Delegationen på besök vid Hellisheidarvirkjuns geotermiska kraftverk. Från vänster Mikael Lindholm, Simon Holmström och Camilla Gunell. Marcus Måtar saknas på bilden Delegationen på besök vid Hellisheidarvirkjuns geotermiska kraftverk. Från vänster Mikael Lindholm, Simon Holmström och Camilla Gunell. Marcus Måtar saknas på bilden
  • Publicerad torsdag den 16 mars 2023 kl. 9:38

Nordiska rådets temasession 13-16.3

Lagtingets delegation till Nordiska rådet har under veckan deltagit i Nordiska rådets temassession I Reykjavik.
Från lagtinget deltar de ordinarie medlemmarna Mikael Lindholm och Camilla Gunell, samt ersättarna Simon Holmström och Marcus Måtar. I praktiken deltar lagtingsdelegationens ersättare i sessionen som fulla medlemmar eftersom de ersätter medlemmar i de finländska och danska delegationerna. På grund av riksdagsvalet bestod den finländska delegationen endast av tre ledamöter, varför den åländska delen av Finlands delegation utgjorde en egen majoritet.

Temat för tisdagens plenidebatt handlade om ”Energiförsörjningen i en orolig tid”, med inledande expertinlägg från Islands energimyndighet och från institutet för Nordisk energiforskning. Debatten följdes av ett studiebesök till det geotermiska värmekraftverket i Hellisheidarvirkjun 30 km utanför Reykjavik. Kraftverket, som hör till de fem största i världen, förser Reykjavikområdet med elenergi och varmvatten till fjärrvärmesystemet. Runt kraftverket håller en klimatindustri på att växa upp, där finns ett företag som utvecklar teknik för att lagra koldioxid i stenmaterial och ett företag som extraherar koldioxid ur luften.

Camilla Gunell framhöll i sitt inlägg i debatten att: "Energisäkerhet är ett nytt område som fått ökad aktualitet med anledning av Rysslands anfallskrig i Ukraina. Där finns mycket vi borde samarbeta kring i Norden. Vi har också specialistkunskaper i de olika länderna som vi borde dela med oss av. Norge kan olja och gas, Sverige vattenkraft, Island geotermisk energi och många länder har kunskap om biobränslen, cirkulär ekonomi, kärnkraft, havsbaserad vindkraft och solenergi. I Danmark pågår många nyskapande satsningar inom vätgas. Om vi delar dessa kunskaper och erfarenheter med varandra plus ökar våra insatser inom forskning kan vi tillgodose behovet av att bli självförsörjande på energi framöver. Nu behöver Norden agera gemensamt, agera snabbt och investera rätt".

Under onsdagens debatt fördes en längre debatt om ett medlemsförslag om utfasning av fossila bränslen i Norden. Simon Holmström framhöll i sitt anförande att Norden kan utvecklas genom energikrisen.Norden måste visa vägen och göra större investeringar i teknikutveckling, integrerade elnät och etableringen av mer förnybar energi, inte minst havsbaserad vindkraft. Norden kan och ska visa att vi går starkare ut från energikrisen som ett mer hållbart samhälle.Mittengruppens förslag om utfasningen av produktion av fossila bränslen, som Simon har drivit, skapade under onsdagen den intensivaste debatten för dagen. Debatten kom att handla om huruvida det var rätt tid nu att sända signaler om produktionssidan av framför allt norsk olja och gas.Alla ansvarstagande politiska partier förstår visserligen att en kortsiktig tillförsel av fossila bränslen från andra länder än diktaturer och autokratier är nödvändig. Men alla ansvarstagande partier vet också, att denna tillförsel är just kortsiktig och en vetenskapligt baserad och målmedveten klimatpolitik är det viktigaste vi kan göra på lång sikt för att hålla planeten i balans och avväpna aggressiva autokratier, sade Simon i sitt anförande och i de repliker han tog i debatten.

Hela onsdagseftermiddagen ägnades åt en inledande debatt om en vision för Norden som ska tas fram för perioden 2025-2030. Visionsdebatten tog fasta på tre huvudteman, ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.Camilla Gunell deltog i debatten med ett inlägg i sin egenskap av ordförande för Nordiska rådets utskott för Kunskap och kultur. Hon framhöll bland annat: Kultur, utbildning och forskning är viktiga områden för att Nordens vision ska förverkligas. Vi hoppas att inte dessa områden ska ställas emot den gröna omställningen, när de de facto går hand i hand. Den höga ambitionsnivån i visionen om Norden som världens mest integrerade och hållbara region kräver också resurser och det kan vi inte blunda för.

Simon Holmström tillägger: "Norden kan bli en stormakt i den gröna omställningen och tillsammans ta utvecklingen till en helt ny nivå.  Vi ska inte bara producera utredningar, hålla möten och fina seminarier, utan också lägga upp mer konkreta gemensamma målsättningar, harmonisera nödvändig lagstiftning, göra aktivt erfarenhetsutbyte och gemensamt driva miljö- och klimatfrågor på internationell nivå".

Under torsdagsförmiddagen avslutas sessionen med ett möte för Gränshindergruppen, en permanent arbetsgrupp inom Nordiska rådet som följer med arbetet inom regeringarnas Gränshinderråd, vars uppgift är att identifiera och avlägsna hinder i vardagen som möter de nordiska medborgarna när de flyttar mellan länderna. Delegationens ordförande Mikael Lindholm är medlem i gränshindergruppen.