagtingets mandattid vid arbetsårets öppnande och det avgående lagtinget beslutar om tidpunkten för öppningen av arbetsåret så snart valresultatet har fastställts. Enligt samma paragraf fortgår mandattiden tills nästa lagtingsval har förrättats och det tidigare lagtingets arbetsår har avslutats.

     Till en lagtingsledamot som inträder i lagtinget efter lagtingets öppnande utgår arvodet från och med den dag lagtingsledamoten efter att för talmannen ha uppvisat granskad fullmakt berättigats att inta sin plats i lagtinget.

 

5 § Kostnadsersättningar. Till en lagtingsledamot betalas en skälig kostnadsersättning för de extra kostnader som uppdraget som lagtingsledamot orsakar till exempel på grund av resor, dubbelt boende, representation och kommunikation. 

 

6 § Förlust av arvode. Lagtingets kanslikommission ska fastställa regler för under vilka förutsättningar en lagtingsledamot som underlåter att delta i lagtingets arbete utan något godtagbart förhinder förlorar sitt lagtingsarvode eller en del av det för en bestämd tid. Mot bakgrund av det grundlagsfästa skyddet av egendom kan en lagtingsledamot inte gå förlustig sitt arvode av andra skäl än frånvaro från lagtingsarbetet. Det är alltså inte möjligt för en ledamot att avstå från lagtingsarvodet av andra skäl.

     För den som i enlighet med lagtingsordningens 10 § befriats, skiljts eller gjort avbrott i uppdaget som lagtingsledamot utgår enligt 4 § 2 mom. inte arvode eller kostnadsersättning.

 

7 § Ikraftträdande. Enligt lagförslagets 1 § 2 mom. ska mandattiden för lagtingets arvodeskommission vara fyra år. Talmanskonferensen föreslår i ikraftträdelsebestämmelsen att mandattiden för den första arvodeskommissionen som tillsätts enligt denna lag utlöper den 31 oktober 2015.

     Avsikten med ikraftträdelsebestämmelsen är, med tanke på att lagtingsledamöterna i minsta möjliga utsträckning ska påverka sina egna arvoden, att det avgående lagtinget ska tillsätta den arvodeskommission som ska börja verka då det nya lagtinget tillträder. Arvodeskommissionen kan då följa med utvecklingen av lagtingsuppdraget under mandatperioden för att i slutet av denna kunna bestämma om de arvoden som ska gälla för det nya lagting som tillträder efter valet. Vid behov kan arvodena justeras även under pågående lagtingsperiod men den huvudsakliga avsikten är att den kommande mandatperiodens arvoden ska fastställas i så god tid att ledamöternas ekonomiska villkor ska vara klarlagda redan i samband med kandidatnomineringen inför lagtingsvalet.

 

Ärendets beredning

 

Vid talmanskonferensens avgörande behandling deltog ordföranden, talman Britt Lundberg, vicetalman Roger Jansson samt ledamöterna Christian Beijar, Anders Eriksson, Jörgen Pettersson och Katrin Sjögren.

     Förslaget tillkom efter två omröstningar. Ledamöterna Christian Beijar och Anders Eriksson har fogat reservationen till förslaget.

 

Talmanskonferensens förslag

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget antar

 

 

Landskapslag

om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Arvodeskommissionen

     Lagtinget tillsätter en arvodeskommission i enlighet med bestämmelserna om val av flera personer i lagtingets arbetsordning efter förslag från talmanskonferensen. Arvodeskommissionen fastställer lagtingsledamöternas arvoden, tilläggsarvoden, kostnadsersättningar och andra förmåner samt beslutar om den ersättning för representationskostnader som ska tillkomma talmannen.

     Arvodeskommissionen består av ordförande och två övriga medlemmar, av vilka ingen får vara lagtingsledamot eller tjänsteman vid lagtinget, för en mandattid om fyra år.

     Arvodeskommissionen sammankallas av ordföranden. Arvodeskommissionen är beslutför när samtliga medlemmar är närvarande. Lagtingets kanslikommission kan utfärda kompletterande bestämmelser om arvodeskommissionens verksamhet. Kanslikommissionen meddelar också arvodeskommissionen om det sker varaktiga förändringar av lagtingets arbetsbörda eller -tider.

     Till medlemmarna i arvodeskommissionen utgår ett arvode som fastställs av kanslikommissionen som även anslår medel för arvodeskommissionens övriga utgifter.

 

2 §

 Arvoden till ledamöterna

     Till en lagtingsledamot betalas ett arvode av sådan storlek att uppdraget som lagtingsledamot kan skötas på ett behörigt sätt.

 

3 §

Arvoden till tidigare ledamöter

     Till en person, som varit ersättare i lagtinget för en lagtingsledamot under dennes tid som medlem i landskapsregeringen, beviljar kanslikommissionen ett arvode under en tid om högst tre månader efter det att uppdraget som ledamot i lagtinget har upphört. Detta gäller under förutsättning att uppdraget som lagtingsledamot varat längre än två månader och att det upphör under en pågående mandatperiod vars återstod är mer än tre månader. Vidare förutsätts att ledamoten anhåller om arvodet hos lagtingets kanslikommission samt intygar att någon motsvarande ersättning inte samtidigt utgår. Den som beviljats ett sådant arvode är skyldig att till kanslikommissionen anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka arvodets storlek.

     Över beslut som kanslikommissionen fattat i enlighet med denna paragraf anförs besvär hos Ålands förvaltningsdomstol.              

 

4 §

Tiden för vilken arvode utgår  

     Arvode utgår från och med den dag lagtinget sammankommer första gången efter val. Till en lagtingsledamot som inträder i lagtinget efter denna dag utgår arvodet från och med den dag lagtingsledamoten efter att för talmannen ha uppvisat granskad fullmakt berättigats att inta sin plats i lagtinget.

     Arvode utgår till och med den dag uppdraget som lagtingsledamot upphör på grund av att valperioden avslutats, uppdraget som ersättare upphör, en lagtingsledamot avlider eller av lagtinget befriats från eller förklarats förlustig sitt uppdrag.

     Om ett arvode har betalats i förskott får det inte återkrävas om uppdraget som lagtingsledamot upphör mitt under valperioden.

 

5 §

Kostnadsersättningar

     Till en lagtingsledamot betalas en skälig kostnadsersättning för de extra kostnader som uppdraget som lagtingsledamot orsakar. Kostnadsersättningen betalas för den tid för vilken lagtingsarvodet betalas.

 

6 §

 Förlust av arvode

     Lagtingets kanslikommission ska fastställa regler för under vilka förutsättningar en lagtingsledamot som underlåter att delta i lagtingets arbete utan något godtagbart förhinder förlorar sitt lagtingsarvode eller en del av det för en bestämd tid.

     Till en lagtingsledamot betalas inte lagtingsarvode för den tid han eller hon är förhindrad att delta i lagtingets arbete på grund av avtjänande av ett ovillkorligt fängelsestraff.

 

7 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Mandattiden för den första arvodeskommissionen som tillsätts enligt denna lag utlöper den 31 oktober 2015.

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

 

 

Mariehamn den 10 september 2014

 

 

Ordförande

 

 

Britt Lundberg

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson 

2014-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot talmanskonferensens lagförslag nr 3/2014-2015 gällande lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar

 

I förslaget föreslås att lagtinget tillsätter en arvodeskommission som står utanför lagtinget och som självständigt fattar beslut om arvodets belopp. Förslaget motiveras med att det inte kan anses ändamålsenligt att lagtinget själv bestämmer om ledamöternas arvoden. Att Finlands riksdag har en dylik kommission innebär inte per automatik att Ålands lagting måste ha en. En arvodeskommisson innebär ytterligare kostnadsdrivande byråkrati. Åland bör vinnlägga sig om att hitta egna ändamålsenliga lösningar för att minska, inte öka de byråkratiska kostnaderna.

     Det är riktigt att det inte är ändamålsenligt att lagtinget själv bestämmer om ledamöternas arvoden. Men under tidigare lagtingsperioder har sittande lagting tagit beslut om kommande lagtingsledamöters arvoden. Lagtinget har där med inte och skall givetvis inte heller höja lönen åt sig själv under pågående period.

     Enligt gällande regler är en lagtingsledamot berättigad till ett årsarvode som utgör 67 procent av det årsarvode, inklusive dyrortstillägg för första dyrortsklassen jämte sex ålderstillägg, som utgår enligt löneklass A28. I den mån en lagtingsledamots arvode ändras är det direkt beroende hur väl de fackliga organisationerna lyckas i löneförhandlingarna. Därefter skall förhandlingsresultat behandlas och omfattas av lagtingets finans- och näringsutskott, vilket är ett förfarande som kan ifrågasättas. 

     Att inrätta ytterligare en särskild instans – en arvodeskommission – för att handha en så enkel fråga som lagtingets avlöning skapar bara onödig byråkrati, onödiga kostander och merarbete i form av lagframställningar mm.

     Lagförslaget är också vagt och oklart på flera centrala punkter.

     Mitt förslag är således att saker och ting inte krånglas till utan att lagframställningen inte omfattas och att

      Sittande lagting, enligt tidigare praxis, tar beslut om kommande lagtingsledamöters arvoden. Förslagen bereds informellt i kontakter mellan lagtingsgrupperna. Den egentliga beredningen utförs i lagtingets kanslikommission, varefter framställningen behandlats och slutligt utformats av talmanskonferensen. Därefter tar lagtinget i plenum beslut om arvoderingen för kommande lagting.

 

 

 

Mariehamn den 11 september 2014

 

 

Anders Eriksson 

 

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Christian Beijar

2014-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot talmanskonferensens betänkande nr 3/2013-2014 gällande lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar

 

 

Härmed reserverar jag mig mot talmanskonferensens beslut att lägga ett lagförslag om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar på följande punkter:

 

  1. Jag anser att det i § 1 i föreslagna landskapslag borde anges att det ska vara ordförande och tre medlemmar i arvodeskommissionen.

Jag anser att det borde vara helt jämställt mellan könen i kommissionen och då borde det vara totalt fyra personer i arvodeskommissionen.

  1.  I § 3 anser jag att arvoden till tidigare ledamöter borde utgå 6 månader istället för tre månader.

 

Jag anser att det är lämpligt med en förlängning av tiden i syfte att säkerställa att ledamöter har en realistisk möjlighet att hitta en annan försörjning efter ett politiskt uppdrag i Ålands lagting. Naturligtvis ska man vara skyldig att under 6 månaders tiden ta emot annat arbete och försörjning om sådant finns och då inte erhålla något arvode från lagtinget.

 

 

 

Mariehamn den 10 september 2014

 

 

Christian Beijar