Plenum den 19 december 2014 kl. 09:30

Protokoll

 • Plenum börjar 1

  Andra behandling. 1

  1    Godkännande av konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

  Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2014-2015)

  Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2014-2015-s)

  Republikens presidents framställning (RP 4/2014-2015)

  Andra behandling. 1

  2    Ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2014-2015)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2014-2015)

  Fortsatt enda behandling. 3

  3    Budget för landskapet Åland 2015

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2014-2015)

  Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2014-2015)

  Budgetmotionerna (BM 1-48/2014-2015)

  För kännedom.. 16

  4    Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014

  Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2014-2015)

  Plenum slutar 16

   

  Plenum börjar

  Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.

  Andra behandling

  1        Godkännande av konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

  Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2014-2015)

  Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2014-2015-s)

  Republikens presidents framställning (RP 4/2014-2015)

  Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget.

  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Andra behandling

  2        Ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2014-2015)

  Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2014-2015)

  Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst. Begärs ordet? Konstateras att utskottet har föreslagit att lagförslaget ska förkastas. Kan förslaget omfattas? Omfattat. Lagförslaget är förkastat. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om kompensation till kommunerna för sjukdomskostnadsavdraget 2014 och 2015 för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Med anledning av det vi förde fram under ärendets första behandling så förslår jag att till betänkande fogas en åtgärdsuppmaning med följande lydelse: ”Landskapsregeringen bereder under år 2015 en skatteåtgärd som efter avslutade studier vilka lett till examen, möjliggör ett avdrag av kapitaldelen i ett studielån då förmånstagaren genom arbete förvärvar skattepliktiga inkomster i en åländsk kommun.”

  Vtm Viveka Eriksson

  Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.

  Talmannen

  Lagtingsledamoten Mats Perämaa har med understöd av vicetalman Viveka Eriksson föreslagit att följande kläm fogas till betänkandet” att till betänkandet fogas en åtgärdsuppmaning med följande lydelse: ”Landskapsregeringen bereder under år 2015 en skatteåtgärd som efter avslutade studier vilka lett till examen, möjliggör ett avdrag av kapitaldelen i ett studielån då förmånstagaren genom arbete förvärvar skattepliktiga inkomster i en åländsk kommun.” Uppmaningen framgår av reservationen till betänkandet. Är redogörelsen riktig. Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Torsten Sundblom

  Fru talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag.

  Talmannen

  Ltl Mats Perämaa har med understöd av Torsten Sundblom föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer därför att hållas. Jag ber lagtingsledamöterna Petri Carlsson och Jörgen Pettersson att biträd omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har givit vid handen 19 ja-röster, 9 nej-röster och 2 var frånvarande. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.                            

  Ärendet är slutbehandlat.

  Fortsatt enda behandling

  3        Budget för landskapet Åland 2015

  Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2014-2015)

  Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2014-2015)

  Budgetmotionerna (BM 1-48/2014-2015)

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum 18.12.2014 . Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet Verksamhet, därefter avsnitten Överföringar, SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER samt slutligen INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR. Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelningarna i deras helhet.

  Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs avdelning 1 Lagtinget i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 2 Landskapsregeringen och regeringskansliet kapitel för kapitel

  Föreläggs kapitel 200 LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

  Begärs ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Fru talman! Jag föreslår att ”anslaget under avsnittet Verksamhet moment 20010 minskas med 98 000 euro.”

  Ltl Anders Eriksson

  Fru talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Brage Eklund understödd av ltl Anders Eriksson har föreslagit att ”anslaget under avsnittet Verksamhet moment 20010 minskas med 98 000 euro”.

  Är redogörelsen riktig? Riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.                       

  Föreläggs kap 210 REGERINGSKANSLIET. Godkänt.

  215      KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET. Godkänt.                                                   

  220     FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN. Godkänt.                                              

  225      FRÄMJANDE AV INTEGRATION. Godkänt.                                                         

  230     LAGTINGSVAL. Godkänt.                                   

  240     BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET. Godkänt.                                            

  250     PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ. Godkänt.                                        

  252      SERVICEVERKSAMHET. Godkänt.                                             

  260     LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER. Godkänt.

  265      KONSUMENTSKYDD. Godkänt.                                                   

  270     RADIO- OCH TV-VERKSAMHET. Godkänt.                             

  280     LAGBEREDNINGEN. Godkänt.                                                     

  Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.                                                       

  Kap.300 ALLMÄN FÖRVALTNING                             

  Kap 380 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER. Godkänt.                                     

  390     ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER. Godkänt.

  Föreläggs avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänt.                                                

  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTUR-AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel                                      

  Kap 500 ALLMÄN FÖRVALTNING                              

  Begärs ordet?

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! Jag föreslår att utskottets motivering under avsnittet Utbildnings- och kulturavdelningen ”Allmän förvaltning” ges följande tillägg: ”Landskapsregeringen lägger under året fokus på att stärka betoningen på digital kompetens i läroplanen genom införande av grundläggande utbildning i programmering samt i hantering av personlig information och integritetsfrågor redan från grundskolans tidigare år.”

  Ltl Anders Eriksson

  Understöder förslaget.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson understödd av ltl Anders Eriksson har föreslagit att utskottets motivering under avsnittet Verksamhet kapitel 500 Utbildnings- och kulturavdelningen ”Allmän förvaltning” ges följande tillägg: ”Landskapsregeringen lägger under året fokus på att stärka betoningen på digital kompetens i läroplanen genom införande av grundläggande utbildning i programmering samt i hantering av personlig information och integritetsfrågor redan från grundskolans tidigare år.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.                                 

   

  505     BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHETEN. Godkänt.                                 

  510      ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET. Godkänt.

  515      PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT. Godkänt.                                           

  516      PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET. Godkänt.

  530     UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN. Godkänt.                                             

  535      VUXENUTBILDNING. Godkänt.                                                   

  540     MUSEIBYRÅN. Godkänt.                                    

  Föreläggs avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.                                          

  Föreläggs avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.                                   

  Kap 700 ALLMÄN FÖRVALTNING                              

  Begärs ordet?

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag förslår att till betänkandets detaljmotivering under avsnittet Verksamhet, kapitel 700, införs ett nytt andra stycke med följande lydelse: ”Landskapsregeringen utför en förstudie över en ringväg mellan Vårdö och Lumparland. Förstudien ska innefatta en möjlig eller möjliga sträckningar av väg och en analys över samhällseffekterna av en ringväg.”

  Vtm Viveka Eriksson

  Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag.

  Talmannen

   Ltl Mats Perämaa understödd av vtm Viveka Eriksson har föreslagit att till betänkandets detaljmotivering under avsnittet Verksamhet kapitel 700 införs ett nytt andra stycke med följande lydelse: ”Landskapsregeringen utför en förstudie över en ringväg mellan Vårdö och Lumparland. Förstudien ska innefatta en möjlig eller möjliga sträckningar av väg och en analys över samhällseffekterna av en ringväg.” Är redogörelsen riktig? Riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattats finans- och näringsutskottets betänkande.

  710      PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET. Godkänt.

  720     ELSÄKERHET OCH ENERGI. Godkänt.                                    

  740     ÅLANDSTRAFIKEN. Godkänt.                                                      

  745      OLJESKYDD. Godkänt.                                       

  750     KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK                                                     

  Begärs ordet?

  Ltl Torsten Sundblom

  Fru talman! Jag förslår att det till betänkandets detaljmotivering under avsnittet Verksamhet, moment 75010, under rubriken inkomster införs följande tillägg: ”Landskapsregeringen reviderar skärgårdstrafikens avgiftstaxa inför att sommartaxan börjar gälla år 2015”.

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Torsten Sundbloms förslag.

  Talmannen

  Ltl Torsten Sundblom understödd av ltl Katrin Sjögren har föreslagit att till betänkandets detaljmotivering under avsnittet Verksamhet moment 75010 under rubriken inkomster införs följande tillägg: ”Landskapsregeringen reviderar skärgårdstrafikens avgiftstaxa inför att sommartaxan börjar gälla år 2015.” Är redogörelsen riktig? Riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Torsten Sundbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

   

  760     KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING. Godkänt.                                                     

  Föreläggs avdelningen FRISTÅENDE ENHETER i dess helhet. Godkänd.            

  Föreläggs avdelningen MYNDIGHETER i dess helhet. Godkänd.                             

  Därmed var avsnittet Verksamhet behandlat.                                     

   

  Föreläggs nu avsnittet ÖVERFÖRINGAR.                                                                          

  Föreläggs Avdelning 1 Lagtinget i dess helhet. Godkänt.                                             

  Föreläggs Avdelning 2 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET i dess helhet. Godkänd.

  Föreläggs avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel                                                         

  Kap 330 ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA                                                         

  Begärs ordet?

  Vtm Viveka Eriksson

  Fru talman! Jag förslår ett nytt stycke i detaljmotiveringen med följande lydelse: ”I anslaget ingår samarbetsunderstöd för kommuner som inleder eller planerar samarbetsprojekt inom de kommunala verksamhetsområdena samt utredningar som genomförs av minst två kommuner som syftar till samarbete eller samgående inom delar av eller hela kommunförvaltningar.”

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag understöder vtm Erikssons förslag.

  Talmannen

  Vtm Viveka Eriksson understödd av ltl Mats Perämaa har föreslagit att till betänkandets detaljmotivering under avsnittet Överföringar momentet 33 000 infogas ett nytt sista stycke med följande lydelse: ”I anslaget ingår samarbetsunderstöd för kommuner som inleder eller planerar samarbetsprojekt inom de kommunala verksamhetsområdena samt utredningar som genomförs av minst två kommuner som syftar till samarbete eller samgående inom delar av eller hela kommunförvaltningar.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

   

  340     SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR. Godkänt.

  350     PENNINGAUTOMATMEDEL. Godkänt.                                    

  Föreläggs avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel                              

  Kap 410 ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER. Godkänt.                                                         

  415      AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER. Godkänt.          

  420     ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER. Godkänt.

  440     NATURVÅRD. Godkänt.                                      

  445      PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET

  Begärs ordet?

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! Jag föreslår ett nytt tillägg under rubriken Penningautomatmedel för miljöverksamhet enligt följande lydelse: ”Anslaget reserveras i första hand för omställning av den åländska bilparken. Regeringen utreder under året erfarenheterna från olika miljöbilsprogram i Europa samt återkommer till lagtinget med en el-bilsstrategi för Åland innehållande ett lagförslag om ett åländskt kommunalskatteavdrag vid inköp av el- och hybrid fordon samt förslag på ekonomisk kompensation till kommunerna. Regeringen uppmanar Finlands regering att införa förstärkta incitament för inköp och import av elbilar i främst fordons- och bilbeskattningen på Åland.”

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Jag ber att få understöda ltl Axel Jonssons förslag.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson understödd av ltl Brage Eklund har föreslagit att utskottets motivering under avsnittet Överföringar moment 44520 ”Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R)” ges ett nytt stycke med följande lydelse: ”Anslaget reserveras i första hand för omställning av den åländska bilparken. Regeringen utreder under året erfarenheterna från olika miljöbilsprogram i Europa samt återkommer till lagtinget med en el-bilsstrategi för Åland innehållande ett lagförslag om ett åländskt kommunalskatteavdrag vid inköp av el- och hybrid fordon samt förslag på ekonomisk kompensation till kommunerna. Regeringen uppmanar Finlands regering att införa förstärkta incitament för inköp och import av elbilar i främst fordons- och bilbeskattningen på Åland.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning i denna viktiga fråga.

  Ltl Anders Eriksson

  Understöder.

  Talmannen

  Ltl Axel Jonsson har med understöd av Anders Eriksson föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer därför att hållas. Jag ber lagtingsledamöterna Åke Mattsson och Katrin Sjögren att biträda omröstningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har givit vid handen 17-ja röster, 8-nej röster, 2 avstod och 3 var frånvarande. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

   

  450     VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD. Godkänt.                                 

  460     AVFALLSHANTERING. Godkänt.                                                

  Föreläggs avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänt.                              

  Föreläggs avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.                                                    

  Kap 610 NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE. Godkänt.                                                       

  615      FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION. Godkänt.                              

  621      EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020. Godkänt.            

  623      EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR                                                          

               LANDSBYGDENS UTVECKLING, EJFLU, 2014 - 2020. Godkänt.                 

  625      EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS-                                               

               OCH FISKERI FONDEN, EHFF, 2014 - 2020. Godkänt.                                    

  631      EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN, 2007 - 2013. Godkänt.                                                      

  633      EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR                                                          

               LANDSBYGDENS UTVECKLING, 2007 - 2013. Godkänt.                                 

  635      EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM                                            

               FÖR FISKERI SEKTORN, 2007 - 2013. Godkänt.                                                 

  640     FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET. Godkänt.                                                        

  650     JAKT- OCH VILTVÅRD.                                      

  Begärs ordet?

  Ltl Tony Asumaa

  Tack, fru talman! För att få bort vildsvinen ur vår fauna och att kraftigt markera från landskapsregeringens sida att vildsvinen inte är önskvärda på våra åländska marker så föreslår jag att anslaget under avsnittet Överföringar moment 65000 Jakt- och viltvård utökas med 15 000 euro och att motiveringen under momentet ”Utgifter” kompletteras med ett stycke som lyder enligt följande: ”Landskapet inför en rovdjurspremie på vildsvin från och med den 1.1.2015 i enlighet med jaktlagens 56 §.”

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Tony Asumaa understödd av ltl Mats Perämaa har föreslagit att anslaget under avsnittet Överföringar moment 65000 Jakt- och viltvård utökas med 15 000 euro och att motiveringen under momentet ”Utgifter” kompletteras med ett stycke som lyder enligt följande: ”Landskapet inför en rovdjurspremie på vildsvin från och med den 1.1.2015 i enlighet med jaktlagens 56 §.” Är redogörelsen riktig? Riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.                                                    

  670     FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN. Godkänt.                                               

  Föreläggs avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänd.                                                     

  Föreläggs MYNDIGHETER. Godkänd.                                                    

  Föreläggs ÅTERFÖRDA ANSLAG. Godkänt.

  Därmed är avsnittet Överföringar behandlat.

   

  Föreläggs avsnittet SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER i sin helhet. Avsnittet är godkänt

  Föreläggs avsnittet Investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar enligt avdelningar och kapitel.                                           

  Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.                                               

  Föreläggs Avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.                                                  

  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd.                                            

  Föreläggs Avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOM-RÅDE kapitel för kapitel                                  

  Kap 9745 OLJESKYDD. Godkänd.                                

  9750   KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK. Godkänd.                               

  9760   KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

  Begärs ordet?

  Ltl Tony Asumaa

  Tack, fru talman! På grund av trafiksäkerhetsmässiga och konjunkturmässiga skäl föreslår jag att texten i första stycket i detaljmotiveringen under avsnittet investeringar, lån och övriga finansinvesteringar moment 976000 kompletteras med följande text: ”En separat gång- och cykelväg från Lem-ströms kanal till gång- och cykeltunneln i Söderby, Lemland, planeras och projekteras under året.”

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Tony Asumaa understödd av ltl Mats Perämaa har föreslagit att texten i första stycket i detaljmotiveringen under avsnittet investeringar, lån och övriga finansinvesteringar moment 976000 kompletteras med följande text: ”En separat gång- och cykelväg från Lemströms kanal till gång- och cykeltunneln i Söderby, Lemland, planeras och projekteras under året.” Är redogörelsen riktig? Riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Jag föreslår att till moment 976000 fogas följande text: ”Medlen under momentet ska även användas för att tillsammans med kommunen utarbeta ändamålsenliga trafiklösningar kring landskapsväg 4 norrut som korsar Godby centrum. Planering sker under året och medel för förverkligande anges i budgeten för år 2016.”

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Vtm Viveka Eriksson understödd av ltl Mats Perämaa har föreslagit att det till detaljmotiveringen under avsnittet investeringar, lån och övriga finansinvesteringar moment 976000 fogas följande text: ”Medlen under momentet ska även användas för att tillsammans med kommunen utarbeta ändamålsenliga trafiklösningar kring landskapsväg 4 norrut som korsar Godby centrum. Planering sker under året och medel för förverkligande anges i budgeten för år 2016.” Är redogörelsen riktig? Riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Viveka Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.                                                    

  Föreläggs FRISTÅENDE ENHETER. Godkänt.                                    

  Föreläggs MYNDIGHETER. Godkänt.                                                     

  Därmed är hela sifferstaten behandlad.                                                                              

   

  Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

  Klämmarna är därmed behandlade.

   

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.

  Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föredras rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd.

  Föredras rubriken Landskapets budgetekonomi.

  Begäres ordet?

  Ltl Anders Eriksson

  Fru talman! För att vi ska slippa upprepa varandra så föreslår jag att klämmen i motion 1 som går ut på att minska landskapets budgetunderskott ska omfattas. Verksamhetsutgifterna bör minskas och landskapsregeringen återkommer i första tilläggsbudget med konkreta åtgärder.

  Ltl Axel Jonsson

  Talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Lagtingsledamoten Anders Eriksson understödd av lagtingsledamoten Axel Jonsson har föreslagit att det till den allmänna motiveringen under rubriken ”Landskapets budgetekonomi” fogas ett nytt stycke med följande lydelse: ”Målet är att bibehålla välfärden och utveckla det åländska samhället på lång sikt samtidigt som man skapar finansiellt utrymme för att trygga kärnområdena vård, skola och omsorg samt för nödvändiga framtidssatsningar. Den ekonomiska situationen med flera år av budgetunderskott kräver krafttag för att minska landskapets verksamhetsutgifter. Därför bör verksamhetsutgifter nästa år minskas med 5 procent. Landskapsregeringen återkommer i den första tilläggsbudgeten med konkreta sparåtgärder för 2015.” Förslaget framgår av lagtingsledamoten Brage Eklunds reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Anders Eriksson ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.                                                    

  Föredras rubriken Självstyrelseutveckling. Godkänd.

  Föredras rubriken Utveckling och omstrukturering av landskapsförvaltningen. Godkänd.

  Föredras rubriken Utveckling och omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen.

  Begärs ordet?

  Ltl Brage Eklund

  Tack, fru talman! Jag föreslår att stycket under utskottets allmänna motivering under rubriken ”Utveckling och omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen” ersätts med följande: ”Regeringen utreder i komparativt syfte en organisationsmodell där berörda delar av den sociala servicen överförs till regeringens ansvarsområde.”

  Ltl Anders Eriksson

  Jag vill verkligen understöda det goda förslaget.

  Talmannen

  Lagtingsledamoten Brage Eklund understödd av ltl Anders Eriksson har föreslagit att stycket under utskottets allmänna motivering under rubriken ”Utveckling och omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen” ersätts med följande: ”Regeringen utreder i komparativt syfte en organisationsmodell där berörda delar av den sociala servicen överförs till regeringens ansvarsområde.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Torsten Sundblom

  Tack, fru talman! Regionalpolitiken är viktig och därför förslår jag att till den allmänna motiveringen under rubriken ”Utveckling och omstrukturering av landskapsförvaltningen” tas in ett nytt stycke enligt följande: ”Landskapsregeringen listar vilka uppgifter som av regionalpolitiska skäl kan utlokaliseras till skärgårdskommunerna eller landskommunerna från centralförvaltningen och kommer med förslag till utlokaliseringar i kommande budgeter.”

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Sundbloms förslag.

  Talmannen

  Lagtingsledamoten Torsten Sundblom understödd av vtm Viveka Eriksson har föreslagit att i den allmänna motiveringen under rubriken "Utveckling och omstrukturering av landskapsförvaltningen” tas in ett nytt stycke enligt följande: Landskapsregeringen listar vilka uppgifter som av regionalpolitiska skäl kan utlokaliseras till skärgårdskommunerna eller landskommunerna från centralförvaltningen och kommer med förslag till utlokaliseringar i kommande budgeter.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag begär öppen omröstning.

  Ltl Anders Eriksson

  Jag tycker att det är ett bra förslag så jag understöder också det.

  Talmannen

  Ltl Mats Perämaa har med understöd av ltl Anders Eriksson föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Gunnar Jansson och Danne Sundman att biträda rösträkningen.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har givit vid handen 19 ja-röster, 9 nej-röster, 2 var frånvarande

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.                                                       

   

  Föredras rubriken Jämställdhet. Godkänd.

  Föredras rubriken Social omsorg. Godkänd.

  Föredras rubriken Hälso- och sjukvård

  Begärs ordet?

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Jag föreslår ett tillägg till den allmänna motiveringen under Hälso- och sjukvård, infogas följande stycke: "Ett meddelande tillställs lagtinget under våren, innefattande en framtidsstrategi för mun- och tandvården.”

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Lagtingsledamoten Katrin Sjögren understödd av ltl Mats Perämaa har föreslagit att under den allmänna motiveringen under rubriken Hälso- och sjukvård, infogas följande stycke: "Ett meddelande tillställs lagtinget under våren, innefattande en framtidsstrategi för mun- och tandvården.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.                                                    

  Föredras rubriken Hållbar utveckling. Godkänd.

  Föredras rubriken Utbildnings- och kulturpolitiken

  Begärs ordet?

  Ltl Anders Eriksson

  Fru talman! Jag föreslår att det till utskottets allmänna motivering under rubriken ”Utbildnings- och kulturpolitik” införs ett nytt stycke med följande lydelse: ”Landskapsregeringen startar under året ett projekt i syfte att kartlägga vilka utbildningar de elever som lämnar gymnasiet går vidare till och vilken kompetens de bygger upp. Om det med beaktande av personregisterlagstiftningen är möjligt byggs en databas upp som ett kontaktforum mellan myndigheter, företag och kompetenta ungdomar.”

  Ltl Axel Jonsson

  Jag understöder förslaget.

  Talmannen

  Lagtingsledamoten Anders Eriksson understödd av ltl Axel Jonsson har föreslagit att det till utskottets allmänna motivering under rubriken ”Utbildnings- och kulturpolitik” införs ett nytt stycke med följande lydelse: ”Landskapsregeringen startar under året ett projekt i syfte att kartlägga vilka utbildningar de elever som lämnar gymnasiet går vidare till och vilken kompetens de bygger upp. Om det med beaktande av personregisterlagstiftningen är möjligt byggs en databas upp som ett kontaktforum mellan myndigheter, företag och kompetenta ungdomar.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Anders Eriksson ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Jag föreslår ett tillägg till den allmänna motiveringen under rubriken Utbildnings- och kulturpolitik. Jag förslår ett nytt stycke med följande lydelse: ”En revidering och modernisering av grundskolelagen inleds under året.”

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Jag ber att få understöda ltl Sjögrens förslag.

  Talmannen

  Lagtingsledamoten Katrin Sjögren understödd av vtm Viveka Eriksson har föreslagit att till betänkandets allmänna motivering under rubriken Utbildnings- och kulturpolitik infogas ett nytt sista stycke med följande lydelse: ”En revidering och modernisering av grundskolelagen inleds under året.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.                                                    

  Föredras rubriken Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik

  Begärs ordet?

  Ltl Torsten Sundblom

  Vi har redan röstat i det här ärendet så jag avstår, för det gäller väl i alla fall ändå.

  Talmannen

  Rubriken Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik är därmed godkänd.

  Därmed är rubrikerna i betänkandets allmänna motivering behandlade.

   

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Axel Jonsson

  Fru talman! Man kan inte låta avgifter höjas med flera hundra procent utan att det går lagtinget förbi. Vi föreslår att utskottets allmänna motivering ges en ny rubrik ”Tillsyns- och förenklingsarbete” efter rubriken ”Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik” med följande text: ”Arbetet med förenklingen av hälsovårdslagstiftningen fortsätter i syfte att skapa ett lätthanterligt regelverk anpassat efter småskaliga åländska förhållanden och behov. Under hösten 2014 inleddes arbetet med att ta fram ett nytt avgiftssystem och en ny tillsyns- och verksamhetsplan för ÅMHM. Arbetet färdigställs under våren och en sänkt taxa samt en mindre omfattande tillsynsplan tas i bruk 1 september 2015. Där administrativa åtgärder inte räcker återkommer regeringen under året med förslag till lagstiftning.”

  Ltl Anders Eriksson

  Understöder.

  Talmannen

  Lagtingsledamoten Axel Jonsson understödd av ltl Anders Eriksson har föreslagit att utskottets allmänna motivering ges en ny rubrik ”Tillsyns- och förenklingsarbete” efter rubriken ”Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik” med följande text: ”Arbetet med förenklingen av hälsovårdslagstiftningen fortsätter i syfte att skapa ett lätthanterligt regelverk anpassat efter småskaliga åländska förhållanden och behov. Under hösten 2014 inleddes arbetet med att ta fram ett nytt avgiftssystem och en ny tillsyns- och verksamhetsplan för ÅMHM. Arbetet färdigställs under våren och en sänkt taxa samt en mindre omfattande tillsynsplan tas i bruk 1 september 2015. Där administrativa åtgärder inte räcker återkommer regeringen under året med förslag till lagstiftning.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.                                                    

  Begärs ytterligare ordet? Ingen begär ordet.

  Den allmänna motiveringen är därmed behandlad.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  För kännedom

  4        Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014

  Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2014-2015)

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 07.01.2014.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls 07.01.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat. Talmannen önskar alla en riktigt god jul och ett fantastiskt gott nytt valår!