Studieresor


Utgångspunkten för riktlinjerna är att det är till fördel för landskapet att ledamöterna förkovrar sig samt skaffar kontakter utanför Åland.

Enskilda lagtingsledamöters studieresor

Kanslikommissionen har den 8 december 2014 fattat beslut om riktlinjer för ersättning för resekostnader för enskilda lagtingsledamöters studieresor. Beslutet har kompletterats den 9 september 2016.

Lagtingsdirektören har rätt att utbetala ersättning för ledamöternas deltagande i seminarier som arrangeras av Nordiska rådet eller av andra parlament i ämnesområden som är av intresse för Åland. Vid oklarheter ska ärendet tas upp för beslut i kanslikommissionen. Ersättningen avser både deltagarersättning och resekostnader inklusive dagtraktamente.

För övriga resor utanför landskapet kan lagtingsledamöter på anhållan beviljas reseersättning av kanslikommissionen.

Kanslikommissionen tar upp varje anhållan till prövning varvid följande principer ska gälla:

 • Om det är fråga om ett seminarium, en utbildning, ett möte eller en studieresa som har anknytning till lagtingets behörighetsområden eller som annars är av särskilt intresse med tanke på lagtingsarbetet kan ersättning beviljas för två tredjedelar av resekostnaden. Ersättningen, som kan avse både deltagarersättning och resekostnader (förutom dagtraktamente), uppgår i regel till maximalt 500 euro om evenemanget är inom Sverige och Finland eller maximalt 800 euro om evenemanget är i andra länder.
 • Om det är fråga om en inbjudan om att föreläsa om självstyrelsen, demilitariseringen eller Ålandsexemplet alternativt ett evenemang som anknyter till något av dessa ämnen kan ersättning beviljas för hela resekostnaden.
 • Resestöd beviljas i regel inte för deltagande i partipolitiska arrangemang.
 • En reserapport måste alltid avges efter det att resan företagits
 • Kanslikommissionen kan av särskilda skäl avvika från dessa riktlinjer.

Utskottens studieresor

Riktlinjerna för utskottens studieresor grundar sig på en av landstinget antagen hemställningsmotion av ltm Olof Jansson m.fl. angående studieresor för landstingets utskott.

I TALMANSKONFERENSENS BETÄNKANDE nr 4/1979-80 med anledning av ltm Olof M. Jansson m.fl. hemställningsmotion till talmanskonferensen angående studieresor för landstingets utskott har talmanskonferensen förutsatt att såsom riktlinjer för utskottens resor skulle gälla följande:

 • Specialutskott kan för att inhämta uppgifter eller närmare klarlägganden beträffande förhållanden inom utskottets arbetsområde eller för beredning av visst ärende göra studiebesök och resor
 • Resa bör planeras så att den tar hänsyn till landstingets plenum och inte inkräktar på utskottets övriga arbete,
 • Beslut om resa fattas av utskottet i samråd med talmannen, som kan underställa ärendet kanslikommissionen,
 • Vid resa inom landskapet får delta utskottets ordinarie ledamöter och suppleanter samt dess sekreterare och en eller, vid behov, flera sakkunniga,
 • För resa utom landskapet som varar längre än två dygn skall kanslikommissionens godkännande inhämtas. Därvid skall anges resans ändamål och vid behov föreläggas reseplaner och kostnadsberäkningar. I sådan resa får delta ordinarie ledamöter och suppleanter till ett antal motsvarande utskottets ordinarie ledamöter samt en sekreterare och vid behov en sakkunnig,
 • Kanslikommissionen kan begära att för resa utom landskapet skall avges särskild reseberättelse,
 • Förberedelser för längre resa sker vid behov i samarbete med landstingets kansli.