Plenum den 1 november 2011 klockan 12.00

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

 

 

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 5 november 2012 kl. 12.00

Plenum börjar 1

Föredras. 1

1    Talmansval (V 1/2012-2013)

Val av talman

Val av första vicetalman

Val av andra vicetalman

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst har innehaft ett uppdrag som ledamot av lagtinget inta talmannens plats. Med anledning av detta har jag intagit talmannens plats och under min ledning förrättas nu valet av en talman samt därefter var för sig val av en första och en andra vicetalman.

Upprop. 30 lagtingsledamöter är närvarande.

Föredras

1        Talmansval (V 1/2012-2013)

Val av talman

Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 89 §, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den första omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.

Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.

Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Katrin Sjögren och Runar Karlsson att biträda vid rösträk­ningen.

30 röstsedlar har avgivits.

Rösträkningen har visat att 28 röster har avgivits för Britt Lundberg och ytterligare har 2 blanka röstsedlar avgivits.

Eftersom lagtingsledamoten Britt Lundberg fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förklaras hon härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2012-2013.

 

Val av första vicetalman

Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Petri Carlsson att biträda vid rösträkningen.

30 röstsedlar har avgivits.

Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått 29 röster och lagtingsledamoten Gunnar Jansson har fått 1 röst. Eftersom lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2012-2013.

 

Val av andra vicetalman

Slutligen förrättas val av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrättade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.

Upprop.

Jag ber lagtingsledamöterna Cita Nylund och Axel Jonsson att biträda vid rösträkningen.

30 röstsedlar har avgivits.

Rösträkningen har visat att 30 röster har avgivits för lagtingsledamoten Roger Jansson.

Eftersom lagtingsledamoten Roger Jansson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2012-2013.

Ålderstalman Barbro Sundback

Jag tänkte faktiskt göra en liten kort avvikelse från protokollet. Jag kan konstatera att vi aldrig har haft så här eniga talmansval. Det är en parlamentarisk seger, att opposition och majoritet kan vara så eniga om hur lagtinget ska ledas. Lagtinget kan vara nöjt över sitt val. Det var inte så spännande men det kommer flera spännande val de närmaste dagarna.

Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.

Talman Britt Lundberg

Jag, Britt Louise Lundberg, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Första vicetalman Viveka Eriksson

Fru ålderstalman, värderade lagtingsledamöter! Jag, Viveka Eriksson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Andra vicetalman Roger Jansson

Fru ålderstalman, värderade lagting! Jag, Roger Jansson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Ålderstalman Barbro Sundback

Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.

Talman Britt Lundberg  

Fru ålderstalman! Tack för ett väl utfört arbete.

Bästa lagting! Jag och det nyvalda presidiet tackar för förtroendet ni har visat oss. Jag vill samtidigt tacka vicetalman Eriksson och vicetalman Jansson för ett fint samarbete under det gångna året. Jag hoppas att samarbetet kommer att fortsätta även detta år.

Ett meddelande om valet av talman och vicetalmän kommer att sändas till landshövdingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §.

En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i S:t Görans kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 12.45 för procession till kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal då landshövdingen förklarar lagtinget öppnat.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls idag klockan 15.15. Plenum är avslutat.

Originalfil