Plenum den 12 september 2012 klockan 14.25

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 12 september 2012 kl. 14.25

Plenum börjar 1

Meddelande. 1

Remiss. 1

1    Utsläppshandel fas III, kompletterande lagförslag

Landskapsregeringens lagförslag (LF 22a/2011-2012)

Plenum slutar 4

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Meddelande

Talmanskonferensen har beslutat att vi det inte blir plenum inkommande fredag 14.09. Spörsmålsvaret kommer att antecknas för kännedom under måndagens plenum 17.09. Spörsmålsdebatten hålls onsdag 19.09. Vid behov fortsätter debatten på torsdag 20.09 kl. 13.00.

Fredag 21.09 hålls frågestund kl. 09.30 och vid behov därefter plenum. Det hålls inte något plenum måndag 24.09.

Talmanskonferensens föreslår vidare att lagtingets öppnande sker måndag 05.11.2012. Antecknas.

Remiss

1        Utsläppshandel fas III, kompletterande lagförslag

Landskapsregeringens lagförslag (LF 22a/2011-2012)

Enligt arbetsordningens 44 § ska ett kompletterande lagförslag remitteras till det utskott som bereder det ursprungliga förslaget. Ärendet kommer därför att remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Minister Veronica Thörnroos

Tack, fru talman! Bästa ledamöter, landskapsregeringen överlämnade den 30 augusti 2012 till lagtinget lagförslaget om utsläppshandel fas III. Lagförslaget remitterades sedan till finans- och näringsutskottet.

I samband med hörande i finans- och näringsutskottet framkom det en del frågeställningar. Man var orolig för om landskapsregeringen verkligen fullt ut hade tagit hänsyn till de åländska aktörerna på marknaden. Det fanns en del frågeställningar till fatalietider, huruvida de kunde ses som en nackdel för våra aktörer.

Landskapsregeringen har därför, för första gången faktiskt sedan lagtingsordningen ändrades, valt att använda sig av verktyget kompletterande lagförslag som således går direkt till finans- och näringsutskottet för process.

Utsläppshandel fas III är ett regelverk från EU som klart reglerar utsläppshandeln. Vi hade tidigare idag också en diskussion kring utsläppshandel.

De oklarheter som utskottet hade rörde främst 9 §, 13 § och 22 §.

Vad gäller 9 § så gör landskapsregeringen den bedömningen att det egentligen inte är något åländskt företag som kan beröras rakt ut av 9 §. Men det oaktat för att säkerställa så har vi valt att lägga en tid så att den som kan anföra någonting till 9 § har möjlighet att, tre månader efter det att lagens ikraftträdande, komma in med en ansökan.

Vad gäller 13 § så har vi i våra efterforskningar nu kunnat konstatera att det finns inte finns något åländskt företag som berörs av 13 §.

Vad gäller 22 §, 3 mom. där åländska aktörer nämns så är de projekten redan satta i process. De är redan också anmälda till kommissionen. Så det torde inte föreligga någon form av problem där.

Bästa lagtingsledamöter! Jag är glad att vi från landskapsregeringens sida har den här möjligheten att vi kan bistå utskotten med lagberedningsarbete trots att lagförslaget redan är överlämnat. Det är min och landskapsregeringens förhoppning att den komplettering som nu kommer utskottet tillhanda ska komma till nytta och glädje för hela det åländska folket. Tack.

Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för redogörelsen. Jag tänker inte gå in och ha några frågeställningar i detalj eftersom vi har fått detta med så kort varsel. Vi har inte hunnit här mellan plenumen att sätta oss in i det här ordentligt, även om vi i utskottet faktiskt har diskuterat det här och haft höranden i frågan.

Jag ville bara berömma. Jag tycker att det här är bra och ett praktiskt sätt att göra det på enligt lagtingsordningen. Det var snabbt och bra agerat från landskapsregeringen.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.

Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag ber att infrastrukturministern lite tydligare skulle redogöra för varför inte de fatalietider, som finns i riksdagen och som föreslås att ska antas här på Åland såsom en blankettlag, skulle påverka våra åländska företag?

Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! I första hand rör det sig om fatalietider för bolag som redan är verksamma men som avser att utvidga sin verksamhet inom sex månader. Landskapsregeringen har inte kännedom om några sådana företag som har sådana planer.

Vad gäller de åländska företag som vill arbeta vidare med verktyget utsläppsrättigheter så de redan anhängiggjorda. De är redan anmälda till kommissionen och de finns även i processen. Det här är ett arbete som redan har gjorts av landskapsregeringen i samarbete med arbets-och näringsministeriet. Det är ändå ett ganska begränsat antal bolag på Åland som berörs. Landskapsregeringens bedömning är att vi nu har det här samlat på ett sådant sätt som borde täcka in alla eventualiteter.

Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Infrastrukturministern säger då att det var ett medvetet val från landskapsregeringen att inte på något vis notera de fatalietider som utskottet nog i sin inledande diskussion tog fasta på ganska ordentligt. Det kan förstås vara ett sätt att arbeta. Men å andra sidan inför landskapsregeringen istället, i samband med den här kompletteringen, en utökning av fatalietiderna, med tre månaders tid från lagens ikraftträdande, att ytterligare hantera de här sakerna.

I utskottet får vi väl forska lite närmare i det här. Det känns som hängsle och bälte på något vis och en viss osäkerhet. Men vi får väl se hur diskussion framskrider.

Minister Veronica Thörnroos, replik

Jag delar ltl Mats Perämaas åsikt såtillvida att här har vi nu hängsle, livrem och kanske också någon sorts form av snöre som håller ihop hela det här paketet. Till den delen så finns det inga möjligheter att något bolag på Åland skulle kunna missgynnas eller komma i en sämre situation än i riket. Det vill jag vara tydlig med.

De företag som det har funnits en viss oro kring angående om dessa företag kommer att kunna vara med och om de kommer att kunna expandera handeln med utsläppsrätter så är svaret på den frågan ja. Då gör vi i så fall en hänvisning till 22 §, för det är där de kommer in, den processen är redan igångsatt och det har skett i samarbete med arbets- och näringsministeriet.

Däremot håller jag med ltl Mats Perämaa att vi hade kunnat vara tydligare i vår beskrivning inledningsvis. Men det är också därför det finns en mening med utskottets arbete.

Talmannen

Replikskiftet är avslutat.

Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det riktigt att detta institut är nytt i den nya lagtingsordningen och arbetsordningen. Det är gott att regeringen tar fasta på det. Det betyder samtidigt att man inte kan pruta på kraven på exakthet i de underliggande lagförslagen bara därför att det finns möjlighet att komplettera dem. Det är väldigt viktigt att ingjuta det i beredningen. Det är också lika viktigt att den komplettering som nu kommer inte ytterligare ska åtföljas av ytterligare kompletteringar.

Med andra ord, kan vi nu i lagtinget vara säkra på att det här är den komplettering som behövs och att lagstiftningen kan gå vidare?

Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, fru talman! Det här kompletterande lagförslaget har efterfrågats av utskottet. Därför har landskapsregeringen valt att aktivt komma emot. Vi har den största respekt för utskottets arbete. Huruvida sedan det här är säkert eller inte säkert så har de beredande tjänstemännen och underliggande myndigheter gjort sitt yttersta för att säkerställa att lag och ordning återfinns även i detta dokument. Det är min absoluta förhoppning.

Talmannen

Replikskiftena är avslutade.

Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Som viceordförande för finansutskottet vill jag säga att vi är positiva och tacksamma för att landskapsregeringen nu kom med ett kompletterande lagförslag.

När det gäller formalia så funderade jag på hur bra det är att man har ett nytt kompletterande lagförslag till kännedom eller bordläggning och sedan har remissdebatten en halvtimme senare? Man kanske skulle behöva ha en dag emellan för att kunna sätta sig in i ett kompletterande lagförslag. De kan ju vara av olika karaktär och omfattning etc. Vad den nya arbetsordningen t säger om den saken är väl mer en principiell diskussion.

Under finansutskottets arbete med utsläppshandel fas III har det framkommit att det här lagförslaget inte enbart innebär kostnader för dessa företag som omfattas. Det finns även en möjlighet till inkomster. Utifrån detta är det väldigt viktigt att vi får den här lagstiftningen på ett sådant sätt att den är rätt och riktig och att inte de åländska företagen ställs i en sämre sits när det gäller de här fatalietiderna.

Jag tror att det var bra att den här kom och vi ska göra vårt yttersta i finansutskottet för att komma till rätta med problematiken.

Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Som här i debatten har framkommit så är det första gången som landskapsregeringen avger ett kompletterande lagförslag i enlighet med den nya lagtingsordningen. Allt detta är bra.

Jag ber utskottets viceordförande, som uppenbarligen kommer att leda ordet i utskottsmötet som är planerat imorgon, om utskottsordförande kunde medverka till att utskottet i det kommande betänkande säger något om instrumentet kompletterande lagförslag. Jag tycker att det kunde vara skäl att man säger något om tydligheten i de kompletterande förslagen, med beaktande av att allt det här har kommit till för att allting ska ske öppet och det ska vara transparant. Man kanske kan begära, för att det ska bli en praxis framöver, att landskapsregeringen i kompletterande lagförslag tydligt anger varför man har valt att komplettera lagförslaget. Det framkommer inte så tydligt i det här förslaget.

Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Det som sägs under remissdebatten här i salen ska vi ta med oss till utskotten för diskussion. Jag tror att det finns alla möjligheter att diskutera det här i finansutskottet. Sedan får vi se vad vi hittar för skrivning och vem som sitter som ordförande är väl inte hundra procent klart idag.

Talmannen

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 17.09 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil