Redogörelse

Förkortas RS

Landskapsregeringen kan lämna redogörelser till lagtinget med olika teman.

Lantrådet och varje minister ska efter att de har utnämnts lämna en redogörelse inför lagtinget över bindningar som kan var av betydelse för verksamheten som medlem av landskapsregeringen. Denna redogörelse föredras och debatteras i plenum men lagtinget fattar inte beslut med anledning av den.

Landskapsregeringen ska minst i början av varje lagtingsår lämna en redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor. Redogörelsen behandlas i självstyrelsepolitiska nämnden innan den tas upp till slutlig behandling i plenum.

Landskapsregeringen ska årligen lämna en skriftlig redogörelse till lagtinget över mål samt prioriteringar i EU-relaterade ärenden jämte uppföljning av föregående års redogörelse. Redogörelsen behandlas av självstyrelsepolitiska nämnden innan den tas upp i plenum för godkännande i enda behandling. Redogörelsen kan även ingå i ett meddelande över landskapsregeringens externpolitik. Från och med lagtigsåret 2014-2015 har landskapsregeringen valt att göra på det sättet.