Budgetmotion

Förkortas BM

Lagtingsledamöternas egna förslag kallas motioner. Motioner ska vara skriftliga och de kan undertecknas av en eller flera ledamöter.

Motioner väcks i regel av ledamöter som är i opposition eftersom de ledamöter som hör till regeringspartierna kan påverka regeringen direkt.

Det finns tre slag av motioner:
-lagmotioner
-budgetmotioner
-åtgärdsmotioner

Budgetmotioner innehåller förslag till anslag i landskapsbudgeten. Budgetmotioner får väckas senast kl. 12.00 den elfte dagen efter det att budgetförslaget har tagits upp för kännedom på lagtingets föredragningslista. En budgetmotion med anledning av ett förslag till en tilläggsbudget eller ett kompletterande budgetförslag ska lämnas in senast kl. 12.00 den fjärde dagen efter att förslaget har upptagits för kännedom på föredragningslistan.
Budgetmotion