Plenum den 19 januari 2007 kl. 15.00

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 19 januari 2007 kl. 15.00.   

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop.

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

 

Föredras för enda behandling ärende nr 1:

 

Vtm Viveka Erikssons hemställningskläm i anslutning till social- och miljöutskottets betänkande nr 2/2006-2007 angående landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård. (FR 4/2006-2007).

 

Vid ärendets tredje behandling har vtm Viveka Eriksson, understödda v ltl Raija-Liisa Eklöw, föreslagit att lagtinget måtte godkänna en hemställningskläm av följande lydelse:

 

”Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen återkommer med förslag till ändring av lagen så att samtliga grupper av pensionärer omfattas av det lägre kostnadstaket som anges i 4 § 1 mom.”

 

Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Den som röstr för social- och miljöutskottets förslag röstar ja, den som röstar för att vtm Viveka Erikssons hemställningskläm skall godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

 

Ltl Åke Mattsson: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

 

Ltl Fredrik Lindqvist: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning – det var ett mycket fenomenalt förslag.

 

TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och har understötts och kommer därför att genomföras. Jag ber ltl Raija-Liisa Eklöw och ltl Carina Aaltonen biträda vid omröstningen.

 

Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

 

Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson borta, Eklöw: nej, Roger Eriksson: nej, Aaltonen: ja, Grönlund borta, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: ja, Anders Eriksson: ja, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom borta, vtm Viveka Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: nej, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: nej, Sjögren: nej, Lagerberg borta, Winé: ja, Karlström: ja, Lindholm: ja, Sundman: ja, Boman: avstår.

 

Omröstningen har gett som resultat 17 ja-röster, 8 nej-röster medan 1 ledamot har avstått från att rösta.

Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

 

Klämsförslagets enda behandling är avslutad.

 

Därmed är ärendet i sin helhet slutbehandlat.

 

Lagtingets höstsession är härmed tillända. Vårsessionen inleds den 5 mars 2007, om inte presidiet därförinnan finner anledning att sammankalla lagtinget.

 

Lagtingets nästa plenum hålls således måndagen den 5 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.15.07).

 

Originalfil