Anslutningsmotion

Förkortas AM

Lagtingsledamöternas egna förslag kallas motioner. Motioner ska vara skriftliga och de kan undertecknas av en eller flera ledamöter.

Motioner väcks i regel av ledamöter som är i opposition eftersom de ledamöter som hör till regeringspartierna kan påverka regeringen direkt.

Det finns tre slag av motioner:
-lagmotioner
-budgetmotioner
-åtgärdsmotioner

Lagmotioner kallas de motioner som innehåller ett färdigt formulerat lagförslag. Lagmotioner kan väckas när som helst under den tid när lagtinget är församlat.

Budgetmotioner innehåller förslag till anslag i landskapsbudgeten. Budgetmotioner får väckas senast kl. 12.00 den elfte dagen efter det att budgetförslaget har tagits upp för kännedom på lagtingets föredragningslista. En budgetmotion med anledning av ett förslag till en tilläggsbudget eller ett kompletterande budgetförslag ska lämnas in senast kl. 12.00 den fjärde dagen efter att förslaget har upptagits för kännedom på föredragningslistan.

Åtgärdsmotioner innehåller förslag om att lagtinget ska begära att t.ex. landskapsregeringen ska vidta en viss åtgärd. En sådan begäran kan förutom till landskapsregeringen vara riktad till riksdagen, talmanskonferensen eller självstyrelsepolitiska nämnden.
Anslutningsmotion