Talmanskonferensens framställning 3/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 3/2020-2021

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2021-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Ragnar Erlandssons anhållan om befrielse från Ålandsdelegationen

 

 

 

Motivering

 

Enligt 55 § 1 mom. självstyrelselagen utser statsrådet och lagtinget vardera två personer till ledamöter i Ålandsdelegationen och för var och en av dem två suppleanter. I självstyrelselagen anges inte någon särskild mandattid för medlemmarna och suppleanterna utan uppdraget har ansetts fortgå till dess det tillsättande organet återkallar uppdraget eller nyval av annan orsak ska förrättas.

     Landstinget valde den 28 maj 2007 Ragnar Erlandsson till medlem av Ålandsdelegationen. Den 1 juli 2021 lämnade Ragnar Erlandsson en anhållan till lagtinget om att bli befriad från uppdraget som medlem i Ålandsdelegationen.

     Bestämmelser om val i lagtinget finns i 13 kap. arbetsordningen för Ålands lagting. Enligt 104 § ska fyllnadsval förrättas om en ordinarie medlem avgår. Har medlemmen personliga ersättare gäller fyllnadsvalet även ersättaren. Av bestämmelsen framgår att om lagtinget bifaller anhållan skall fyllnadsval förrättas av såväl en ordinarie medlem i Ålandsdelegationen som två suppleanter för denne.

     Enligt 93 § arbetsordningen sker val av en enda person på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Detsamma gäller då en enda person jämte ersättare ska utses. Valet av ersättaren förrättas separat. Då i detta fall en ordinarie medlem men två ersättare utses förrättas valet enligt talmanskonferensens bedömning på följande sätt i enlighet med tidigare praxis: Först förrättas val av en ordinarie medlem i ÅD enligt 92 § arbetsordningen med slutna valsedlar. Sedan detta val förrättats utlyses en särskild valförrättning vid ett senare plenum för val av två personliga ersättare för den valde. Då två personer ska utses samtidigt, tillämpas vid detta val 95§ arbetsordningen om proportionella val med kandidatlistor.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

att lagtinget befriar Ragnar Erlandsson från uppdraget som ordinarie medlem i Ålandsdelegationen räknat från den dag fyllnadsval till uppdraget förrättats.

 

 

Mariehamn den 13 september 2021

 

 

Talman

 

Bert Häggblom

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson