Plenum den 19 januari 2007 kl. 12.05

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 19 januari 2007 kl. 12.05.

TALMANNEN:

 

 

Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen.

(F 2/2006-2007).

 

 

 

Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter enligt 39a § 1 mom. arbetsordningen anmält att de önskar ställa en fråga: ltl Mats Perämaa, ltl Gun-Mari Lindholm, ltl Raija-Liisa Eklöw, ltl Anders Eriksson, ltl Danne Sundman, ltl Katrin Sjögren och ltl Fredrik Karlström.

 

Enligt 39a § 2 mom. arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor. Vid frågestunden riktar frågeställaren sin fråga till en av de närvarande medlemmarna av landskapsregeringen. Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka högst en minut. För svaret på frågan får användas högst två minuter. Sedan frågan besvarats får frågeställaren yttra sig högst två gånger. Den medlem av landskapsregeringen som besvarat frågan har rätt att yttra sig efter varje sådant anförande. Samtliga dessa anföranden får räcka högst en minut. Andra lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen har inte rätt att yttra sig med anledning av den ställda frågan. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hon anser den ställda frågan tillräckligt belyst.

 

____________________________________

 

utskrift pågår…..

__________________________________________________

 

Ltl Anders Eriksson:

Fru talman!

Jag vill gärna ställa en fråga till lantrådet Roger Nordlund.

Det är så, fru talman, att ända sedan Ålands Framtid tog säte och stämma här i lagtinget har vi fungerat som en väckarklocka. Språkkommittén hade sitt första möte den 1 november 2004. Det var två förlängningar innan det arbetet blev klart, men kommittébetänkandet överlämnades i alla fall den 25 april 2006. Nu har det utlovats gång på gång från lantrådets sida att under höstsessionen 2006-2007 skulle ett språkpolitiskt program lämnas över baserat på kommittébetänkandet. Vi avslutar höstsessionen i dag och min fråga är förstås: Varför uppfyller inte lantrådet de löften han ger Ålands lagting?

 

Lantrådet Roger Nordlund:

Fru talman!

Det är mycket riktigt som ltl Anders Eriksson säger att arbetet i kommittén är slutfört och jag har också lovat att lagtinget skall få programmet under höstsessionen. Tyvärr har jag inte kunnat leverera det ännu och det beror helt enkelt på arbetsprioriteringar; det har funnits andra projekt som vi måste se till att få till lagtinget och genomförda. En beredning av ärendet är igångsatt och det är den s.k. autonomiutvecklartjänsten som har till uppdrag att förbereda ärendet på ett sådant sätt att vi kan presentera det för lagtinget. Till lagtingets plenum är det ännu inte möjligt att få det, men jag hoppas att vi så snart som möjligt skall kunna få en diskussion tillsammans med självstyrelsepolitiska nämnden i lagtinget kring ärendet.

 

Ltl Anders Eriksson:

Fru talman!

Som svar på min fråga varför säger lantrådet att det är arbetsprioriteringar. Prioriteringsmässigt: Vad är viktigare än vårt svenska språk? Jag är faktiskt väldigt besviken när det gäller det här ärendet och jag undrar om det är ett ointresse för det svenska språkets ställning? Är det lättja, är det slöhet eller är det rentav splittringen inom landskapsregeringen? Vi vet att kulturministern hade en lång reservation till kommittébetänkandet. Jag är faktiskt oerhört besviken varför man inte kan leverera det. Det lovades i remissdebatten att så fort remissdebatten var klar skulle lantrådet ta itu med det här och det skulle komma under höstsessionen. Jag ställer mig verkligt frågande till de prioriteringar den här landskapsregeringen gör.

 

Lantrådet Roger Nordlund:

Fru talman!

Naturligtvis är det alltid lättare att föra fram ärenden som man är helt enig i, men det är nog inte huvudorsaken här utan det är helt enkelt det att vi har haft ärenden som vi måste se till att lagtinget får för behandling an efter. Jag vill understryka för ltl Anders Eriksson och för alla andra att svenska språket är en av de absolut viktigaste sakerna att värna om för oss i landskapsregeringen och lagtinget. Det är någonting som vi gör alla dagar i vårt arbete eftersom vi lever med verkligheten; vi lever med kontakterna till statsmyndigheterna i tiden, vi lever med att försöka skapa möjligheter för det åländska näringslivet att verka på svenska osv. osv. Sjukvård på svenska, utbildning på svenska. Jag förstår att det finns en otålighet från lagtingets sida att man också vill debattera de här frågorna, men man får inte blanda ihop det att man debatterar frågor i lagtinget med att det händer någonting. Det som händer är det som landskapsregeringen jobbar med alla dagar.

 

Ltl Anders Eriksson:

Fru talman!

Problemet är att det är inte så lätt för oss övriga att veta vad landskapsregeringen jobbar med alla dagar. Jag säger helt öppet och ärligt att jag är ytterst besviken. Jag trodde på lantrådet, mina bänkkamrater bakom här sade att nu blir du lurad igen av lantrådet! Jag känner mig lurad, jag är väldigt besviken. Om det inte finns ett språkpolitiskt meddelande om hur vi skall värna vårt svenska språk på bordet den 5 mars när lagtinget kommer, så är jag den första som kommer att se till att det riktas ett misstroende mot landskapsregeringen. De här frågorna går inte att förhala, det går inte att dagtinga med vårt svenska språk i det oändliga. Det är trots allt grunden för hela självstyrelsen, och det sistnämnda tror jag att lantrådet och jag är helt överens om, men det måste också hända någonting när det gång på gång har utlovats. Jag vet att splittringen är stor även i detta ärende i landskapsregeringen, men det är för viktigt för att man skall lämna det bara på grund av det.

 

Lantrådet Roger Nordlund:

Fru talman!

Den här landskapsregeringen och tidigare landskapsstyrelser har kontinuerligt höjt profilen när det gäller språkfrågorna. Vi har fått det implementerat i vår förvaltning att man alltid skall vara aktsam på att man beaktar självstyrelselagens stadganden att språket mellan rikets myndigheter och de åländska myndigheterna skall vara svenska. Jag har varit med ett antal år i det här arbetet och jag har sett ett klart uppvaknande, och det beror på den politik vi har fört i landskapsregeringen och de signaler som vi har givit ut till förvaltningen kontinuerligt. Jag förstår att ltl Anders Eriksson är lite otålig därför att vi inte har fått hit det och jag tar på mig ansvaret för det, det är ingen annan än mig man skall skylla på i det ärendet. Men, som sagt, det har funnits också andra ärenden att arbeta med och vi kommer att leverera ärendet  hit så att ni kommer att få debattera det.

 

TALMANNEN: Frågan är därmed slutbehandlad.

 

 

 

____________________________________

 

utskrift pågår…..

__________________________________________________

 

 

 

Den för frågestunden avsedda tiden är till ända. Frågestunden är härmed avslutad.

 

(Kl. 12.47).

Originalfil