Talmanskonferensens framställning 6/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 6/2017-2018

 

Datum

 

 Talmanskonferensen

2018-06-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Åländsk representation i Europaparlamentet

 

 

Sammanfattning

 

I denna framställning föreslås att lagtinget väcker ett initiativ i enlighet med självstyrelselagens 22 § i ett ärende som hör till rikets lagstiftningsbehörighet.

     Initiativet syftar till en ändring av vallagen så att Åland utgör en valkrets i valet till Europaparlamentet. Åland har en legitim rätt till inflytande i EU och genom förslaget skulle Finland uppfylla tidigare givna löften om en utveckling av Ålands representation i Europaparlamentet.

 

 

Lagtingets initiativrätt

 

Enligt självstyrelselagens 22 § kan lagtinget väcka initiativ i frågor som hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Av motiveringen i regeringens proposition med förslag till självstyrelselag för Åland (RP 73/1990 rd) framgår att lagtinget har rätt att väcka initiativ i angelägenheter som underlyder rikets lagstiftningsbehörighet. Initiativrätten gäller frågor som har särskild betydelse för landskapet och initiativrätten innebär en möjlighet att komma in med förslag till rikslagstiftning med territoriellt begränsad giltighet.

    

Ett rättmätigt krav på representation

 

Då Åland tillsammans med Finland godkände anslutningen till Europeiska unionen (EU) överfördes en betydande del av Ålands lagstiftningskompetens till unionen. EU:s och Ålands behörighetsområden sammanfaller till stor del vilket betyder att behörighetsöverföringen relativt sett blev större för Åland jämfört med Finland. Finland kompenserades genom representation i EU:s institutioner medan självstyrelsen hänvisades till indirekt inflytande via Finland. På många områden där beslut tidigare kunde fattas på Åland är ålänningarna nu alltså hänvisade till att via Finland försöka påverka EU:s institutioner. 

     Självstyrelsens myndigheter har ända sedan anslutningen till Europeiska unionen framfört krav på att Åland ska erhålla en egen representation i Europarlamentet. Åland har bland annat upprepat detta krav i samband med att lagtinget behandlade Amsterdamfördraget, Nicefördraget, det konstitutionella fördraget samt Lissabonfördraget. 

 

Utfästelser från Finland

 

     Även från rikets sida har kravet ansetts rättmätigt. Redan år 1994 klargjorde Finlands regering att en åländsk representation i Europaparlamentet är konstitutionellt berättigad. Detta har upprepats flera gånger, bl.a. år 2007, då dåvarande statsminister Matti Vanhanen vid toppmötet den 21-22 juni förde fram Ålands särställning.

     Riksdagens grundlagsutskott har vid ett flertal tillfällen behandlat frågan och har ansett att önskemålet om en åländsk parlamentsplats är fullt begripligt med hänsyn till Ålands särställning (GrUB 13/2006 rd) samt att det är viktigt att diskussionen om hur Åland kan påverka i Europaparlamentet fortsätter också på nationell nivå (GrUB 1/2004 rd.) Regeringen har också i sin proposition RP 297/1994 rd medgett att man utgående från Ålands ställning inom EU kan argumentera för en egen direkt representation för landskapet i Europeiska unionen. I proposition 351/1994 rd sade regeringen att förhandlingar om en 17:e företrädarplats för Finland som en representant för landskapet Åland skulle besätta, omedelbart skall inledas.

     På Åland har EU:s legitimitet naggats i kanten av bristen på inflytande. I samband med lagtingets behandling av Lissabonfördraget fanns därför en stor tvekan till att godkänna fördraget. Statsrådet fattade som en följd av detta i april 2009 ett principbeslut om Ålands medverkan och inflytande i EU-ärenden varpå lagtinget i sista stund gav sitt bifall till Lissabonfördragets ikraftträdande.

     I principbeslutet bekräftar statsrådet att det finns ett behov av att kompensera landskapet för den behörighet som genom EU-medlemskapet har överförts till unionens kompetensområde. Där fastslås vidare att Finlands regering avser att medverka till att utveckla landskapets inflytande på arbetet i Europaparlamentet och fortsätta att i kommande förhandlingar på gemenskapsnivå om fördelningen av parlamentsplatser hävda Ålands internationella särställning och självstyrande status. Principbeslutet gäller tillsvidare.

     Inte enbart från åländsk sida har detta uppfattats som ett löfte. Professor och akademiforskare Päivi Leino-Sundberg, som lämnat ett yttrande till riksdagens grundlagsutskott angående E-skrivelsen den 12 december 2017, skriver i sitt yttrande ”I detta sammanhang bör det noteras att regeringens principbeslut innehåller ett mycket tydligt åtagande för att förbättra de åländska möjligheterna att påverka EU:s beslutsfattande, bl.a. i situationer där platser omfördelas.”

 

Autonomiers representation i Europaparlamentet

 

Lagstiftande regioners rätt till representation har lyfts i Europaparlamentet under tidigare mandatperioder men har aldrig fått stöd av kammaren. Även kommissionen har varit tydlig med att detta är en intern finländsk fråga.

     Det är således klarlagt att det inte kommer att gå att finna en lösning på EU-nivå. Även andra medlemsstater har fått tillgodose sina minoriteters intressen på egen hand. Som exempel kan nämnas Belgien, som har garanterat sin tyskspråkiga nationella minoritet direkt representation i Europaparlamentet.

 

En politisk fråga

 

Frågan om huruvida Åland ska tilldelas en plats i Europaparlamentet är en helt och hållet politisk fråga eftersom det inte föreligger några juridiska hinder mot en egen valkrets för Åland. Detta faktum har bekräftats både av statsrådets kansli och av riksdagens grundlagsutskott.

 

Degressiv proportionalitet

 

Inom EU tillämpas en princip om så kallad "degressiv proportionalitet", det vill säga att länder med en liten befolkning får fler mandat i relation till sin befolkning än större länder. Denna princip gagnar Finland som ifall principen inte tillämpades skulle ha enbart 8 mandat i nästa val till Europaparlamentet medan Tyskland skulle ha ytterligare 19 mandat.

     Av demokratiska skäl bör principen om degressiv proportionalitet tillämpas även i fråga om Åland.

 

Bristande inflytande

 

Dagens system innebär att Åland ges möjlighet att påverka framtagandet av Finlands positioner vid beredningen av EU-rättsakter. Detta system har av språkliga orsaker samt med anledning av de oftast korta beredningstiderna aldrig fungerat väl vilket även konstaterats från rikets sida. I exempelvis  riksdagens stora utskotts betänkande nr 2/2003 rd framhålls att det är på sin plats att försöka finna sätt att koppla de åländska myndigheterna till behandlingen av EU-ärenden i ett tidigt skede.

     I dag upplevs från åländsk sida att de språkliga problemen ökar, i och med att kunskaperna i svenska vid ministerierna minskar. Åland har inga möjligheter att delta i en beredning som sker uteslutande på finska. Denna utveckling leder till att Åland i allt större utsträckning går miste om sina möjligheter att påverka. Kommissionens nya sanktionsmöjligheter understryker vikten av att Åland får möjlighet att i tid påverka EU-besluten.

     Dagens system brister även på så sätt att det finns ett formellt system för att beakta Ålands ståndpunkt i förhållande till rådet, men inte i förhållande till parlamentet trots att parlamentet sedan Lissabonfördragets ikraftträdande deltar i lagstiftningsprocessen på samma premisser som rådet, med undantag för vissa politikområden. Detta är både märkligt och otillfredsställande.

 

Framtida ändring av självstyrelselagen

 

Principiellt viktiga frågor mellan Finland och Åland regleras i självstyrelselagen för Åland. Det hade därför varit önskvärt med en ändring av självstyrelselagen där det redan regleras att Åland ska utgör en egen valkrets i valet till Finlands riksdag. Eftersom ärendet dock är brådskande föreslås i detta skede en ändring av vallagen. Motsvarande bestämmelser bör dock på sikt tas in i självstyrelselagen.

     Det bör noteras att gällande vallag står i strid med självstyrelselagen. Enligt självstyrelselagens 68 § utgör landskapet en egen valkrets vid val av republikens president medan det i vallagens 7 § sägs att vid presidentval utgör landet en valkrets. Med ”valkrets” innebär i allmänhet ett område varifrån man väljer in en eller flera representanter i något organ. 

     I detta initiativ föreslås en rättelse så att vallagen överensstämmer med självstyrelselagen, dock så det framgår att landskapet inte väljer en egen president. Självstyrelselagen bör dock ändras även på denna punkt eftersom det inte längre, såsom på elektorsvalets tid, kan anses ändamålsenligt att Åland utgör en egen valkrets i presidentvalet.

 

Ett unikt tillfälle

 

Den omfördelning av platser i EU-parlamentet som nu sker till följd av Brexit ger Finland ett unikt tillfälle att infria de löften man tidigare har gett.

Detta är sannolikt sista gången inom överskådlig framtid som en medlemsstat av Finlands storlek kommer att tilldelas en ytterligare plats i parlamentet.

     För Finlands del vore det demokratiskt och meriterande om man på ett hedersamt och konsekvent sätt ser till sin autonomis rättigheter. Det skulle stärka Finlands status som rättsstat och sannolikt ge både Finland och Åland stor positiv uppmärksamhet i en tid när det inom EU finns behov av goda exempel i fråga om hanteringen av autonomier.

 

Ärendets beredning

 

Detta ärende har beretts av lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget hos riksdagen i enlighet med 22 § självstyrelselagen för Åland, hemställer om att riksdagen godkänner följande lag:

 

 

L A G
om
ändring av vallagen

 

     I enlighet med riksdagens beslut

     ändras i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 7 § 1 mom., 22 §, 31 §, 44 § 3 mom., 165 § 3 mom., 167 §, 169 § 1 och 3 mom., 176 §, 177 § samt 182 §, av dem 44 § 3 mom. sådant det lyder i 247/2002 och 177 § sådan den lyder i lag 496/2013, samt  

     fogas till lagen en ny 166 a § och en ny 178 a §, som följer:

 

 

1 kap.

Allmänna bestämmelser

 

7 §

Valkretsar vid övriga val

     Vid presidentval och Europaparlamentsval är landet indelat i två valkretsar så att landskapet Åland utgör en valkrets och det övriga landet en valkrets, varvid landskapet Ålands valkrets är densamma som vid riksdagsval. Landskapet väljer dock inte en egen president. I landskapet Ålands valkrets väljs en ledamot i Europaparlamentet. I presidentvalet gäller vad som bestäms nedan i denna lag. Vid det tekniska förrättandet av dessa val följs valkretsindelningen vid riksdagsval enligt vad som bestäms nedan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 kap.

Rösträttsregister

 

22 §

Information till medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen vid kommunalval och Europaparlamentsval

Befolkningsregistercentralen skall i god tid före kommunalval och Europaparlamentsval i mån av möjlighet på lämpligt sätt meddela alla medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som uppfyller villkoren för rösträtt att de enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet kommer att ha rösträtt och vara valbara vid valet om det förfarande som skall iakttas för utövande av rösträtten och rätten att bli uppställd som kandidat. Vid val till Europaparlamentet ska information ges även om valkrets.

 

 

4 kap

Myndighetsuppgifter vid kandidatuppställning

 

31 §

Myndighet som behandlar kandidatansökningar

     Kandidatansökningarna behandlas

     1) vid riksdagsval av valkretsnämnden,

     2) vid presidentval av Helsingfors valkretsnämnd,

     3) vid Europaparlamentsval av Helsingfors valkretsnämnd och av landskapet Ålands valkretsnämnd,

     4) vid kommunalval av den kommunala centralvalnämnden.

 

 

44 §

Distribution och tillkännagivande av sammanställningen av kandidatlistorna och av kandidatförteckningen för presidentval

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Helsingfors valkretsnämnd sköter distributionen av kandidatförteckningen för presidentval och Helsingfors och landskapet Ålands valkretsnämnder sköter distributionen av sammanställningar av kandidatlistorna för Europaparlamentsval, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 1 mom. bestäms om distribution av sammanställningen av kandidatlistorna för riksdagsval. Om det inte är möjligt att sända kandidatförteckningen för det andra valet vid presidentval till ett förhandsröstningsställe innan förhandsröstningen vid det andra valet inleds, skall valförrättaren och valbestyrelsen, så som justitieministeriet föreskriver, se till att uppgifterna i kandidatförteckningen finns framlagda på förhandsröstningsstället när förhandsröstningen inleds.

 

12 kap

Europaparlamentsval

 

 

165 §

Rätt att ställa upp kandidater

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De uppställda kandidaterna är kandidater i hela landet förutom Åland, där kandidaterna är uppställda i landskapet Ålands valkrets.

 

 

166 a § (ny)

Kandidatuppställning och maximalt antal kandidater i landskapet Ålands valkrets

     Inom landskapet Ålands valkrets har en valmansförening som för Europaparlamentsvalet har bildats av minst 30 röstberättigade i valkretsen rätt att ställa upp en kandidat till Europaparlamentet. Två eller flera valmansföreningar har rätt att bilda en gemensam lista. Kandidaterna på den gemensamma listan får vara högst fyra.

     I övrigt gäller i landskapet Ålands valkrets i fråga om bildande av valmansförening, valmansföreningens kandidatansökan, bildande av gemensam lista och avgivande av anmälan om gemensam lista i tillämpliga delar vad som i denna lag bestäms om dessa saker. De myndighetsuppgifter i anslutning till kandidatuppställningen som för landet i övrigt sköts av Helsingfors valkretsnämnd skall i landskapet Ålands valkrets skötas av landskapet Ålands valkretsnämnd.

 

167 §

Förbud mot att kandidera på flera listor

Vid samma Europaparlamentsval får ingen vara kandidat i mer än en medlemsstat i Europeiska unionen. En och samma person får vid samma val ställas upp som kandidat endast för ett parti eller en valmansförening samt i endast en valkrets.

169 §

Bildande av valmansförening

För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat vid Europaparlamentsval krävs minst 2 000 röstberättigade personer. För landskapet Ålands valkrets del tillämpas vad som sägs i 166 a §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En röstberättigad kan vara medlem av endast en valmansförening. Om en röstberättigad blivit medlem av två eller flera valmansföreningar, skall valkretsnämnden stryka den röstberättigades namn från samtliga stiftelseurkunder.

176 §

Meddelande om dubbelkandidatur

Har Befolkningsregistercentralen fått meddelande av en myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen om att en i Finland valbar person har ställts upp som kandidat i detta land i samma val, skall den utan dröjsmål enligt personens valkrets delge Helsingfors valkretsnämnd och landskapet Ålands valkretsnämnd detta meddelande.

177 §

Kontroll av valbarheten för en medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen

 Valkretsnämnden ska utan dröjsmål underrätta Befolkningsregistercentralen om en kandidatansökan som gäller en medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen. Befolkningsregistercentralen ska utan dröjsmål till den behöriga myndigheten i kandidatens hemstat sända de uppgifter om ansökan som behövs för att kontrollera kandidatens valbarhet.

 

178 a §(ny)

Uträkning och fastställande av valresultatet i landskapet Ålands valkrets

     Med avvikelse från vad som anges i 178 § behöver inte landskapet Ålands valkretsnämnd meddela Helsingfors valkretsnämnd de för landskapets kandidater fastställda röstetalen och antalet röster som avgetts vid valet i landskapet.

     Förutom när det gäller kungörelse av valresultatet skall de uppgifter som enligt 179 § samt 181–182 § sköts av Helsingfors valkretsnämnd, inom landskapet Ålands valkrets skötas av landskapet Ålands valkretsnämnd. Landskapet Ålands valkretsnämnd skall dock meddela valresultatet till Helsingfors valkretsnämnd för kungörelse i Finlands författningssamling.

     Blir Europaparlamentsmandatet ledigt i landskapet Ålands valkrets och finns det ingen ersättare, skall ett nytt Europaparlamentsval utan dröjsmål förrättas i valkretsen. Tiden för valet bestäms och kungörs av justitieministeriet. Förhandsröstning sker endast i landskapet Ålands valkrets.

 

 

182 §

Formulär för fullmakt för ledamöter av Europaparlamentet

Sedan valkretsnämnderna fastställt valresultatet skall den utan dröjsmål skriva ut en fullmakt för den som blivit vald. Fullmakten som skall sändas till den valde skall ha följande lydelse:

"Vid Europaparlamentsval som förrättats den ... har – –, som är bosatt i ..., blivit vald till ledamot av Europaparlamentet från och med parlamentets nästa sammanträde till dess att det första sammanträdet i Europaparlamentet börjar efter följande Europaparlamentsval.

Detta intyg gäller som fullmakt för ledamoten av parlamentet."

Ort och tid.

Har ett parlamentsmandat blivit ledigt, skall valkretsnämnderna utfärda en fullmakt för den som träder i stället för honom eller henne. I detta fall har fullmakten följande lydelse:

"Sedan – – vid Europaparlamentsval som förrättats den ... har valts till ledamot av Europaparlamentet, men mandatet efter honom/henne blivit ledigt, skall enligt vallagen – –, som är bosatt i ..., efterträda honom/henne som ledamot av Europaparlamentet.

Detta intyg gäller som fullmakt för ledamoten av Europaparlamentet."

Ort och tid.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ... och tillämpas från och med 2019 års val till Europaparlamentet.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 4 juni 2018

 

 

Talman   

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Sekreterare   

 

 

Susanne Eriksson