Talmanskonferensens framställning 4/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 4/2007-2008

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2007-12-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Allmän motivering. 1

Gällande bestämmelser om lagtingsledamöternas arvoden. 1

Förslagets bakgrund och motiv. 2

Förslagets ekonomiska och administrativa verkningar 3

Förslagets beredning. 4

Detaljmotivering. 4

Dagsarvode. 4

Särskilda uppdrag. 4

Kommunikationsersättning. 4

Ikraftträdande. 4

Förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Talmanskonferensen föreslår vissa ändringar i  lagtingets beslut om arvode för lagtingsmannauppdrag. I lagtingsbeslutet ingår bestämmelser om lagtingsledamöternas rätt till arvode, resekostnadsersättningar och övriga ersättningar.

     Lagtingsledamöterna åtnjuter för närvarande rätt till dagsarvode för 220 dagar per kalenderår. På grund av lagtingsarbetets ökade omfattning föreslår talmanskonferensen en höjning av årsarvodet så att det framdeles utgör 67 procent av årslönen i löneklass A 28 inklusive alla ålderstillägg. och dyrortstillägg. Denna löneklass inklusive tillägg har också hittills lagts till grund för arvodet. 220 arvodesberättigade dagar utgör ca 60,3 procent av årsarvodet.

     En lagtingsledamot som valts till vicetalman eller ordförande i något av lagtingets utskott erhåller sitt arvode förhöjt med fem procent. Talmanskonferensen föreslår att också lagtingets ordinarie representanter i Nordiska rådet och ordförandena i lagtingsgrupperna får samma rätt till förhöjt arvode.

     Ytterligare föreslås att till varje lagtingsledamot skulle erläggas en skattepliktig kommunikationsersättning i form av ett fast belopp per månad. Beloppets storlek skulle årligen fastställas av kanslikommissionen.

 

Allmän motivering

 

Gällande bestämmelser om lagtingsledamöternas arvoden

 

Enligt 12 § lagtingsordningen åtnjuter en lagtingsledamot av landskapsmedel arvode och övriga ersättningar enligt lagtingets beslut. Lagtinget har den 10 november 1977 antagit ett beslut om arvode för lagtingsledamot som flera gånger därefter ändrats, senast räknat från den 1 november 1999.

     Arvodet för en lagtingsledamot beräknas som ett dagsarvode. Grunderna för att beräkna arvodets storlek har tillämpats från och med år 1999 och ändrades delvis från och med den 1 november 1999. En lagtingsledamot är enligt gällande bestämmelser berättigad till ett dagsarvode, vilket utgår med ett belopp som är 1/356-del av det årsarvode inklusive dyrortstillägg för första dyrortsklassen jämte sex ålderstillägg som utgår enligt löneklass A 28. Från och med den 1 november 1995 har dagsarvodet utgått för 220 dagar per kalenderår.

     Till envar ledamot utbetalas månatligen ett belopp som utgör en tolftedel av årsarvodets belopp. Talmannens arvode regleras genom ett beslut av lagtinget av den 27 april 1988 och utgår i form av ett årsarvode. Talmannen erhåller sålunda ett dagsarvode för 365 dagar per år. Också talmannens arvode utbetalas månatligen.

 

Förslagets bakgrund och motiv

 

Lagtingsarvodet

Då lagtinget hösten 1995 beslöt att antalet arvodesberättigade dagar på vilka lagtingsarvodet beräknas skulle vara 220, konstaterades att medlemskapet i lagtinget ställer allt högre krav på ledamöterna (TMK nr 2/1994-1995). Förutom att delta i pleni- och utskottsarbetet förutsätts ledamöterna inom ramen för sitt lagtingsledamotsuppdrag sköta många andra åtaganden och uppgifter. Nytillkomna uppgifter, inte minst de EU-relaterade frågorna innebär också att ett större ansvar påläggs ledamöterna. Utskottsarbete förekommer i betydande utsträckning också på andra tider än under lagtingets egentliga sessioner. Arbetet i lagtingsgrupperna har ökat i omfattning. Även om lagtinget är samlat till session under ca 170-180 dagar per år anser talmanskonferensen liksom tidigare att det är motiverat och skäligt att i högre grad ta hänsyn till även sådant arbete som utförs utanför de egentliga sessionerna. Talmanskonferensen föreslår därför  en höjning av ledamöternas årsarvode.

     Samtidigt föreslår talmanskonferensen en ändring av beräkningssättet så att arvodets storlek skulle anges som en procentuell andel av den årslön på vilken arvodet beräknas. Hittills har arvodet utgått i form av dagsarvode för ett bestämt antal dagar. Antalet dagar utgör för närvarande 220. Enligt förslaget skulle arvodet höjas så att det motsvarar 67 procent av årsarvodet inklusive dyrortstillägg för första dyrortsklassen jämte sex ålderstillägg i löneklassen A 28. Den enda ändringen i beräkningssättet innebär att det skulle basera på sig på en procentuell andel av årsarvodet i stället för på ett angivet antal dagar. Den hittillsvarande grunden om 220 arvodesberättigande dagar utgör ca 60,3 procent av det aktuella årsarvodet jämte tillägg.

     Med tanke på de krav som ställs på ledamöterna att sätta sig in i ärenden av allt mer mångskiftande natur och den tid som totalt sett åtgår för att fullgöra uppdraget måste den föreslagna höjningen av arvodet på årsbasis anses vara motiverad och skälig.

 

Rätten till förhöjt arvode

     Arbetet i lagtingsgrupperna har med åren fått en allt större betydelse i lagtingsarbetet. Grupperna sammanträder regelbundet såväl under lagtingets sessioner som däremellan. Vid gruppmötena lämnas information om behandlingen av de olika ärenden som är aktuella i lagtinget och dess olika organ. På gruppmötena koordineras arbetet inom gruppen och definieras gruppens åsikter i olika frågor. Ordförandena i de lagtingsgrupper som är representerade i landskapsregeringen har ett särskilt ansvar för att koordinera frågor som gäller relationerna mellan lagtinget och landskapsregeringen. Också de lagtingsgrupper som representerar den politiska oppositionen har ofta ett behov av att koordinera sina åsikter och ställningstaganden. Frågor som rör lagtingets inre arbete förutsätter ofta samverkan mellan samtliga grupper. Mot denna bakgrund föreslår talmanskonferensen att den förhöjning av fem procent av ledamotsarvodet som tillkommer vicetalmännen och ordförandena i lagtingets utskott framdeles också skulle erläggas till ordförandena i lagtingsgrupperna. Ett system med tilläggsersättning för ordförandena tillämpas också bl.a. i Finlands riksdag.

     Talmanskonferensen föreslår vidare att de ordinarie medlemmarna i Nordiska rådet ges samma rätt till förhöjning om fem procent på arvodet. Enligt gällande arvodesbeslut erhåller medlemmarna och ersättarna i Nordiska rådet rätt till särskilda dagsarvoden för de dagar de fullgör uppdrag inom ramen rådets arbete under tider då lagtinget inte är samlat. Då lagtingsarvodet framdeles inte skulle beräknas som ett dagsarvode föreslås att de ordinarie rådsmedlemmarna jämställs med utskotts- och gruppordföranden.

 

Kommunikationsersättning

     För närvarande tillhandahåller lagtinget i enlighet med kanslikommissionens beslut de ledamöter som så önskar en mobiltelefon. Telefonerna är lagtingets egendom. Lagtinget erlägger grundavgiften för varje abonnemang medan ledamoten själv står för samtalskostnaderna.

     Telefon- och andra kommunikationskostnader blir för många lagtingsledamöter betungande. En betydande del av samtalen och övriga kontakter sammanhänger med lagtingsuppdraget men utrustningen kan användas också för privata ändamål. Inom Norden varierar praxis vad gäller förmåner och ersättningar för telefon- och andra kostnader. Exempelvis på Färöarna tillhandahåller lagtinget apparater medan ledamöterna själva står för avgifterna. I Finlands och Sveriges riksdagar erlägger riksdagarna samtalskostnaderna med vissa undantag. I Danmark har man på teknisk väg försökt hålla kostnaderna nere.

     Enligt talmanskonferensens åsikt bör man vad gäller kommunikationskostnader eftersträva ett system som är administrativt enkelt och befrämjar en ekonomisk användning. Den tekniska utvecklingen medför samtidigt förbättrade kommunikationsmöjligheter som underlättar lagtingsledamöternas arbete.

     Mot bakgrunden av det anförda föreslår talmanskonferensen att varje ledamot skulle erhålla ett månatligt belopp som ersättning för kommunikationskostnader. Beloppet, vars storlek skulle fastställas av kanslikommissionen, är enligt gällande skatteregler att betrakta som en skattepliktig naturaförmån.

 

Förslagets ekonomiska och administrativa verkningar

 

Enligt gällande lönetabeller utgör dagsarvodet i löneklass A 28 154,66 euro. En lagtingsledamots årsarvode enligt 220 dagar utgör därför 34.025 euro medan det med fem procent förhöjda årsarvodet för vicetalmännen och utskottsordförande utgör 35.725 euro. Årsarvodet inklusive dyrortstillägg och sex ålderstillägg enligt löneklass  A 28 utgör 56.451,60 euro. Ett arvode om 67 procent av detta belopp utgör 37.891,70 euro. Inklusive en förhöjning med fem procent för vicetalmän och utskottsordförande utgör arvodet 39.786,70 euro. Sistnämnda belopp skulle enligt förslaget framdeles även utgå till de ordinarie medlemmarna i Nordiska rådet och ordförandena i lagtingsgrupperna. Den föreslagna kommunikationsersättningen har av kanslikommissionen preliminärt föreslagits till 100 euro per månad. Årskostnaden skulle därmed bli 36.000 euro. Totalt sett beräknas de föreslagna förhöjningarna innebära en kostnadsökning enligt dagens lönetabeller om ca 172.500 euro. De förhöjda kostnaderna har beaktats i budgetförslaget för år 2008.

     Förslaget innebär inga egentliga administrativa verkningar. I och med att kommunikationsersättningen utgår som ett schablonmässigt belopp ombesörjer ledamöterna själva sina samtalsräkningar.

 

Förslagets beredning

 

Det föreliggande förslaget har informellt beretts i kontakter mellan lagtingsgrupperna. Den egentliga beredningen har utförts i lagtingets kanslikommission, varefter framställningen behandlats och slutligt utformats av talmanskonferensen.

 

Detaljmotivering

 

Dagsarvode

Talmanskonferensen föreslår att den gällande bestämmelsens 1 mom. ändras så att envar lagtingsledamot erhåller rätt till ett arvode som utgör 67 procent av årsarvodet inklusive tillägg i löneklass A 28. Nuvarande beräkningssätt innebär att årsarvodet beräknas på ett visst antal dagar per kalenderår, för närvarande 220 dagar.

     Vidare föreslås punktens 2 mom. kompletterat med ett tillägg enligt vilket den lagtingsledamot som fungerar som ordförande i en lagtingsgrupp erhåller sitt arvode förhöjt med fem procent. I arbetsordningens 5 § ingår vissa bestämmelser om lagtingsgrupperna. För att det förhöjda arvodet skall utgå föreslås att gruppen består av minst två medlemmar. Samma rätt föreslås även för lagtingets ordinarie medlemmar i Nordiska rådet (se nedan).

 

Särskilda uppdrag

Punktens första moment föreslås ändrat så att uttrycket dagsarvode inte längre används.

     Punktens andra moment föreslås utgå. Enligt detta har lagtingets medlemmar eller ersättare i Nordiska rådet rätt till särskilda dagsarvoden för förrättningsdagar som föranleds av sammanträden utanför landskapet med organ inom rådet vid andra tider än lagtingets sessionsperioder. Då systemet med dagsarvoden inte längre skulle tillämpas föreslås i stället att de ordinarie medlemmarna i rådet jämställs med utskottsordförande och får rätt till ett arvode förhöjt med fem procent.

 

Kommunikationsersättning

Talmanskonferensen föreslår att en ny punkt fogas till lagtingsbeslutet, enligt vilken varje ledamot har rätt till ersättning för mobiltelefonsamtal och andra kommunikationsutgifter. Ersättningen är att betrakta som en naturaförmån och är därför skattepliktig. Talmanskonferensen anser det inte nödvändigt att fastställa ersättningens belopp i beslutet utan föreslår att kanslikommissionen har befogenhet att för varje år fastställa ersättningens storlek. Några särskilda krav på redovisning för ersättningen anses inte påkallade.

 

Ikraftträdande

Talmanskonferensen föreslår att de föreslagna ändringarna träder i kraft från och med den 1 januari 2008.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen att lagtinget antar

 

Ålands lagtings beslut

om ändring av Ålands lagtings beslut om

 arvode för lagtingsledamot

 

     Med stöd av 12 § 1 mom. lagtingsordningen (1972:11) för landskapet Åland

     ändras punkterna "Dagsarvode" och "Särskilda uppdrag" i lagtingets beslut den 10 november 1977 om arvode för lagtingsledamot, den första punkten sådan den lyder enligt landstingets beslut den 27 oktober 1995 och den 12 maj 1999 och den andra sådan den lyder enligt landstingets beslut den 17 januari 1990 och den 1 mars 1993, samt

     fogas till beslutet en ny punkt "Kommunikationsersättning"  som följer:

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Arvode. En lagtingsledamot är berättigad till ett årsarvode som utgör 67 procent av det årsarvode inklusive dyrortstillägg för första dyrortsklassen jämte sex ålderstillägg som utgår enligt löneklass A 28.

     Årsarvodet erläggs förhöjt med fem procent till en lagtingsledamot som valts till vicetalman, ordförande i något av lagtingets utskott eller ordinarie medlem i Nordiska rådet samt till en lagtingsledamot som valts till ordförande för en i 5 § 2 mom. arbetsordningen avsedd lagtingsgrupp bestående av minst två medlemmar. Har samma person valts till två eller flera sådana uppdrag, erläggs det förhöjda arvodet endast för ett av dem.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Särskilda uppdrag. Under tid då lagtinget inte sammanträder utgår resekostnadsersättning men inte särskilt arvode för sammanträden med utskott eller annat organ inom lagtinget eller annat uppdrag på lagtingets vägnar. Kanslikommissionen kan av synnerliga skäl medge rätt till särskilt arvode utöver vad som anges i detta beslut.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Kommunikationsersättning. Lagtinget erlägger som ersättning för mobiltelefonsamtal och annan kommunikation till varje ledamot som naturaförmån ett belopp per månad som kanslikommissionen årligen fastställer.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

     Detta beslut tillämpas från den 1 januari 2008.

__________________

 

 

Mariehamn den 17  december  2007

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson