Talmanskonferensens framställning 4/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 4/2019-2020

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2020-09-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Vicetalman Ingrid Zetterman anhållan om befrielse från uppdraget som vicetalman

 

Motivering

 

Lagtinget valde den 4 november 2019 lagtingsledamoten Ingrid Zetterman till lagtingets första vicetalman för arbetsåret 2019-2020. I en skrivelse av den 2 september 2020 meddelar vicetalman Ingrid Zetterman att hon anhåller om att lagtinget befriar henne från uppdraget.

   Enligt arbetsordningens 27 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på grund av ett annat förhinder, på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som hon eller han har utsetts till genom ett val i lagtinget. I arbetsordningens 28 § sägs att ”Om inte annat bestämts särskilt ska i tillämpliga delar samma regler gälla för övriga organ som för utskotten.” Enligt arbetsordningens 10 § 4 mom. ska en ny talman eller vicetalman väljas utan dröjsmål om talmannen eller en vicetalman avlider eller avgår från sitt uppdrag under arbetsåret.

     Av dessa bestämmelser framgår indirekt att lagtinget kan bevilja en talman befrielse från sitt uppdrag och lagtinget har tidigare bifallit ansökningar om befrielser från talmansuppdrag.

 

Förslag

 

Talmanskonferensen konstaterar att det ankommer på lagtinget att ta ställning till talmannens anhållan. Med hänvisning till parlamentarisk praxis tillstyrker talmanskonferensen att vicetalman Ingrid Zetterman befrias från sitt uppdrag.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget med hänvisning till vicetalman Ingrid Zetterman anhållan av den 2 September 2020 befriar henne från uppdraget som lagtingets första vicetalman för återstoden av lagtingsåret 2019-2020 räknat från och med att fyllnadsval förrättats.

__________________

 

 

Mariehamn den 7 september 2020

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund   

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson