Talmanskonferensens framställning 6/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 6/2009-2010

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2010-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Temporär ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot

 

 

Sammanfattning

 

Talmanskonferensen föreslår att lagtinget ändrar sitt beslut om arvode för lagtingsledamot så att arvodet för lagtingsledamöterna för år 2010 sänks med 3,89 procent vilket motsvarar arvode för två av 52 veckor.

 

Motivering

 

Anslaget för lagtingsledamöternas arvoden har i lagtingets budget för år 2010 sänks med 3,89 procent mot bakgrund av kanslikommissionens beslut att, för den händelse att landskapsregeringen beslutar att minska alla anslag som innehåller löner generellt med ett belopp som motsvarar lön under 2 veckor, det i lagtingets budget ska göras en motsvarande sänkning för både lagtingets personal och lagtingsledamöterna. I syfte att minska löneutgifterna med ett belopp som motsvarar två veckors avlöning har medlemmarna av Ålands landskapsregering givit lönekontoret vid finansavdelningen i uppdrag att under tiden 1.1-31.12.2010 avdra 3,89 procent av respektive ledamots bruttolön per månad.                    

     Talmanskonferensen föreslår mot denna bakgrund en temporär ändring av lagtingets beslut om arvode för lagtingsledamot så att arvodet för lagtingets ledamöter under månaderna april - december 2010 sänks med ett belopp som sammanlagt motsvarar 3,89 procent av årsarvodet. Sänkningen föreslås fördelas jämnt över de aktuella månaderna.

     Sänkningen av arvodet utgör sammanlagt för alla ledamöter 60.922,18 euro inklusive sociala avgifter. För de ledamöter som får sitt arvode förhöjt med fem procent sänks den månatliga utbetalningen under de aktuella månaderna med 186,29 euro (från 3.591,68 euro till 3.405,39 euro). För övriga ledamöter sänks arvodet under samma tid med 177,41 euro (från 3.420,64 euro till 3.243.23 euro) per månad.                 

     Slutligen understryker talmanskonferensen att ändringen är temporär och föreslås uteslutande för innevarande år. Därefter måste inbesparingar göras på annat sätt än genom generella löne- och arvodesavdrag.                     

 

Förslagets beredning

 

Förslaget har informellt beretts i kontakter mellan lagtingsgrupperna. Den egentliga beredningen har utförts i lagtingets kanslikommission, varefter framställningen behandlats och slutligt utformats av talmanskonferensen.

 

Ikraftträdande

Talmanskonferensen föreslår att de föreslagna ändringarna tillämpas från och med den 1 april 2010 till och med den 31 december 2010.

 

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen att lagtinget antar

 

Ålands lagtings beslut

om temporär ändring av Ålands lagtings beslut om

 arvode för lagtingsledamot

 

     I enlighet med lagtingets beslut med hänvisning till 12 § 1 mom. lagtingsordningen (1972:11) för landskapet

     fogas temporärt till punkten Arvode i lagtingets beslut den 10 november 1977 om arvode för lagtingsledamot ett tredje stycke som följer:

 

Arvode  

­------------------------------------------------------------------------------------------

Arvodet för lagtingets ledamöter sänks under månaderna april 2010 till december 2010 med ett belopp som sammanlagt motsvarar 3,89 procent av årsarvodet. Sänkningen fördelas jämnt över de aktuella månaderna.

 

 

     Detta beslut tillämpas från och med den 1 april 2010 till och med den 31 december 2010.

 

_________________________

 

Mariehamn den 8 mars 2010

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson